1 Jon 2

1Nan boriba, ia arazir kurabar amuan kɨ aghuagha, ia bagha akar kam osiri. Eghtɨ tav arazir kuratam damightɨ, en akurvazim iti. An Afeziam ko ikia e bagha a ko mɨgei. Gumazir kam a Krais Iesus, an araziba bar dera. 2A uabɨra en arazir kuraba baghava aremezɨ God en arazir kuraba gɨn amada. En arazir kurabara puvatɨ, nguazir kamɨn gumazamiziba bar moghɨra. 3E Godɨn akabar gɨn mangɨva, egh fogh suam e guizbangɨra a gɨfo. 4Gumazitam suam, kɨ God gɨfo, egha Godɨn akabar gɨn zuir puvatɨ, gumazir kam a ifavarir gumazim. Ezɨ guizɨn akam a ko itir puvatɨ. 5Egh gumazitam Godɨn akamɨn gɨn mangɨva, a bar God ko gumazir igharazibagh ifueghɨva, arazir ifongezir kam an navir averiam gɨzɨvaghtɨma an daghem otivam. Egha e tuavir kamɨn fo, e bar Godɨn pueghav iti. 6Gumazitam suam, kɨ Godɨn poroghav iti, egh gumazir kam Krais arui moghɨn daru. 7Nan adarasi, akar kɨ ia bagha osirir kam, an akar igiam puvatɨ. Akar ghurir ia faragha nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikiava oraghizim. 8Mɨtatemɨn dughiam gɨvasava ami, ezɨ guizɨn angazangarim datɨrɨghɨn e gisira, ezɨ kɨ akar kam ia bagha an osiri. Akar kɨ ia bagha osirir kam, a uaghan mɨgɨrɨgɨar igiam. E Iesus amir arazibar gara fo, akar kam guizbangɨra. Egha ia amir araziba gara fo, akar kam guizbangɨra. 9Gumazitam suam, kɨ Godɨn angazangarimɨn aven iti, egha a uan adarazir aghua, gumazir kam mɨtatemɨn aven ikiavɨra iti. 10Gumazitam uan adarazigh ifongegh, gumazir kam angazangarimɨn aven iti, eghtɨ bizitam a damightɨ, a irɨghan kogham. 11Egh gumazitam uan adarazir aghuaghɨva, a mɨtatemɨn aven ikia, an aven arui. Mɨtatem a gamima, a garir puvatɨ. Kamaghɨn a fozir puvatɨ, a managh zui. 12Ia nan boriba, Iesusɨn ziamɨn God ian arazir kuraba gɨn amada, ezɨ kamaghɨn kɨ ia bagha akar kam osiri. 13Ia nan afeziaba, ia, fomɨra ikia iza datɨrɨghɨn itir gumazir kam, ia deravɨram a gɨfo. Ezɨ kamaghɨn kɨ ia bagha akar kam osiri. Ia gumazir igiaba, ia gumazir kuram, Satan, an gavgavim gafira. Ezɨ kamaghɨn kɨ ia bagha akar kam osiri. Ia nan boriba, ia Afeziar Ekiam gɨfozɨ, kamaghɨn kɨ ia bagha akar kam osiri. 14Ia nan afeziaba, ia, fomɨra ikia iza datɨrɨghɨn itir gumazir kam, ia deravɨram a gɨfo. Ezɨ kamaghɨn kɨ ia bagha akar kam osiri. Ia gumazir igiaba, ia tuivigha gavgavizɨ, Godɨn akam ian navir averiabar ikia gavgafi. Egha ia gumazir kuram, Satan, an gavgavim gafira. Ezɨ kamaghɨn kɨ ia bagha akar kam osiri. 15Ia nguazir kamɨn araziba ko an biziba, ia dagh ifongan markɨ. Gumazitam nguazir kamɨn arazibagh ifueghɨva, egh kamaghɨn an Afeziar Ekiam deragh a gɨfueghan kogham. 16E fo, nguazir kamɨn itir gumazibar arazibar kara: navir ghurimɨn araziba bagha puv aguava, damazimɨn bizibar gara bar dagh ifonge, egha bizir avɨriba ikiava, kamaghɨn uarira uari fe. Arazir kaba Afeziar Ekiamɨn izir puvatɨ. Da nguazir kamɨn araziba. 17Nguazir kam ko an itir gumazibar arazir kuraba, da bar gɨvagham. Eghtɨ Godɨn akamɨn gɨn zuir gumaziba, me zurara ikiam. 18Nan boriba, dughiar kam dughiar abuananam. Ezɨ ia oraki, Kraisɨn apaniba izam. Ia oraghizir moghɨn, Kraisɨn apanir avɨriba izegha gɨfa. Kamaghɨn e fo, kar dughiar abuananam. 19Kraisɨn apanir kaba faragha e ko ikegha, egha e ategha azenan ghue. Egha me guizbangɨra en adarazi puvatɨ. E fo, me en adarazi amuava, e ko ikiai. Kamaghɨn me ategha ghuezɨ, e fo, me en adarazi puvatɨ. 20Ezɨ ia, Iesus Godɨn Duam ia ganɨngizɨ a ia avaragha, ia gamima, ia bar guizɨn akam gɨfo. 21Ia guizɨn akam gɨfo, egha ia fo, akar ifavaritam guizɨn akamɨn aven ikegh azenan izeghan kogham. Ezɨ ia guizɨn akam gɨfozɨ, kamaghɨn kɨ ia bagha osiri. 22Tina ifavarir gumazim? Kar gumazir kamaghɨn mɨgeim, “Iesus, God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim puvatɨ.” Gumazir kam, a Kraisɨn apanim. An Afeziar Ekiam ko an Otarim akɨrim ragha aning gasara. 23Gumazitam akɨrim ragh Otarim gasaragh, kamaghɨn an Afeziar Ekiam ko itir puvatɨ. Gumazitam nɨghnɨzir gavgavim Otarimɨn ikɨva uaghan Afeziar Ekiam ko ikiam. 24Akar ia faraghavɨra oraghizim, ia an suiraghvɨra ikɨ. Ia an suiravɨra ikɨtɨ, Otarim ko Afeziar Ekiam ia ko ikɨvɨra ikiam. 25Ezɨ Iesus akar dɨkɨrɨzim e ganɨga ghaze, ia Afeziam ko ikɨva, egh ikɨrɨmɨrir aghuir zurara itim iniam. 26Kɨ akar kaba ia bagha da osirigha ghaze, gumazir kaba ia gifarasa. 27Ezɨ ia, Godɨn Duam ia avaragha, ia ko iti. Eghtɨ gumazitam ian sure damuan kogham. Godɨn Duam biziba bar ian sure gami. Godɨn Duamɨn akaba guizbangɨra, da ifari puvatɨ. Godɨn Duam ian sure gamizɨ moghɨn, ia Krais ko ikɨ. 28Nan boriba, a izamin dughiamɨn e an damazimɨn tuivigh, atiatingɨva aghumsɨghan kogham. Bizir kam bagh, ia tuivigh gavgavigh kamaghɨra ikɨ. 29Ia kamaghɨn fogh suam, Iesus arazir aghuibagh ami, egh ia kamaghɨn fogh suam, gumazir arazir aghuibagh amiba, me Godɨn otivizir boriba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\