Ruma ahay 9

1Way a ni ja həna ata nà, winen way ɗiɗem awan. Nen ɗo a Yesu, na gaɗ mungwalay bay. Apasay Cəncan a a jan anà mez si zek uno a ɗukwen, ʼam a anan nà, ɗiɗek awan. 2Mivel uno ma rah a nə tə mugo, aday nen à ɗəce ahay inde nə pac pac, 3anga Yahuda ahay, ɗo sə zahav uno ahay. Abay â ga zek nà, suwan Mbərom â laray nen à bahay anahan wa, anga aday Yahuda ahay tâ njaɗ sifa. Nen nà, mə̂ gəzla pi zek wa tə Yesu Almasihu. 4Tinen nà, wan sə Isəraʼila ahay. Mbərom kə̀ tərak atan wan anahan aya awan. Kə̀ ɗakak atan anan mazlaɓ anahan, kə̀ ɓanak ʼam tə tinen, kə̀ varak atan Tawrita, ʼam anahan. Kə̀ ɗakak atan anan cəveɗ sə həran nga lele awan, kə̀ zlapak i varan atan way lele aya bayak awan. 5Kə̀ varak atan Ibərahima, Isiyaku aday Yakob tə gwaslay anahan ahay bije a tinen ahay, aday Almasihu ɗukwen, pə sluweɗ si zek nà, wan sə kutov a tinen awan. Almasihu a aday ɗukwen, winen Mbərom, winen pa nga sə way mə ndakay aya fok. Zambaɗuko anan pa sə viyviya awan. Amen! 6Way a Mbərom a sə zlapay anan ata kə̀ tərak awan kəriya bay re. Aʼay, əna wan sə Isəraʼila ahay tə tərak ɗo ana Mbərom ɗiɗem aya fok bay. 7Aday wan sə kutov ana Ibərahima ahay tə tərak wan anahan ɗiɗek aya fok bay re, bina Mbərom a jan nà: «Ki njaɗ wan sə kutov ahay nə tə Isiyaku.» 8ʼAm ata a nan sa ja nə maw? Wan mə wahay aya à kutov su ɗo zənzen ata wa cəna, tə tərak wan a Mbərom ahay anga bəbay tə may a tinen ahay bay. Tə tərak wan a Mbərom ahay nà, anga Mbərom a sə zlapay anan ata awan. 9ʼAm a Mbərom a sə zlapay anan ata nà, həna: «I va daz cəna, ni may ahay, aday Saratu i njaɗ wan.» 10Wita cəna coy bay re. Cuko pə Rəbeka ite. Kə̀ wahak anan muwsa ahay anà bije a mənuko Isiyaku. 11- 13Rəbeka a kə̀ wahak anan muwsa anahan ataya fan bay nà, gwaslay ataya ta gak awan fan bay. Â ga nə mer su way lele aya awan, â ga nə mer su way lelibay aya awan ɗukwen, tə wahak atan sa ga awan fan bay. À alay ata nà, Mbərom kà jak anan anà Rəbeka coy, a wa: «Wan zek məduwen a i gan mer su way anà wan zek cəɗew awan.» Deftere a Mbərom kà jak pə muwsa ataya, a wa: «Nə gəɓak Yakob, aday nə larak anan Isuwa.» A təra matanan anga sə ɗakay anan nà, Mbərom a walay ɗo nə pə way sa zlan à nga anà winen, bina pi mer su way su ɗo zənzen a bay. 14Həna nà, ɗi ja nə ma kutok anaw? Mbərom kà gak mer su way tə cəveɗ a sabay cukutok ɗaw? Matanan ata bay re. 15A jan anà Musa nà: «Ni gan sumor nà, anà ɗowan a aday u no sa gan sumor ata way anahan. Sû go ì zek wa cəna, ɗowan a u no û go ì zek wa ata awan.» 16Kawa sa ja kutok nà, Mbərom a gan sumor anà ɗo nà, anga a nan anà ɗowan a bay, kabay anga mer su way ana ɗowan ata bay, əna anga sumor ana Mbərom a way anahan. 17À Deftere a Mbərom inde ɗukwen, Mbərom a jan anà Firawna, a wa: «Na ɗaf iken bahay a à Misra nà, anga aday ni ka anan məgala uno tə iken, pə iken a re, anga u no sa ndar anan sləmay uno anà ɗo sə daliyugo ahay fok.» 18Matanan acəkan, a ca ike, Mbərom a gan sumor anà ɗowan awan, kawa sa nan, aday a kuran anan nga anà ɗo hinen ɗukwen kawa sa nan. 19Hinahibay nà, ki jen asa: «Kak matanan cukutok nà, Mbərom a gafan ʼam anà ɗo ahay pə ines angamaw? Way ahay fok tə təra ɗukwen, kawa sa zlan à nga asənə, ines sə ɗo ahay uda nə wuraw?» 20Matanan, iken a aday nə waya saa vaɗ uway pa ʼam tə Mbərom a kəlanaw? Həna nà, way ma han a nə i mba apan sa jan anà ɗo sa han anan: «Ka sa han nen kawa həna anan angamaw?» təte ɗaw? 21Ɗo sa han səngəle nà, məgala anahan inde pə duɗo aday sa han anan way ahay kawa sa nan biɗaw? I han səngəle tə duɗo ata awan, aday i han anan jugwire tə duɗo a mə mbəsak ata re. 22Mer su way a Mbərom a ɗukwen, kətanan! A nan ɗo ahay tâ san nə winen tə mivel a anga tinen, aday winen Ba Məgala re. Aya əna, kə̀ ngəmak sə səmen anà ɗo sə jənan pə mivel, aday abay ti lize ataya acəkan. 23A nan anà Mbərom nà, ɗo ahay tâ san mazlaɓ anahan nə məduwen awan, aday i gəzla anan tə mənuko anga a nan sa gak uko sumor. A walay mənuko pa ʼam kurre, anga aday ɗâ njaɗ mazlaɓ anahan. 24Mənuko ɗo a Mbərom mə ngamay aya awan. Əna kə̀ ngamak ɗo ahay à wulen sə Yahuda ahay wa ɗəkɗek bay. Kə̀ ngamak anan anà ɗo ahay à wulen su ɗo su kon a azar aya wa re. 25Mbərom a kà jak ʼam ata tə dungo ana ɗo majaʼam anahan Hoseʼa, a wa: «Ɗowan aya aday abay tinen ɗo uno ahay bay ataya awan, həna ni ngaman atan ɗo uno ahay kutok. Ɗowan aya aday abay nə pəlay atan itəbay ataya awan, həna ni pəlay atan kutok.» 26A ja asa, a wa: «Ù kon a aday ɗo ahay ta ja nà, tinen ɗo uno ahay itəbay ataya ɗukwen, à man ata aɗəka, ti ngaman atan wan ana Mbərom ɗiɗek aya kutok, winen bahay sə sifa.» 27Ɗo majaʼam a Mbərom Ezaya ɗukwen kà jak pə Isəraʼila ahay, a wa: «Kwa abay Isəraʼila tə̂ wasay nə kawa wiyen sə zlinder, saa tam nà, ɗo ahay fok bay, əngal a mənjœk ca. 28Mbərom Fetek i ga sariya pu ɗo sə daliyugo ahay anga anga sə coy.» 29Ezaya ata kərtek a kə̀ lahak sa ja: «Abay Mbərom Ba Məgala â mbəsakak uko zahav mənjœk bina, ɗə tərak kawa ɗo sə Sodoma tə Gomora.» 30Lele həna juko nə kəkəma asa anaw? Ɗo su kon a azar ataya tə njaɗak sə təra ɗo ɗiɗek aya pa ʼam a Mbərom anga tə ɗəfak nga pə Yesu. Aday abay tə pəlak sə təra ɗo ɗiɗek aya bay re. 31Yahuda ahay ite nà, tə pəlak sə təra ɗo ɗiɗek aya ta sə ɗəfan apan anà Tawrita, əna tə njaɗak a cəveɗ a bay. 32Angamaw? Anga tinen tə bayak cəna ti njaɗ anan ta sə ɗəfan apan anà Tawrita ti mer su way, bina ta sa ɗaf nga pə Mbərom a bay. Anga nan, tə slahak pu kon sə hawan saray ù ɗo ata awan. 33À Deftere a Mbərom inde nà, Mbərom a ja pu kon ata, a wa: «Cen apan, ni ɗaf kon sə hawan saray anà ɗo ahay à Urəsalima, kon sə slahay ɗo ahay. Aday ɗo kə̀ bənak alay à winen inde ite nà, i jalay a bay.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\