1 Korin 3

1Nan adarasi, kɨ gumazamizir Godɨn Duamɨn gɨn zuibav gei moghɨn ia mɨkɨman kogham. Puvatɨ. Kɨ gumazamizir navir ghurimɨn arazibar gɨn zuibav geir moghɨn, kɨ ia mɨgei. Dughiar kamɨn ia borir iririvibar mɨn ikia, Kraisɨn arazibar gɨn zui. 2Kɨ faragha, mati otem ia ganɨngi, egha dagher gavgavitam ia danɨngan ibura. Faraghavɨra, kɨ fo, ia tɨghar dagher gavgavitam iniam. Egha datɨrɨghɨn uaghan, ia kamaghɨra iti. 3Kɨ fo, ia navir ghurimɨn arazibar gɨn ghuavɨra iti. Ia uan aveghbuabar navim ikuvir arazim, ko uarir adoghadozir arazim, da ian ikiavɨra iti. Arazir ia amir kaba, kar navir ghurimɨn araziba. Ia dagh amua, egha nguazir kamɨn itir gumazibar mɨn ami. 4Gumazir mam kamaghɨn mɨgei, “Kɨ Polɨn anav.” Ezɨ mav kamaghɨn mɨgei, “Kɨ Apolosɨn anav.” Ezɨ arazir kamɨn ia mati nguazir kamɨn gumaziba. 5Ia deravɨra nɨghnɨgh. Apolos, a tina? Kɨ Pol, kɨ tina? Ga ingangarir gumazir kɨnimning. Ekiam ingangariba isa, vaghvagha ga ganɨngi. Ezɨ ingangarir ga amir kabar, ia nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn iti. 6Kɨ mati, dagher ovɨzim opari. Ezɨ Apolos dɨpam a ganɨdi. Ezɨ God a gamima, an aghui. 7Ezɨ gumazir dagher ovɨzim oparim, a ziam puvatɨ. Ezɨ gumazir dɨpam a ganɨdim, a uaghan ziam pu. Ezɨ God daghebagh amima, da aghui, kamaghɨn a uabɨra ziam iti. 8Gumazir dagher ovɨzim oparim, ko gumazir dɨpam anɨdim, aning uaghara Godɨn ingangarir gumazimning. Egh aning vaghvagh uan ingangarir amizibar ivezim iniam. 9Ga uaning inigha Godɨn ingangarim gami, ezɨ ia mati an azenim. Egha ia uaghan mati Godɨn Dɨpenim. 10God uan apangkuvimɨn, fofozim na ganɨngizɨ, kɨ mati dɨpenibar ingarir gumazir fofozir bar ekiam itim. Egha kɨ dagɨaba arɨzima, gumazir igharazim dagh isɨn dɨpenimɨn ingari. Eghtɨ dɨpenimɨn ingarir gumaziba vaghvagh deravɨra ganɨva dɨpenimɨn ingar. 11Ia fo, God Krais Iesus isa, dɨpenimɨn ingarir dagɨar faragha atɨzimɨn mɨn anetɨgha gɨfa. Eghtɨ gumazitam, dɨpenimɨn ingarir dagɨar faragha itir igharazitam, uam anerɨghan kogham. 12Ezɨ gumaziba dagɨar kam gisɨn dɨpenimɨn ingarsɨ, tarazi ti golɨn dagɨabar an ingaram, tarazi ti silvan dagɨabar an ingaram, eghtɨ tarazi ti dagɨar ivezim bar pɨn kozibar an ingaram, eghtɨ tarazi temebar an ingaram, eghtɨ tarazi dadabar an ingaram, eghtɨ tarazi maziar mɨsiabar an ingaram. 13Eghtɨ gɨn, Godɨn Kotiamɨn Dughiamɨn, gumaziba bar, men ingangariba azenim giram. Eghtɨ dughiar kam avir ekiamɨn mɨn otoghtɨ, avir kam men ingangaribar isiva vaghvagh da tuisɨgham, men ingangariba deraz, o puvatɨ. 14Eghtɨ gumazir manam dagɨar kam gisɨn dɨpenimɨn ingarightɨ, an dɨpenim isian koghtɨ, ingangarir gumazir kam ivezir aghuim iniam. 15Ezɨ ingangarir gumazir manamɨn dɨpenim bar isightɨ, a uan ingangaribar ivezim inighan kogham. Ingangarir gumazim uabɨ ovengan kogham, a mati gumazir avimɨn mɨseviaghɨrɨzim. 16Ia Godɨn Dɨpenimra, ezɨ Godɨn Duam ian aven iti. Ia ti kamaghɨn fozir puvatɨ? 17Godɨn Dɨpenim, a ua baghavɨram a ginabas. Ezɨ dɨpenir kam, kar iarara. Kamaghɨn, gumazitam Godɨn Dɨpenim gasɨghasightɨma, God gumazir kam gasɨghasɨgham. 18Ian tav uabɨ uabɨ gifaran markɨ. Kɨ ghaze, ian tongɨn gumazitam nguazir kamɨn bizibagh fogh kamagh nɨghnɨgham, “Kɨ fofozir bar aghuim iti,” egh gumazir kam faragh gumazir onganimɨn mɨn otogh, gɨn bar fofozir gumazimɨn otogham. Kamaghɨn deragham. 19Guizbangɨra, nguazir kamɨn fofozir aghuim, a Godɨn damazimɨn mati arazir onganim. Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei, “Gumazir maba paza gumazir igharazibar amuasa, arazir avɨribagh nɨghnɨsi. Ezɨ God gumazir kabar arazibagh amima, da meraram asɨghasɨsi.” 20Godɨn Akɨnafarim uaghan kamaghɨn mɨkeme, “Ekiam a fofozir gumazibar nɨghnɨzibagh fo. A fo, me damuasa nɨghnɨzir biziba, da otivan kogham.” 21Kamaghɨn amizɨ, ia gumazibar ziaba fer arazim atakigh. Biziba bar, ian biziba. 22Pol, ko Apolos, ko Pita, ko nguazir kam, ko ikɨrɨmɨrim, ko ovevem, ko bizir datɨrɨghɨn itiba, ko gɨn otivamin biziba, da bar iana. 23Ezɨ ia Kraisɨn adarasi, ezɨ Krais, Godɨn anav.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\