1 Korin 5

1Kɨ kamaghɨn eghaghaniba baraki, gumazamiziba tintinibar uari isava akuir arazim ian tongɨn oto. Kar arazir bar kuram. Egha a, Krais gɨfozir puvatɨzir gumaziba amir arazir kuraba, bar dagh afira. Arazir kam kamakɨn, gumazir mam uan afeziamɨn amuim koma akui. 2Egha ia manmaghɨn ghaze, ia bar pɨn ikia, marazi gafira? Ia ti arazir uan ziaba fer kam atakigh, egh azi. Egh gumazir arazir kurar kam gamizim, ia a batueghtɨma, a ua ia ko ikian kogham. 3Guizbangɨra, kɨ uan nivafɨzimɨn ian saghon iti, egha kɨ uan duam ia ko iti. Egha mati, kɨ guizbangɨra uabɨ ia ko ikia, gumazir arazir kurar kam gamizimɨn arazim tuisɨgha gɨfa. 4Egha kɨ kamaghɨn mɨgei, ia en Ekiam Iesusɨn ziamɨn, ia uari akuvaghtɨ, en Ekiam Iesusɨn gavgavim, ko nan duam uaghan, ia ko ikɨtɨ, 5ia gumazir kam isɨ, Satanɨn dafarim datɨghtɨ, an nivafɨzim ikuvigham. Ekiam Izamin Dughiamɨn, God gumazir kamɨn duamɨn akurvaghsɨ, ia kamaghɨn damuam. 6Ia uari uan ziaba fe, kar arazir aghuim puvatɨ. Ezɨ manmakɨn? Ia ti fozir pu, yisɨn muziarim, a bret damuamin flaua bar a gamima, a bui? 7Kamaghɨn, ia yisɨn ghurimɨn mɨn arazir kuraba bar da batokegh, egh zuegh, mati bretɨn igiar yisba puvatɨzimɨn mɨn ikɨ. Ezɨ kɨ kamaghɨn fo, ia yis puvatɨzir bretɨn mɨn iti. Ia fo, God Israelbagh Itazir Dughiam Gɨnɨghnɨzir Isar Ekiam, an adiarim gamigha gɨfa. Me, mati Isar Ekiam bagha sipsip isa ofa gami moghɨn, me Krais isa sipsipɨn mɨn a mɨsoghezɨ, an areme. 8Kamaghɨn amizɨ, en araziba, gumazir Isar Ekiar kam damuasava amir arazibar mɨn mangɨ. Egh uan arazir kuraba batuegh, mati me Isar Ekiam damuasa uan dɨpenibar yisɨn ghuriba isa, da makuri. Egh arazir zuruzim ko guizɨn akamɨn gɨn mangam, eghtɨ arazir kam mati bretɨn igiar yis puvatɨzim. 9Akɨnafarir igharazir kɨ ia bagha faragha osirizimɨn, kɨ kamaghɨn ia mɨkeme, “Ia gumazamizir tintiniba uari bakɨa akuiba, me ko ikian markɨ.” 10Kɨ, ia bar nguazir kamɨn gumazir arazir kurar kabagh amibar ataghraghasa, mɨgeir puvatɨ. Kɨ, gumazamizir tintinibar uari bakɨava akuiba, ko gumazir igharazibar biziba bagha naviba dɨkaviba, ko gumazir igharazibar biziba okeiba, ko gumazir marvir guabar ziaba feba, kɨ dav geir pu. Puvatɨ. Ia gumazamizir kabanang bar me ataghraghsɨ, ia bar nguazir kamɨn ikian kogham. 11Kɨ osirizir akar kam, an mɨngarim kamakɨn: Gumazir Kraisɨn adarazir aven iti tam arazir kurabagh amua, gumazamizir uari bakɨava akuir arazim gami, o gumazir igharazibar biziba bagha navim dɨkafi, o marvir guabar ziaba fe, o akar kuraba uari gasir arazim gami, o dɨpar onganiba api, o gumazir igharazibar biziba okei, ia gumazir kam ko ikian markɨ. Puvatɨ. Ia uaghan gumazir kamaghɨn amim ko daghebar aman kogham. 12Ezɨ manmakɨn? Kɨ ti Kraisɨn adarazir azenan itir gumazamiziba tuisɨzir ingangarim iti? Bar puvatɨ. Ezɨ Kraisɨn adarazir aven itir gumazamiziba tuisɨzir ingangarim, a ian ingangarimra. 13Azenan itir gumaziba, God uabɨ men araziba tuisɨgham. Ezɨ Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme, “Ia gumazir kurar ian tongɨn itim batokegh.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\