1 Korin 7

1Kɨ datɨrɨghɨn mɨgɨrɨgɨar ia akɨnafarimɨn osiriziba ikarvaghasa. Gumazim poroghamim gamizir puvatɨ, a dera. 2Gumazamizir uari bakɨa akuir arazim, bar ekevima, kamaghɨn gumaziba bar, vaghvagh amuimɨn ikɨ, eghtɨ amiziba bar, vaghvagh pamɨn ikɨ. 3Pamɨn nivafɨzim, kar an amuimɨn bizim, ezɨ gumazim an anogoroghan kogham. Kamaghɨra, amuimɨn nivafɨzim, kar an pamɨn bizim, ezɨ amuim an anogoroghan kogham. 4Amizim uabɨ, uan nivafɨzim gativan kogham. Puvatɨ, an pam a gatifa. Kamaghɨra, gumazim uabɨ, uan nivafɨzim gativan kogham. Puvatɨ, an amuim a gatifa. 5Gua poroghamning, gua akɨrim ragh uaning gasɨ uaningɨn aghuaghuagh, egh uan nivafɨzimning uaningɨn anogoroghan markɨ. Gua God ko mɨkɨmsɨ, vɨrara ifongegh uaning mɨkɨm suam, ga dughiar otevimɨn uan nivafɨzimning anogoregham, arazir kam dera. Egh arazir kamɨn gɨrara, gua ua uaningɨn porogh. Gua kamaghɨn damuan koghtɨ, Satan gua gifarsɨ, gua gakaghontɨ, gua uan nivafɨzimɨn agoroguem dɨkabɨnɨva avegh, irɨgham. 6Akar kɨ ia mɨkemezir kam, kɨ pura ian amamangarɨsi. Kɨ akar gavgavim ia ganɨdir puvatɨ. 7Kɨ kamagh sua, gumazamiziba bar nan mɨn pura odiaribar ikɨ. Ezɨ God vaghvagha gavgavim isa, gumazamiziba vaghvagha me ganɨngi. Gumazir mam, gavgavir mam iti, ezɨ gumazir igharazir mam, gavgavir igharazir mam iti. 8Gumaziba ko amizir odiarbar itiba, ko amizir men paba arɨghɨreziba, kɨ kamaghɨn mɨgei, me nan mɨn odiarimɨn ikɨtɨ, a dera. 9Nɨ uan nivafɨzimɨn agorogem dɨkabɨnamin gavgavim puvatɨghɨva, nɨ amuimɨn ikɨ, o pamɨn ikɨ. Nɨ odiarimɨn ikɨtɨma, nivafɨzir agoroguem bar nɨn ekeveghtɨ, nɨ gumazamiziba pura tintinibar uari ko akuir arazim bagh bar ikuvigham. 10Poroghamiba, kɨ akar gavgavir kam ia ganɨdi, kar nan akam puvatɨ, kar Ekiamɨn akam. A kamakɨn: Amizim uan pam ataghraghan kogham. 11Egh amizim uan pam ategh, a pura ikɨ. Puvatɨghtɨma, a uamategh uan pam bagh mangɨva a ko navir vamɨra ikɨ. Eghtɨ gumazim uaghan uan amuim a batoghan markɨ. 12Ezɨ, gumazir igharazir maba, kɨ kamaghɨn me mɨkɨmasa, akar kam Ekiamɨn akam puvatɨ. Kɨ uabɨ kamaghɨn me mɨgɨa ghaze, Kraisɨn adarazir tavɨn amuim, nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikian kogh, egh amizir kam a ko ikɨsɨ bar ifongeghtɨ, gumazir kam a batoghan kogham. 13Eghtɨ Kraisɨn adarazir amizitamɨn pam, nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikian kogh, egh gumazir kam a ko ikɨsɨ bar ifongeghtɨ, amizir kam anetaghɨraghan markɨ. 14Gumazir nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itir puvatɨzim, amizir nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itim ko poroghtɨ, arazir kamɨn God a damutɨ, a God baghavɨra itir gumazimɨn otogham. Ezɨ amizir nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itir puvatɨzim, gumazir nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itim ko poroghtɨ, arazir kamɨn God a damutɨ, a God baghavɨra itir amizimɨn otogham. Me kamaghɨn amizir puvatɨzɨ, men boriba ti Godɨn damazimɨn zuezir puvatɨghai. Ezɨ datɨrɨghɨn men boriba God baghavɨra itir boriba. 15Ezɨ nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itir puvatɨzitav, nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itir tav ataghraghsɨ, a dera. A mar anetakigh. Arazir kam otoghtɨ, pam o amuir nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itim, datɨrɨghɨn poroghamir arazir kam aning ikɨrarɨghan kogham. Aning fɨriaghɨrɨ. Ia fo, God navir amɨrɨzimɨn ikiasa en dia. 16Nɨ amuim, nɨ manmaghɨn fogh, egh uan pamɨn akuraghtɨma, a nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikiam? Nɨ kamaghɨn fozir puvatɨ. Ezɨ nɨ pam, nɨ manmaghɨn fogh, egh nɨ uan amuimɨn akuraghtɨma, a nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikiam, o puvatɨgham? Nɨ uaghan fozir puvatɨ. 17God vaghvagha e bagha inabazir ikɨrɨmɨrim isa, e ganɨngi. Kamaghɨn, e deravɨra ikɨrɨmɨrir kamɨn aven daruam. Eghɨva e ikɨrɨmɨrir God faragha en diazim, e an ikɨva kamaghɨra daruam. Kɨ zurara arazir kam siosba bar men sure gami. 18Gumazir mam, me an mɨkarzir mogomem atughtɨ, eghtɨ gɨn God an diaghtɨ, a uan duar kurim mongan markɨ. Eghtɨ gumazitam, me an mɨkarzir mogomem atughan koghtɨ, eghtɨ gɨn God an diaghtɨ, a uan mɨkarzir mogomem aghoran markɨ. 19Mɨkarzir mogomem atuz, o anetuzir puvatɨ, aning pura bizim. Godɨn arazibar gɨn zuir arazim, a bizir ekiam. 20E bar moghɨra, dughiar God en diazimɨn, manmaghɨn itir ikɨrɨmɨrim e faragha an iti, e ikɨrɨmɨrir kamra ikiam. 21Nɨ ti fomɨra ingangarir gumazir kɨnim o ingangarir amizir kɨnimɨn itima, God nɨn dia? Nɨ bizir kamɨn osɨman markɨ. Eghtɨ tuavir nɨ fɨrighrɨghamin tam ikɨtɨma, nɨ tuavir kamɨn gɨn mangɨ. 22Gumazim ingangarir gumazir kɨnimɨn itima, God an dia, ezɨ a datɨrɨghɨn Ekiamɨn gumazimra. An Ekiamɨn damazimɨn fɨriaghrɨgha, ua ingangarir gumazir kɨnimɨn mɨn itir puvatɨ. Kamaghɨra, gumazim fɨriaghrɨgha itima, God an diazɨ, a datɨrɨghɨn Kraisɨn ingangarir gumazir kɨnimɨn mɨn iti. 23God bar ivezir ekiamɨn ia givese, kamaghɨn amizɨ ia gumazibar ingangarir gumazir kɨnibar mɨn ikian markɨ. 24Nan adarasi, manmaghɨn itir ikɨrɨmɨrim e an itima, God en dia, eghtɨ ikɨrɨmɨrir kamra e an aven daru God ko porogham. 25Ekiam gumazamizir odiaribar mɨkɨmamin akatam na ganɨngizir puvatɨ. Ezɨ kɨ uan nɨghnɨzimɨn gɨn mangɨ mɨkɨmasa. Ia fo, Godɨn apangkuvimra na gamizɨ, kɨ guizɨn akam akurir gumazimɨn oto. 26Kɨ dughiar kamɨn osɨmtɨzir ekiabar gara ghaze, ia kamaghɨra iti moghɨra ikɨ, kamaghɨn dera. 27Nɨ amuimɨn iti, nɨ anetaghraghsɨ tuaviba burian markɨ. Nɨ odiarimɨn iti, nɨ poroghamim damusɨ nɨghnɨghan markɨ. 28Nɨ amimɨn ikɨ, kar arazir kuram puvatɨ. Ezɨ amizir igiam pamɨn ikɨ, kar arazir kuram puvatɨ. Guizbangɨra gumazamizir poroghamibagh amiziba, nguazimɨn itir osɨmtɨziba me bativam. Kɨ osɨmtɨzir kaba, ia bativan kɨ aghua. 29Nan adarasi, kɨ kamaghɨn ia mɨgei, dughiam bar otefe. Ezɨ dughiar kamɨn tugh mangɨva, poroghamibagh amizir gumaziba, me gumazir amibar itir puvatɨzɨ moghɨn ikɨ. 30Ezɨ gumazir aziba, me azi puvatɨzɨ moghɨn ikɨ. Eghtɨ gumazir bar akongeziba, me akongan markɨ. Eghtɨ gumazir bizibagh iveziba, me biziba puvatɨzɨ moghɨn ikɨ. 31Ezɨ nguazimɨn biziba bagha ingarir gumaziba, me bizir kaba bagh pamtem nɨghnɨghan markɨ. E fo, dughiar ruarim puvatɨ, eghtɨ nguazir kam ko an itir biziba bar gɨvagham. 32Kɨ kamaghɨn ifonge, nguazir kamɨn navir osɨmtɨziba tintinibar ian nɨghnɨzibagh ekuan markɨ. Odiarir gumazim, a mɨghɨgha Ekiamɨn bizibagh nɨghnɨsi. An Ekiam ifongezir arazibar amuasa. 33Ezɨ poroghamim gamizir gumazim, a mɨghɨgha nguazir kamɨn bizibagh nɨghnɨsi. A uan amuim ifongezir arazibar amuasa. 34Ezɨ a kamaghɨn nɨghnɨzir pumuning a getui. Amizir igiaba ko odiarir amiziba, me mɨghɨgha Ekiamɨn bizibagh nɨghnɨsi. Me uan duaba ko nivafɨziba bar da isɨ God danɨng, egh God baghɨvɨra ikiasa. Ezɨ poroghamim gamizir amizim, a mɨghɨgha nguazir kamɨn bizibagh nɨghnɨsi. A uan pam ifongezir arazibar amuasa. 35Kɨ ian akuraghtɨ ia deragh ikiasa akar kam gami. Kɨ ian anogoroghasa nɨghnɨzir puvatɨ. Kɨ kamagh sua, ia zurara arazir aghuibar gɨn mangɨ, Ekiamɨn ingangarim damu. Bizitizim pura tintinimɨn ian nɨghnɨzibagh ekuan kɨ aghua. 36Gumazitam kamaghɨn nɨghnɨgh suam, kɨ amizir igiar me na bagha inabazim, arazir aghuiba a gamir puvatɨ. Egha a bagha nɨghnɨgha, uan nivafɨzimɨn agoroguem dɨkabɨnamin gavgavim puvatɨ. Ezɨ a gari, tuaviba ua puvatɨ. Eghtɨ kamaghɨn a uan ifongiamɨn gɨn mangɨ, aning uaning ikɨ. An arazir kuram gamir puvatɨ. 37Eghtɨ gumazitam uabɨn gavgavigh, egh avɨghan kogh, egh uan nivafɨzimɨn agoroguem dɨkabɨnɨva, egh uan nɨghnɨzimɨn suam, kɨ amizir igiar me na bagha inabazimɨn ikian kogham, egh ga pura odiarimningɨn ikiam, arazir kam dera. 38Kamaghɨn, gumazir poroghamim gamizim, an arazir aghuim gami. Ezɨ gumazir odiarimɨn itim, bar arazir aghuim gami. 39Amizitamɨn pam ikɨvɨra ikɨtɨ, amizir kam a ko porogh mamaghɨra ikɨ. Eghtɨ an pam aremeghtɨ, datɨrɨghɨn a fɨriaghɨrɨ. A ua gumazitamɨn ikɨsɨ, tavɨn ikɨ. Eghtɨ a ikiamin gumazim, nɨghnɨzir gavgavim Ekiamɨn ikɨ. 40Kɨ uabɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, an odiarimɨn ikɨva, kamaghɨn a bar akuegham. Kɨ nɨghnɨsi, Godɨn Duam nan iti, ezɨ kɨ akar kabav gei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\