1 Korin 6

1Ian tongɨn tav osɨmtɨzitam Kraisɨn adarazir mavɨn ikia, tizim bagha Godɨn gumazamiziba ategha ghua Godɨn gɨn zuir puvatɨzibar damazimɨn a isa kot garɨsi? Ia arazir kam gamua aghumsɨzir puvatɨ, o? 2Ia ti kamaghɨn fozir puvatɨ? E Godɨn gumazamiziba, e nguazimɨn itir biziba bar, da tuisɨgham. Egh ia guizbangɨra gɨn nguazir kamɨn biziba tuisɨghamin fofozim ikɨ, egha datɨrɨghɨn ia manmagh sua osɨmtɨzir muziarir kaba uarir tongɨn ia da tuisɨghamin fofoziba puvatɨ? 3Ia ti kamaghɨn fozir puvatɨ? E enselbar araziba tuisɨgham. E kamaghɨn damuva, e guizbangɨra nguazir kamɨn osɨmtɨziba tuisɨghamin fofozim iti. 4Kamaghɨn amizɨma, osɨmtɨzitam ian tongɨn otoghtɨma, tizim bagh ia osɨmtɨzir kam tuisɨghamin ingangarim isava, siosɨn azenan itir darazigh anɨdi? 5Ia aghumsɨghasa, kɨ kamaghɨn mɨgei. Kɨ ghaze, ti ian tongɨn, gumazir fofozim ititam ikia mati, egha Kraisɨn adarazir tongɨn osɨmtɨziba tuisɨghamin fofozim iti. 6Ezɨ mamagh sua, Kraisɨn adarasi uari isava, gumazir nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itir puvatɨzibar damazimɨn ghua uari isa kot garɨsi. 7Ia Kraisɨn adarasi, ia osɨmtɨziba uari ikia, uari isa kotɨn zui, ezɨ ian arazir kam kamaghɨn e gamizɨ e fo, Kraisɨn arazir ia gɨn zuim, ia anetakis. Manmagh sua ia me ateghtɨ, me paza ia damuan ia aghua? Manmagh sua ia me ateghtɨ, me pura ian biziba inian ia aghua? 8Egha ia arazir aghuir kabar gɨn mangan aghua. Puvatɨ. Ia uari paza me gamua men biziba pura da isi. Egha arazir kamra, ia uaghan uan adarazigh ami. 9Gumazamizir arazir kurabagh amiba, God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven mangan kogham. Ia ti kamaghɨn fozir puvatɨ? Ia uari uan navibagh ifaran markɨ. Gumazamizir tintinibar uari isava akuiba, ko gumazamizir marvir guabar ziaba feba, ko poroghamiba uari bakeir arazim gamiba, ko gumazir uarira uari isa akua arazir aghumsɨzibagh amiba, 10ko okɨmakɨar gumaziba, ko gumazir igharaz darazir biziba bagha navim dɨkaviba, ko dɨpar onganiba apiba, ko akar kuraba uari gasir arazim gamiba, ko gumazir pura igharazibar biziba uari bagha da isiba, gumazamizir kamaghɨn amiba bar, me God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven ikian kogham. 11Fomɨra ian marazi kamaghɨn ike. Ezɨ God ia ruegha, ia gamizɨ, ia an gumazamizibar otifi. Ia, Ekiam Krais Iesusɨn ziam ko en Godɨn Duamɨn gavgavimɨn, God ia gamizɨ, ia an damazimɨn derazir gumazamizibar otifi. 12Gumazir maba kamaghɨn mɨgei, “Bizitam nan suirazir puvatɨ, kamaghɨn kɨ biziba bar dar amuam.” A Guizbangɨra, egh nɨ uaghan nɨghnɨgh, bizir maba nɨn dabirabimɨn akurvazir puvatɨ. Guizbangɨra, kɨ fɨrighɨrɨ biziba bar dar amuam. Egh kɨ bizitam ateghtɨ a na damightɨ, kɨ an ingangarir gumazimɨn mɨn ikian kogham. 13Gumazir maba ghaze, “Dagheba, da navim bagha itir biziba, ezɨ navim, a dagheba isir bizim.” Akar kam guizbangɨra, ezɨ God bizir kamning vɨraram aning a gɨvagham. Eghtɨ en nivafɨziba, gumazamiziba uari bakɨa akuir arazim bagh ikian kogham. Puvatɨ. En nivafɨziba, Ekiam bagh ikɨva, an ingangarim damuam. Ezɨ Ekiam en nivafɨzibar gara dar akurvasi. 14God uan gavgavimɨn Ekiam gamizɨ, a ua dɨkafi, egh uaghan en nivafɨzibar amightɨ e ua dɨkavam. 15Ia ti kamaghɨn fozir puvatɨ? Ian nivafɨziba, da Kraisɨn nivafɨzir akuaba. Kamaghɨn amizɨma, kɨ ti Kraisɨn nivafɨzir akua tam inighɨva, amizir arazir kurabagh amimɨn nivafɨzim ko porogham, kar arazir aghuim? Bar puvatɨ! Kɨ kamaghɨn damighan kogham! 16Gumazim arazir kurabagh amir amizim ko porogha, a ko aning nivafɨzir vamɨram oto. Ia ti kamaghɨn fozir puvatɨ? Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme, “Aning, nivafɨzir vamɨram otogham.” 17Eghtɨ gumazitam Ekiam ko porogh, egh a ko Duar vamɨram otogham. 18Ia zurara arazir gumazamizir uari bakɨava akuimɨn arɨ mangɨ, an saghon ikɨ. Arazir kurar igharaziba, gumaziba dagh amima, da nivafɨzimɨn azenan otifi. Ezɨ gumazitam, gumazamiziba tintinibar uari ko akuir arazim gamigha, a uabɨ uan nivafɨzim gasɨghasɨsi. 19Ia ti kamaghɨn fozir puvatɨ? Ian nivafɨziba, da Godɨn Duamɨn Dɨpenimɨn mɨn iti. God uan Duam isa ia ganɨngizɨma, a ian aven iti. Ia uarira uari bagha itir puvatɨ, ia God bagha iti. 20God ivezir bar ekiamɨn ia givese. Kamaghɨn amizɨma, ia uan nivafɨziba isɨ, God danɨng an ziam fɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\