1 Jon 1

1Gumazir me kamaghɨn dɨborim, Angamra Itir Akam, e an gun ia mɨgei. Gumazir kam nguazir kam tɨghar otivamin dughiam a bar faragha ike, ezɨ e a baregha, uan damazibar deravɨram an garava egha uan dafaribar an suiki. 2God angamra itir ikɨrɨmɨrir e ganɨngizir gumazir kam en aka, ezɨ e an ganigha an gun ia mɨgei. Egha gumazir ikɨrɨmɨrir angamra itir kam, a zurazurara ikiam. A faragha Afeziam ko ikegha datɨrɨghɨn God en akazɨ e an gani. 3E an ganigha oregha gɨvagha, e ia uaghan navir vamɨra e ko ikiasa, egha uaghan ia mɨgei. Egh ia ko, eia navir vamɨra Afeziar Ekiam ko an Otarim Krais Iesus ko ikiam. 4E uari inigh ikɨva, en naviba bar akueghasa, e akar kam osiri. 5E Krais Iesus barazima an akar kam kunizɨma, ezɨ e ia mɨkɨri. Akar kam kamaghɨn mɨkeme, God, an angazangarim, ezɨma mɨtarmetam anepazazir puvatɨ. 6Eghɨva e kamaghɨn mɨkɨmam, “E a ko navir vamɨra iti,” egha e mɨtarmemɨn darutɨ, kamaghɨn en mɨgɨrɨgɨar kaba, pura mɨgɨrɨgɨar ifavariba. Egha e guizɨn akamɨn gɨn zuir puvatɨ. 7Ezɨ God angazangarimɨn aven iti moghɨn e angazangarimɨn aven daruva egh uari ko navir vamɨra ikiam. Eghtɨ an Otarim Iesusɨn ghuzim e ruva, en arazir kuraba sara bar da ruam. 8Eghtɨ e suam, “E arazir kuraba puvatɨ,” kamaghɨn e uari uarigh ifari, ezɨ guizɨn akam en itir puvatɨ. 9E uan arazir kurabar gun Godɨn mɨkɨmtɨma, a mɨkemezɨ moghɨn arazir aghuim damuva puram en arazir kuraba gɨn amangɨva egh da ruam. 10E suam, “E arazir kurabagh amir puvatɨ,” kamaghɨn e Godɨn mɨkɨm suam, “A ifarir God.” Ezɨ kamaghɨn e an akaba barazir puvatɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\