1 Korin 10

1Nan adarasi, ia kamaghɨn foghasa kɨ ifonge. Mosesɨn dughiamɨn, en ovaviba bar ghuariar God tuavimɨn men akakazimɨn apengan iti. Ezɨ me bar deravɨra Retsin Dɨpam abigha ghue. 2Egha me bar ghuariam ko ongarimɨn rurim ini, ezɨ rurir kam me gamizɨma, me Mosesɨn gɨn aruir gumazamizibar otifi. 3Egha me bar moghɨra dagher God me ganɨngiziba ame. 4Egha me bar moghɨra dɨpar God me ganɨngiziba ame. God dagɨar me ko aruim gamizɨma, ezɨ dɨpam an ikegha otivaghirima, me aneme. Ezɨ dagɨar kam, a Krais uabɨ. 5Ezɨ God gumazamizir kabar avɨriba, men arazibagh ifongezir puvatɨ. Kamaghɨn, God me mɨsuagharigha, men kuaba pura tintinimɨn danganir dɨpaba puvatɨzimɨn pura da kavamangi. 6Ezɨ arazir me amizir kaba, da mati nedaziba, e dar ganigh ua men mɨn bizir kuraba bagh naviba dɨkavan kogham. 7Ia marvir guabar ziaba fan markɨ, mati men marazi amizɨ moghɨn. Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei, “Me apiagha dagheba ko dɨpaba amegha, gɨn dɨkavigha ghua ighiar kurabagh ami.” 8E gumazamiziba uari bakɨava akuir arazim damuan kogham, mati men marazi amizɨ moghɨn. Ia fo, dughiar vamɨran, men 23,000ɨn gumazamiziba ariaghɨre. 9E Krais bizitam damusɨ a gakaghonan kogham, mati men marazi amizɨ, kuruzir kuraba me givima me ariaghɨre. 10Egh ia God gimoman markɨ, mati men marazi amizɨ, Ovevemɨn Ensel iza me mɨsoghezɨ me ariaghɨre. 11Bizir me batozir kabanagh, da mati nedaziba, eghtɨ gumazir igharaziba dar ganam. God kamaghɨn ifonge, a nɨghnɨzim e datɨrɨghɨn itir gumaziba danightɨ, e deraghvɨra uari bagh ganam. Kamaghɨn amizɨ, gumaziba fomɨra eghaghanir kaba Godɨn Akɨnafarimɨn e bagha da osiri. Dughiar e itir kam, kar nguazim gɨvamim dughiar abuananam. 12Kamaghɨn, gumazitam suam, kɨ tugha gavgafi, a deragh gan, egh iran markɨ. 13Osɨmtɨzir ia bativiba, da osɨmtɨzir kabanagh da gumaziba bar me batifi. Ezɨ God uan akar dɨkɨrɨzimɨn gɨn ghua, egh osɨmtɨzir ian gavgavibagh afirazɨ tam ateghtɨ, a ia batoghan kogham. Osɨmtɨziba ia batoghtɨ, God ian akuraghsɨ tuavim damigham. Tuavir kam kamakɨn: a ia damightɨ, ia tuivigh gavgavigham, eghtɨ osɨmtɨzir kam ia abɨraghan kogham. 14Kamaghɨn, nan namakaba, ia marvir guabar ziaba fer arazimɨn saghon ikɨ. 15Ia fofoziba iti, kamaghɨn kɨ ia mɨgei. Ia uari nan akaba tuisɨgh. 16Itarir kam Godɨn bizir aghuiba an iti, ezɨ e a bagha God mɨnabi, egha e an wainɨn dɨpam apir dughiamɨn an e gamima, e bar moghɨra uari inigha Kraisɨn ghuzimɨn posi. Ezɨ bretɨn e bɨzir kam, e anepir dughiamɨn, an e gamima, e bar moghɨra uari inigha Kraisɨn nivafɨzimɨn posi. 17Bretɨn rubuzir vamɨra iti, ezɨ e bar moghɨra uari inigha bretɨn rubuzir kamnaghram api, kamaghɨn e gumazamizir avɨriba, e nivafɨzir vamɨra iti. 18Ia Israelbar arazim ginɨghnɨgh. Me alta gisɨn tuezir asɨziba apir dughiamɨn, me uari inigha ofa God ganɨdi. 19Kɨ kamaghɨn mɨgeir puvatɨ, asɨzir me isa ofan mɨn marvir guaba ganɨdiba, da bizir ekiam, o marvir guaba da bizir ekiaba. Puvatɨ, da pura biziba. Guizbangɨra, kɨ kamaghɨn mɨgei, bizir Godɨn ziam fer puvatɨzir darazi ofa gamiba, me da isa duar kuraba ganɨdi. Me God bagha ofa gamir puvatɨ. Egh ia uari inigh duar kuraba ko poghan, kɨ aghua. 21Ia Ekiamɨn itarim ko duar kurabar itarimning vɨraram aningɨn daman markɨ. Egh ia Ekiamɨn dagher dakozim ko duar kurabar dagher dakozimning vɨraram aningɨn daman markɨ. 22E ti Ekiam damightɨ, an navim ikuvigham? O, e ti ghaze, en gavgavim ekevegha, Ekiamɨn gavgavim gafiras? Bar puvatɨ! 23Marazi ghaze, “God en amamangarɨgha ghaze, e biziba bar dar amuam.” Ezɨ e amir bizir maba deravɨra en akurvazir puvatɨ. Marazi ghaze, “God en amamangarɨgha ghaze, e biziba bar dar amuam.” Ezɨ e amir bizir maba, e Kraisɨn adarazi, gavgavim e ganɨdir puvatɨ. 24E uarira uarir akurvaghsɨ, nɨghnɨghan kogham. Puvatɨ, e igharaz darazir akurvaghsɨ nɨghnɨgham. 25Asɨzir me maketɨn amadir manaba, ia dar amɨ. Ia navir averiamɨn nɨghnɨzir avɨribar amu, tintinimɨn azangsɨghan markɨ, a deragh o a ikufi. Puvatɨ. 26E fo, Godɨn Akɨnafarim ghaze, “Nguazir kam ko an itir biziba bar, da bar moghɨra Ekiamɨn biziba.” 27Eghtɨ gumazir nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir puvatɨzitam, ia ko damɨsɨ ia mɨkɨmtɨ, eghtɨ ia ifongegh, a ko mangɨ. Dagher manam a ia danightɨ, ia pura aneremam. Nɨ navir averiamɨn nɨghnɨzir avɨribar amu, pura tintinimɨn azangsɨghan markɨ egh suam, dagher kam deras, o a ikufi. 28Eghtɨ gumazitam ia mɨkɨm suam, “Dagher kaba, me da isa, marvir guabar ofa gami.” Eghtɨ ia gumazir ia mɨkemezim bagh nɨghnɨgh, egh daman markɨ. Ia ua paza damuan markɨ. 29Ia paza uarir amuasa, kɨ ia mɨgeir puvatɨ. Kɨ gumazir igharazir kamnagh mɨgei, A ua suam, ia pazav ami. Eghtɨ gumazitam kamaghɨn azangsɨgham, tizim bagh kɨ gumazir igharazimɨn nɨghnɨzimɨn gɨn mangɨva, bizir kɨ damuamim, kɨ a damuan kogham? 30Kɨ God mɨnabagh damɨtɨ, gumazir igharazitam tizim bagh mɨgɨrɨgɨar kurabar nan dagher kɨ God mɨnabazir kabav kɨmam? 31Kamaghɨn amizɨ, ia dagheba api, o ia dɨpaba api, o ia bizir igharazibagh ami, ia ziar ekiam God danɨngsɨ, bizir kaba bar dar amu. 32Ia Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumaziba ko Kraisɨn adarazigh nɨghnɨghɨva, egh me damutɨ, me arazir kuramɨn iran markɨ. 33Kɨ amir arazibara, ia dar gɨn mangɨ. Kɨ kamagh sua, God gumazamiziba bar men akurvaghasa. Kamaghɨn, kɨ ifonge, kɨ amir araziba bar, da me damightɨ, me dagh ifuegham. Kɨ uabɨ uabɨn akurvaghasa amir puvatɨ, kɨ gumazir igharazibar akuravaghasa


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\