1 Korin 16

1Kɨ datɨrɨghɨn dagɨar ia Jerusalemɨn itir Godɨn adarasi bagha darɨghasava amibav kɨmasa. Kɨ faragha Galesian Provinsɨn itir siosba, arazir kam men aka, egha kɨ kamaghɨn ia mɨkɨmasa, ia uaghan arazir kam damuam. 2Ia bar, Sandebar zurara, vaghvagh dagɨar ia isiba mɨrara, dagɨataba tuiragh, egh da isɨ uan dɨpenibar da mongegh. Eghtɨ dagɨaba tong avɨrasemegham. Eghtɨ dughiar kɨ izamimɨn, ia ua dagiaba burian kogham. 3Kɨ izeghɨva, gumazir ia mɨseveziba, kɨ men gun mɨgeir akɨnafarim me danɨngɨva, me amadaghtɨ, me mangam. Eghtɨ me dagɨar ia anɨngizir kaba inigh mangɨ Jerusalemɨn itir darazir dafarim darɨgham. 4Biziba deraghtɨ, kɨ uaghan mangɨtɨ, me na ko mangam. 5Kɨ ia bagh mangɨsɨ, Masedonian Provins abigh mangɨgh, gɨn ian bighan otogham. Kɨ faragh Masedonian mangasa ifonge. 6Kɨ ti tong dughiatabar ia ko ikegham, kɨ foghan kogham, kɨ ti ia ko ikɨtɨma orangtɨzim ko aminir gavgavimɨn dughiam gɨvaghtɨma, kɨ managh mangɨsɨ ifongeghtɨ, ia nan akuraghtɨma kɨ mangam. 7Kɨ izɨ, dughiar otevimɨn ia ko ikian aghua. Kɨ tong dughiar ruarimɨn ia ko ikiasa ifonge. Ekiam kamaghɨn ifongeghtɨ, kɨ dughiar ruarim ia ko ikiam. 8Kɨ Efesusɨn Nguibamɨn kagh ikɨ mangɨtɨ, Pentikosɨn Dughiar Ekiam gɨvagham. 9Kɨ fo, God na bagha tuavim kuizɨma, kɨ kagh ikɨ ingangarim damuamin dughiar aghuim iti. Egh kɨ gumazamizir avɨribar akuraghtɨma, me Kraisɨn adarazir otivigham. Ezɨ uaghan gumazir avɨriba en apanim gami. 10Timoti ia batoghtɨma, ia a inigh an akurvaghtɨma, a ian tongɨn ia ko navir amɨrɨzimɨn ikɨ, egh atiatingan kogham. Ia fogh, kɨ Ekiam bagha ingari moghɨn, a ingari. 11Ian tarazi an gan kamaghɨn mɨkɨman markɨ, a pura bizim. Ia an akuraghtɨ, a navir amɨvɨzim sara mangɨ darorim gɨvagh, egh ua na bagh izam. Kɨ, an aveghbuaba ko izasa, kɨ a bagha mɨzua gari. 12Ezɨ en aveghbuam Apolosɨn mɨgɨrɨgɨam a kamakɨn. Kɨ dughiar avɨribar aveghbuar igharaziba ko izɨ, ian ganasa pamtemɨn a mɨgei. Ezɨ a datɨrɨghɨn tong izasa nɨghnɨzir puvatɨ. Gɨn, tuavitam ikɨtɨ, a izam. 13Ia uari bagh gan, egh nɨghnɨzir gavgavimɨn tugh gavgafigh. Egh gavgavighɨva bizitamɨn atiatingan markɨ. 14Ia God ko gumazamizir igharaziba bar me gɨfongeghɨva uan ingangaribar amu. 15Nan adarasi, ia Stefanas ko an adarazigh fo. Me Akaian Provinsɨn ikia faraghavɨra Kraisɨn adarazir otifi, ezɨ gɨn Akaian Provinsɨn itir gumazamizir igharaziba gɨn Kraisɨn adarasi otifi. Ezɨ Stefanas uan adarazir ko, uari isa ingangarir Godɨn gumazamizibar akurvaghamim ganɨngi. Nan adarasi, kɨ kamaghɨn ia gakaghora ghaze, ia kamaghɨn amir gumazibar apengan ikɨ, egh uaghan gumazir me ko ingaribar apengan ikɨ. 17Stefanas ko Fortunatus ko Akaikus na bagha ize. Ia na bagh izamin tuaviba puvatɨzɨ, ezɨ me ian danganim inigha na ko iti. Kamaghɨn kɨ bar akonge. 18Me nan navim gamizɨ, an amɨra, egha uaghan ian navibagh ami. Ia kamaghɨn amir gumazibar akaba baragh. 19Esian Provinsɨn itir siosba uan akam isa ia bagha anemaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Ezɨ Akwila ko Prisila, ko aningɨn dɨpenimɨn uari akuvir sios, Ekiamɨn ziamɨn uan akam isa ia bagha anemaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. 20Kagh itir Kraisɨn adarazi, me bar uan akaba isa ia bagha da amaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Ia Kraisɨn adarasi, ia uan arazimɨn gɨn mangɨva, egh ia uan adarazir agharibar suigh. 21Kɨ Pol, kɨ uabɨ uan dafarimɨn dughiar aghuir kam ia bagha an osiri. 22Tina Ekiam gɨfongezir puvatɨ, a ikuvigh. En Ekiam, nɨ izɨ! 23En Ekiam Iesusɨn apangkuvim, ia ko ikɨ. 24E bar Krais Iesus ko poroghav ikia, egha arazir kamɨn kɨ bar moghɨra ia gɨfonge. Guizbangɨra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\