Ruma ahay 7

1Mərak uno ahay, way uno a ni jak ikwen ayak həna ata nà, ki sənen, anga kə sənen Tawrita zle coy. Tawrita a lavan nga anà ɗo nà, si à alay a winen tə sifa pə daliyugo mba ata awan. 2Minje nə kawa uwar. À alay a mbaz anahan inde tə sifa nà, Tawrita a ɓan anan pə mbaz anahan ata awan. Əna, mbaz anahan kà sak a mac ite nà, Tawrita kə̀ mbəsakak anan ahay à ʼam ana mbaz anahan ma mac ata wa. 3Uwar kà sak a zla à mbaz hinen, aday mbaz anahan a mamaʼam ata ma mac a bay cəna, wita uwar ata kà gak mədigweɗ pa mbaz anahan ata awan. Əna mbaz ata kərtek a kə̀ məcak cəna, ʼam sə Tawrita ata inde apan sa ga mədigweɗ a sabay. I mba apan sa zla à mbaz hinen, kà gak ines bay. 4Mərak uno ahay, kwanay həna ata ɗukwen, matanan. Kwanay kə jipen pə kərtek a tə Yesu Almasihu, ɗowan a sa mac anga kwanay pə dədom mə zləlngaɗ ata awan. Anga nan kutok, kwanay ɗukwen kə məcen aday kə gəzlen tə Tawrita sə coy. Həna kə jipen tə Yesu, ɗo sə slabakay ahay à məke wa. Matanan kutok, ɗi mba apan sa gan mer su way lele aya anà Mbərom, i zlan à nga. 5Ɗa taa ga nà, mer su way sə ubor si zek a nuko ahay. Way ana Tawrita sa ga apan ʼam ata nà, ubor si zek nə a gan may sa ga nə tinen aya awan. Way a lelibay ataya nà, tə lagay mənuko à amac inde. 6Həna kutok, ɗə gəzlak tə Tawrita, anga ɗə məcak pə kərtek a tatə Yesu. Anga nan, ɗi mba apan sa gan mer su way anà Mbərom tə cəveɗ lele aday wiya awan, cəveɗ ana Apasay Cəncan a sə ɗakak uko anan ata awan, bina, kawa ana mənuko sa taa ga anga ɗə ɗəfan apan anà Tawrita ata sabay. 7A nan sa ja həna nə ma kutok anaw? Tawrita ata nà, way sə nes ɗo aɗəka ɗaw? Aʼay! Əna na san ines inde nà, anga Tawrita sə ɗuko anan. Bina, abay na san ubor bay, anga na san ʼam a sa jəka: «Kâ sa ga ubor bay» ata bay. 8Əna nə sləne ʼam ata cəna, ines kə̀ njaɗak upo cəveɗ kutok, a ga anan mer su way ta ʼam ata sə wuho ubor ahay cara cara ì zek inde. Mənjəna Tawrita nà, ines a aday ɗukwen, winen way ma mac awan. 9Bina, à alay a nen nə sənak pə Tawrita fan bay nà, nen lele njənnjan tə sifa awan. Əna na san Tawrita kutok cəna, ines kə̀ tərak way tə sifa bugol, aday winen məgala awan. 10Ata jumɗoɗ, nen nə məcak ite re. Anga nan kutok, ʼam a abay i lagay nen à man sə sifa ata nà, a ma nga sə gəɓo ahay aɗəka nə amac. 11Natiya Tawrita a varan cəveɗ anà ines sə njəko uda, aday sa vaɗ nen re. 12Ayaw, Tawrita nə winen way cəncan awan, aday ʼam anahan a ma ja ataya ɗukwen, tinen way cəncan aya, way ɗiɗek aya, aday way lele aya re. 13Aka aday way lele ata a ma nga sa vaɗ nen asa ɗaw? Aʼay re! Əna ines a gəɓa way a lele ata, a ga anan mer su way sə vuro amac. A təra matanan, anga aday ɗâ san ines nà, winen ines ata acəkan way anahan. Matanan, Tawrita a ka anan mer su way sə ines lelibay aya fok. 14Matanan kutok, ɗa san zle, Tawrita aday nà, a nay ahay à alay a Mbərom a wa. Aday nen nə ɗo zənzen awan, ɓile sə ines. 15Tə ɗiɗek a nà, way uno sa ga ata cəna, na san bay. Anga way su no sa ga ata nà, na ga bay. Way su no sa ga bay ata awan, wita nə ni ga anan kutok. 16Kak way uno sa ga ata u zlo à nga bay nà, ata nə sənak kutok, Tawrita, winen way lele awan. 17Matanan kutok, sa ga way lelibay ata nə nen bay. Atahasl a mə njahay a ì nen inde ata sa ga anan. 18Anga nan kutok, na san zle, awan inde lele awan ì nen inde nà, ibay. Na ja nà, pə ubor si zek uno, nen ɗo zənzen awan ata awan. Aga way lele ɗukwen, u zlo à nga, əna na mba apan sa ga bay. 19Bina lele su no sa ga ata nà, na ga anan bay, aday lelibay a su no sa ga bay ata kutok, na ga aɗəka nà, winen awan. 20Kak way lelibay aday u no sa ga bay ɗukwen na ga anan cəna, sa ga awan ata ɗukwen, nen bay. Atahasl a mə njahay a ì nen inde ata awan, sa ga way ata nə winen, nen bay. 21Nga sa ʼam a inde kutok: À alay a u no sa ga way lele cəna, ngazl ines a tuvo uda awan. 22Bina, à mivel uno a inde nà, nen mə taslay mivel a sə pərahan azar anà Tawrita a Mbərom. 23Anga nan kutok, na ca apan nà, awan a inde lelibay a ì nen inde a slabak anan vəram tə abayak nga uno sa gan may anà way lele ata awan. Natiya, nen nə tərak ɓile ana atahasl a mə njahay a ì nen inde ata awan. 24Anga nan kutok, nə tərak ɗo mə jəjay a sə coy. Aday saa tam wa nen à amac ata wa həna nà, waya kutok anaw? 25Ngəruko anan həna anà Mbərom, anga kə̀ təmak nen tə alay ana Bahay a mənuko Yesu Almasihu. Natiya kutok, tə ajalay nga uno cəna, ni ɗəfan apan anà Tawrita a Mbərom, əna ubor si zek uno a gan may sə pərahan azar anà cəveɗ sa ga ines ɗəkɗek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\