1 Korin 4

1Ia kamagh e gɨnɨghnɨgh, e Kraisɨn ingangarir gumaziba. Egha Godɨn akar mogomeba deraghvɨra dar ganamim ingangarim gami. 2Eghtɨ gumazitam tavɨn ingangarir gumazimɨn ikɨ, egh a uan gumazir ekiamɨn akaba deraghvɨra dar gɨn mangɨ. 3Kamaghɨn amizɨ, ia nan araziba tuisɨghsɨ, o gumazir igharazitaba nan araziba kotɨn da tuisɨghsɨ damutɨ, kar pura bizim. Kɨ uaghan uabɨ uan araziba tuisɨzir puvatɨ. 4Guizbangɨra, kɨ uan arazir kuratam gɨfozir puvatɨ. Kɨ kamaghɨn mɨkɨman kogham, “Kɨ gumazir arazir kuraba puvatɨzim.” Puvatɨ, na tuisɨghamin ingangarim, kar Ekiamɨn bizimra. 5Kotiamɨn Dughiam tɨghar otivam. Kamaghɨn amizɨ, ia gumazir igharazibar araziba tuisɨghan markɨ. Ia Ekiam izamin dughiam mɨzuam. A bizir mɨtarmemɨn mueghav itiba inigh angazangarimɨn dar atɨgham. Egh a gumaziba bar men navir averiabar itir nɨghnɨziba, azenim darɨgham. Eghtɨ dughiar kamɨn, God bar vaghvagh e mɨkɨm suam, en ingangarim dera, o a ikufi. 6Nan adarasi, kɨ ian nɨghnɨzibar akurvaghasa, egha Apolos ko ga uaning geghari. Ia ga gɨnɨghnɨgh, egh Godɨn Akɨnafarim mɨkemezɨ moghɨn deravɨra an gɨn mangɨ. Egh ia arazir osirizir kamɨn mɨrara mangɨ. Ia akaba batogh uari fɨva, gumazir mabar ziaba fɨva igharazibar ziaba abɨnan markɨ. 7Namakam, tina gumazir ekiamɨn nɨ atɨ? Nɨ ti bizir aghuir nɨ ititam, God dama a inizir puvatɨ, o? Ezɨ guizbangɨra, bizir nɨ itiba, God nɨ ganɨngi, ezɨ nɨ manmagh sua nɨ uabɨ uan ziam fe, mati nɨ bizir kabagh amizɨ, da otifi? 8Guisɨ, ia ti biziba bar izɨvaghama? Ia ti biziba bar izɨvagha deraghavram apia? Ia ti e gafiragha atrivibar otivighama? A dera, kɨ mamagh sua, ia guizɨn atrivibar ikɨtɨma, e ia ko uaghan atrivibar ikiam. 9Kɨ ghaze, puvatɨ. Nan nɨghnɨzimɨn, God ti e aposelba isa, danganir bar gɨn itimɨn e atɨ. E mati gumaziba me kotɨn aven ghaze, e aremegham, egh me nguazir kamɨn itir enselba ko gumazamiziba bar, men damazimɨn e mɨsueghtɨ, e aremegham. 10E Kraisɨn ziam fer arazim bangɨn, e gumazir onganibar mɨn iti. Ezɨ ia Krais ko poroghav ikia, egha ia fofozir gumazibar mɨn iti. E gavgaviba puvatɨ, ezɨ ia bar gavgafi. E ziaba pu, ezɨ ia ziar ekiaba iti. 11Bar fomɨra iza datɨrɨkɨn, e mɨtiriaba sara iti, ezɨ kuariba puv en pɨri, ezɨ e korotiar bɨaghreziba azui. Ezɨ me tintinibar e mɨsosi. Ezɨ e deravɨra danganitam gaperazir puvatɨ. 12E uari uan dafaribar ingangarir bar osɨmtɨzibagh ami. Me pazava e mɨgei, ezɨ e deragh me damuasa Godɨn azangsɨsi. Me arazir kurabar e gami, e pura nɨmɨra ikia osɨmtɨziba ateri. 13Me akar bar kurabar e mɨgei, e akar aghuaribar men akaba ikarvasi. E mati bizir kurar gumaziba makuniziba. Gumazibar damazibar e mati bizir kurar bar mɨzɨrɨziba. E kamaghɨra ikia iza datɨrɨkɨn. 14Kɨ akar kam, ia damutɨ ia aghumsɨghasa an osirizir puvatɨ. Kɨ kamagh sua, ia mati nan boribara. Egha kɨ ian nɨghnɨzibar amutɨ ia deragh foghasa. Kamaghɨn, kɨ akar kam osiri. 15Gumazir bar avɨrim ia ko ikiam maraghe, Kraisɨn arazibar ian akurvagh, ia geghuf, a pura bizim. Ia afeziar vamɨra iti. Kɨ akar aghuim inigha ia bagha iza ia ganɨngizɨ, ia Krais Iesus ko poroghav iti. Kamaghɨn, kɨ ian afeziamɨn mɨn oto. 16Kamaghɨn kɨ ia gakaghori, ia nan arazibar gan, dar gɨn mangɨ. 17Bizir kam bagha, kɨ Timoti ia bagha anemada. A nan otarimɨn mɨn iti, ezɨ kɨ bar a gɨfonge. An Ekiamɨn ingangarim deragha an gari. Kɨ kamaghɨn ifonge, a nan arazir kɨ Kraisɨn poroghav ikia amir arazibar gun ia mɨkɨmam. Arazir kabara, kɨ zurara nguibaba bar dar ghua, siosba bar dar men sure gami. Eghtɨ, Timoti arazir kabar ia mɨkɨm, ian nɨghnɨzibar amutɨ, da dɨkavam. 18Ian marazi ghaze, kɨ izɨ ian ganan kogham, egha me akaba batogha uan ziaba fe. 19Ezɨ puvatɨ. Ekiam ifueghtɨma, kɨ ia bagh zuamɨra izam. Egh kɨ izeghamin dughiamɨn, kɨ gumazir uan ziaba feba, kɨ men akaba baraghsɨ izan kogham. Puvatɨ. Kɨ izɨ foghasa, me gavgavir manam iti. 20Guizbangɨra, God Bizibagh Ativamin Arazim, kar pura mɨgɨrɨgɨar kɨnimɨn bizim puvatɨ. Kar gavgavir ekiam itir bizim. 21Ezɨ kɨ manmaghɨn damuasa ia ifonge? Kɨ ia mɨsoghamin aghorim inigh ia bagh izasa, ia ifonge? Kɨ uan navim ia danɨngɨva, egh ian asughasugham?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\