Ruma ahay 8

1Matanan kutok, həna nà, awan saa ban anan ɗo ana Yesu Almasihu ahay à sariya inde nà, inde sabay. 2Anga məgala ana Apasay sa var sifa tə alay ana Yesu Almasihu ata a təmay nen à məgala ana atahasl tə amac ata wa. 3Tawrita ana Musa a mba apan sa tam anan ɗo itəbay, anga bəle sə sluweɗ si zek su ɗo kə̀ mbəsakak anan cəveɗ a bay re. Əna Mbərom nà, a mba apan. A slənay ahay wan si zek anahan ti zek a kawa su ɗo zənzen aya, aday sə təmay nuko ì ines a mənuko ahay wa. Tə cəveɗ ata kutok, Mbərom kà gak anan sariya anà ines ì zek su ɗo zənzen ata inde kutok. 4A ga matanan, anga aday ɗâ mba apan sa ga way ana Tawrita sa ja ata awan. Bina, ɗi ɗəfan apan nà, anà Apasay a Mbərom kutok, bina anà ubor si zek à mənuko sabay. 5Aday nà, ɗo sə ɗəfan apan anà ubor si zek a tinen ahay nà, ta ga way sa zlan à nga anà zek a tinen ahay. Əna ɗo sə ɗəfan apan anà way sa zlan à nga anà Apasay a Mbərom cəna, ta ga ɗukwen way sa zlan à nga a cite. 6Ɗo sa taa bayak pə way sə ubor si zek anahan ahay cəna, a dazay nə à amac inde. Aday ɗo sa taa bayak pə way sa zlan à nga anà Apasay a Mbərom ite ɗukwen, i i njaɗ zay tə sifa sa ndav bay ata awan. 7Ɗo sa taa bayak pə way sa zlan à nga anà ubor si zek cəna, winen ɗo maniɗe a Mbərom, anga a ɗəfan apan anà ʼam a Mbərom bay, aday a mba apan bay re. 8Ɗo sa ga way sa zlan à nga anà ubor si zek aday nà, i mba apan sa zlan à nga à Mbərom sabay. 9Kwanay aɗəka nà, à alay ana məgala sə ubor si zek inde sabay, əna à alay ana məgala sə Apasay a Mbərom, winen mə njahay a à kwanay inde ata awan, kak kwanay apan ki ɗəfan anan apan anà ubor si zek bay nà, na. Ɗowan a Apasay ana Almasihu uda ibay ata nà, winen ɗo anahan bay. 10Kwa â ga nə Almasihu winen mə njahay a à kwanay inde, zek a kwanay nə hwiya i mac anga ines. Aya əna, Apasay a Mbərom i varak ikwen sifa, bina kə təren ɗo ɗiɗek aya pa ʼam a Mbərom. 11Mbərom a slabakay anan ahay Yesu Almasihu à məke wa. Matanan, kak Apasay anahan ata ɗukwen winen mə njahay a à kwanay inde nà, i slabakay ahay kwanay à məke wa tə winen a re. 12Natiya kutok, mərak uno ahay, gudire inde puko. Gudire ata nà, sə ubor si zek bay, bəlaray ɗi ga kawa ana ubor si zek su ɗo zənzen a sa gan may bay. 13Kak kə njihen kawa sa zlan à nga anà ubor si zek nà, ki məcen. Aya əna, kə mbəsiken anan Apasay a Mbərom â məroɗ anan ubor si zek ata nà, ki njiɗen sifa kutok. 14Anga ɗo aday Apasay a Mbərom a lavan nga təte cəna, winen wan a Mbərom. 15Apasay ata ɗukwen a təra kwanay ɓile aya bay, aday i pak pikwen zlawan maza sabay. A təra kwanay aɗəka nà, wan a Mbərom ahay sə coy. Aday, tə Apasay ata kutok, ɗə ngaman anà Mbərom nà, « Abba, Bəbay uno!» 16Apasay a Mbərom a tə alay anahan a ɗakan anan anà apasay a mənuko sa san anan nə mənuko wan a Mbərom ahay. 17Kak mənuko wan a Mbərom ahay cukutok nà, ɗi njaɗ way anahan a sə ɗəren anà gwaslay anahan ahay ata re asanaw! I varak uko way anahan sə varan anà Almasihu ata re. Matanan, kak ɗə təmahak sa ga ɗəce anga Almasihu nà, ɗi njaɗ sə təma way sə mazlaɓ anahan ataya re. 18A ga upo aday nà, awan sə zlangar anan ɗəce a mənuko sa ga həna ataya tə mazlaɓ a Mbərom saa varak uko azanaka ataya nə ibay. Kwa mənjœk ca! 19Way a Mbərom sə ndakay fok ɗukwen, tinen apan ti ba nə luvon a aday Mbərom i kay anan ahay uho gwaslay anahan ahay fok kutok ata awan. Ta ba anan nà, ababa. 20Anga way a Mbərom sə ndakay fok tə tərak way kəriya aya awan. A nan atan sə təra matanan cara bay. Mbərom a sa ga atan aɗəka, anga aday tâ ɗaf iɗe 21pə luvon a aday i sa təmay atan ahay à ɓile sə way saa wuslay ataya wa kutok. Ti japay tə wan anahan ahay à mazlaɓ anahan ata inde, à barbarar inde kutok ite. 22Ɗa san zle, kwa ahay à dəlen a wa, hus ahay biten nà, daliyugo a fok winen à ɗəce inde, kawa uwar i sa wahay bəse coy ata awan. 23Əna daliyugo a anan taayan ɗəkɗek bay. Way ana Apasay a Mbərom sə varak uko mətekwe ataya fok, ti njahay nə matanan. Ɗi ɗəfan iɗe anà luvon a aday Mbərom i tam mənuko à ɗəce wa, aday ɗi təra wan a Mbərom ahay sə ɗiɗek a coy ata kutok. 24Abay aday ɗə təmak coy biɗaw? Əna ɗə canan fan bay, ɗi ɗəfan iɗe mba. Way aday kə canak anan tə iɗe coy ata nà, way ata nə kə ɗəfan iɗe aɗaɗaf mba ɗaw? Wita, ɗowan a ngaman aɗəfan iɗe sabay! 25Aya əna, kak ɗi ɗəfan iɗe anà way həna ɗə canak anan fan bay ata nà, ɗi ba ababa. 26Apasay Cəncan a ɗukwen a nay ahay sa mak uko zek, anga mənuko nə bəle aya awan. Bina, kwa à amboh a mənuko ahay inde ɗukwen, ɗa san sə rəke way a pə Mbərom a wa tətibay re. Apasay Cəncan a tə alay anahan, a gan amboh anà Mbərom tə məgala anahan a təke, à yime a mənuko inde. Ɗo zənzen i mba apan sa ga kətanan bay. 27Mbərom a ca iɗe aday nà, à mivel inde. A san way ana Apasay Cəncan a sa gan may ata zle. Anga Apasay Cəncan a a cəce nə way kawa sa zlan à nga à Mbərom vərre à yime a mənuko ɗo a Yesu ahay inde. 28Ɗa san zle asanaw! Ɗo sə pəlay Mbərom tə mivel kərtek a aday Mbərom a ngaman pi mer su way anahan ata nà, kwa sə təra nə ma ma fok cəna, Mbərom a təra anan way sumor a anga ɗowan ata awan. 29Mbərom a lah sə walay wa ɗo anahan ahay nà, kwa həna kabay, aday kà gak atan nga anga aday tâ ga minje ta wan si zek anahan awan. Ata Almasihu i təra murkwaya sa wan anahan ahay fok. 30Ɗo a aday Mbərom sa lah sə walay atan ataya nà, kə̀ ngamak atan kurre re. Ɗo anahan a sə ngaman atan ataya nà, kə̀ tərak atan ɗiɗek aya pa ʼam anahan re. Ɗo anahan a sə təra atan ɗo ɗiɗek ataya nà, kə̀ varak atan mazlaɓ coy re. 31Həna nà, ɗi ja nə ma asa anaw? Kak Mbərom winen tə mənuko nà, saa mba apan sə mbasay puko nà, waya asa anaw? 32Wan si zek anahan a ɗukwen, kə̀ təmak anan à ʼam sə ɗəce wa bay, əna a varan anan anà ɗo ahay aday tâ vaɗ anan anga mənuko fok. Matanan, i varak uko way azar aya fok kəriya pə kərtek a ta wan ata re. 33Saa mba apan sa zlah puko asa nà, wayaw? Sə təra mənuko ɗo ɗiɗek aya pa ʼam anahan nà, zek a Mbərom a sə walay mənuko ata awan. 34Waya saa mba apan sa ban mənuko anga ɗa gak ines asa anaw? Yesu Almasihu ta nga anahan a kə̀ məcak, kə̀ slabakak ahay à məke wa, aday həna winen mə njahay a à alay puway a Mbərom. Winen apan i gan amboh anà Mbərom anga mənuko. 35Kak matanan cukutok nà, ma saa mba apan sə gəzla mənuko pi zek wa kutok anaw? Ɗəce ahay ɗaw? Ajalay nga ɗaw? Aban mbiyeɗ sə ɗo ahay asa ɗaw? Atə may tə mətawak ɗaw? Mərava sə amac tə maslalam ɗaw? Awan a inde saa mba apan sə gəzla mənuko pi zek wa tə asan zek ana Almasihu a nə ibay! 36Mə vinde à Deftere a Mbərom inde nà: «Manay pə cəveɗ sə amac sasidew a nà, anga iken. Ta ga alay tə manay nà, kawa təman sə waslay ahay.» 37À mamasl sə way ataya inde fok kutok, ɗi njaɗ məgala sə mbasay, anga Almasihu, ɗo sə pəlay nuko, i varak uko məgala anahan. 38- 39Anga nan, na san zle lele, awan inde saa gəzla mənuko pi zek wa tə asan zek a Mbərom nà, inde sabay. Mbərom kà kak uko anan asan zek anahan tə Yesu Almasihu, Bahay a mənuko. Matanan, kwa amac, kwa sifa aɗəka, kwa maslay a Mbərom ahay, kwa setene ahay, kwa way sə təra à alay a həna ata awan, kwa way saa təra à alay a saa nay pa ʼam azanaka ata awan, kwa ɗo sə məgala ahay, kwa məgala sə bagəbaga mburom ahay, kwa məgala sə məke ahay, kwa way a Mbərom mə ndakay azar aya fok, awan a inde saa gəzla mənuko pi zek wa tə asan zek a Mbərom cəna, ibay!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\