1 Korin 9

1Ia nan gan fogh, kɨ gumazir fɨrighɨrɨzim! Kɨ guizbangɨra aposelɨn mam! Egha kɨ uabɨ Iesus en Ekiam, kɨ an ganigha gɨfa. Egha kɨ Ekiamɨn ingangarim gamima, ezɨ nan ingangarimɨn a ia gamizɨma, ia Kraisɨn adarazir otifi! 2Marazi ghaze, kɨ aposel puvatɨ. Ezɨ ia fo, kɨ aposel. Ia Kraisɨn adarazir otivigha, egha a ko poroghav iti, ezɨ bizir kam kamaghɨn ian aka, kɨ guizɨn Ekiamɨn aposel. 3Gumazir maba nan araziba tuisɨgha, akam na gasi. Ezɨ kɨ kamaghɨn ua bagha me ikarvasi. 4A ti kamaghɨn derazir puvatɨ, e aposelba uan ingangarim bagh, ivezimɨn mɨn dagheba ko dɨpaba iniam? Guizbangɨra, e da iniam. 5A ti kamaghɨn derazir puvatɨ, e amuibar ikɨva, me ko tuavir saghuiabar mangam, mati aposelɨn igharaziba, ko Ekiamɨn aveghbuar doziba, ko Pita amizɨ moghɨn? Are, arazir kam uaghan dera. 6Ga ti Barnabasra, uan ingangarimɨn ivezim isir puvatɨgha, egh uan ikɨrɨmɨrim bagh dagɨar ingangarim damuam, eghtɨ aposelɨn igharaziba ti puvatɨgham? Puvatɨ, e bar moghɨra ingangarimɨn ivezim iniam. 7Gumazir manam mɨdorozir gumazimɨn ingangarim gamua, uabɨ ua bagha dagheba buri? A guizbangɨra, da burir puvatɨ. Gumazir manam ua bagha azenim oparigha, egha an dagheba isir pu? Puvatɨ, an ada iniam. Gumazir manam sipsipbar gara, egha a uabɨ dar oteba apir pu? Puvatɨ, an ada api. 8Ia suam, kɨ ti nguazir kamɨn gumazibar nɨghnɨzibar gɨn ghua mɨgɨrɨgɨar kam gami. Puvatɨ. Moses Osirizir Araziba uaghan kamaghɨn mɨkeme. 9Moses Osirizir Arazibar aven a kamaghɨn mɨkeme, “Bulmakau raizɨn iniba tuir dughiamɨn, ia an akam ikeghɨva, a damɨsɨ an anogoroghan markɨ.” God ti bulmakaubagh nɨghnɨgha mɨgɨrɨgɨar kam gami, o? Puvatɨ. 10An e ginɨghnɨgha mɨgɨrɨgɨar kam gami. Guizbangɨra, gumazir azenim bagha nguazim abɨzim, ko gumazir raizɨn inim amɨsevim, aning fo, aning uan ingangarimɨn daghetam iniam. Kamaghɨn e fo, mɨgɨrɨgɨar kam, en mɨgɨrɨgɨam. 11E Godɨn Duamɨn bizir aghuariba ian tongɨn da opari. Eghtɨ ia nivafɨzimɨn akurvazir bizibar en akurvaghtɨ, kamaghɨn ti deragham? Are, arazir kam dera, e oparizir bizibar dagheba iniam. 12Ia igharaz darazi amamangarɨghtɨ, me ia da biziba iniam, egh ia zurara en amamangarɨghtɨma, e biziba iniam. Eghtɨ bizir ia e ganɨdiba, me ganɨdir biziba, dagh afiragham. Ezɨ bizir e ia da iniamiba bar, e da isir puvatɨ. Kamaghɨn e osɨmtɨzir avɨriba ateri. E Kraisɨn akar aghuimɨn tuavim apɨran aghua, kamaghɨn e da isir puvatɨ. 13Ia fo, gumazir Godɨn Dɨpenimɨn ingangarim gamiba, me Godɨn Dɨpenimɨn dagheba isi. Ezɨ gumazir ofa gamir danganimɨn ingangariba, me gumazamiziba ofa gamir asɨzir naba isa da api. Ia ti kamaghɨn fozir puvatɨ? 14Kamaghɨra, Ekiam mɨgɨrɨgɨar kam e ganɨngi, gumazir akar aghuim akuriba, me gumazamizir akar aghuim barazibar dafarimɨn, men nivafɨzimɨn akurvazir biziba iniam. 15Ezɨ arazir Ekiam damuasa mɨkemezim, kɨ uabɨ a gamir puvatɨ. Egha datɨrɨghɨn uaghan, kɨ ian bizitam iniasava akar kam osirir puvatɨ. Bar puvatɨ. Kɨ ti aremeghtɨ, ia bizitam na danɨngam. Arazir kɨ amim, kɨ a bagha bar akonge, egha gumazitam anegɨvan kɨ bar aghua. 16Kɨ akar aghuim akunɨva, egh kɨ uabɨ uan ziam fɨ bar akongeghan kogham. Puvatɨ. Akar aghuim akurir ingangarim, kar Ekiam na ganɨngizir ingangarim. Kɨ akar aghuim akunan kogh, egh kɨ bar ikuvigham. 17Kɨ uabɨ uan ifongiamɨn gɨn mangɨ ingangarir kam damuva, egh kɨ an ivezim iniam. Puvatɨ. Ekiam ingangarir kam na ganɨngizɨ, kɨ a gami. 18Kamaghɨn, kɨ ivezir manam iniam? Kɨ akar aghuim akura iniasava amir biziba, kɨ da isir puvatɨ. Kɨ pura akar aghuim gumazamizibav kɨnasa, bar akonge. Ezɨ bar akongezir arazir kɨ isir kam, a mati nan ivezimra. 19Kɨ fɨriaghrɨgha iti, egha gumazitamɨn ingangarir gumazimɨn itir puvatɨ. Egha kɨ uan ifongiamɨn gumaziba bar men ingangarir gumazimɨn mɨn oto. Kɨ gumazir avɨrim uam me inigh, Kraisɨn adarazir aven izasa. Kamaghɨn, kɨ men ingangarir gumazim mɨn iti. 20Ezɨ dughiar kɨ Judaba ko itim, kɨ me iniasa, kamaghɨn kɨ Judabar arazibar gɨn zui. Kɨ uabɨ Moses Osirizir Arazibar apengan itir puvatɨ. Egha kɨ Moses Osirizir Arazibar apengan itiba iniasa, kamaghɨn kɨ men damazimɨn, kɨ Moses Osirizir Arazibar apengan itir gumazimɨn mɨn iti. 21Kamaghɨra, kɨ Kantrin Igharazibar Gumaziba, me iniasa. Kamaghɨn, kɨ me ko ikia, mati Kantrin Igharazibar Gumazimɨn mɨn iti. Egha kɨ kamaghɨn amua, Godɨn arazim ataghizir puvatɨ. Guizbangɨra, kɨ Kraisɨn arazimɨn apengan ikiavɨra iti. 22Kɨ gumazir nɨghnɨzir gavgavir muziariba itiba, me iniasa. Kamaghɨn, kɨ men damazibar, kɨ gavgaviba puvatɨzir gumazimɨn mɨn iti. Kɨ gumazir guar avɨriba, men marazi iniasa, egha tuavir avɨriba buri. Kamaghɨn kɨ pura tintinimɨn gumaziba bar men arazibar mɨn zui. 23Kɨ fo, Ekiam gɨn bizir aghuiba isɨ, gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim akar aghuimɨn itiba, me danɨngam. Kɨ kamagh sua, kɨ uaghan bizir aghuir kataba me ko da iniam. Bizir kam bagha, kɨ Iesusɨn akar aghuim damutɨ a gavgavasa, kamaghɨn kɨ ingangarir kabagh ami. 24Gumazir ivemariba, me bar ivemari, egha vamɨra ivezim isi. Ia ti kamaghɨn fozir puvatɨ? Ia uaghan pamtem ivemarɨ egh ivezim iniam. 25Eghtɨ gumazitam ivemarimɨn faragh otoghsɨ, nivafɨzimɨn ifongiam dɨkabɨn, egh ivezim inisɨ pamten ingar. Ivezir a isir kam, a zurara ikian kogham. Ezɨ ivezir e iniasa amim, a zurara ikiam. 26Kamaghɨn amizɨ, kɨ mati gumazim pamtem ivemara tintinimɨn garir puvatɨzim. Egha mati mɨsozir gumazim deragha mɨsogha, egha pura agharim makurir puvatɨzim. 27Puvatɨ. Kɨ uan nivafɨzim mɨsogha a dɨkabɨrima, a nan apengan iti. Kɨ kamaghɨn aghua, kɨ akar aghuim gumazamizir igharazibav kɨmɨva, egh kɨ gɨn ivezim inighan kogham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\