1 Pita 3

1Ezɨ kamaghɨra, amizir pabar itiba ia uan pabar apengan ikɨva egh men akaba baragh. Kɨ kamagh sua, gumazir kataba me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn akamɨn itir puvatɨghtɨ, ia men amuiba, ia men apengan ikɨva, men akaba baraghɨva, bar deravɨra darutɨ, me ian arazibar ganam. Ia Godɨn akar avɨribar me mɨkɨman markɨ, me ian arazir zueziba ko Godɨn apengan itir arazibar ganɨva men tarazi navibagh iragham. Kamaghɨn, amiziba uan pabar apengan ikɨ. 3Egh ia pura azenan uan mɨkarziba asɨngɨva, dapanir arɨziba ikɨva golɨn adiariba ko korotiar aghuibar aghuan markɨ. Puvatɨ. 4Ia uaghan uan navir averiaba sara asɨng, kurukazir kaba ikuvighan kogham. Kurukazir kaba, kar ikɨrɨmɨrir aghuim ko navir amɨrɨzim itir arazim. Arazir kaba Godɨn damazimɨn bar dera. 5E fo, fomɨra itir amiziba, me uari isa God ganɨga, egha bizir God me danɨngamim bagha mɨzuai. Me arazir kaba uarir kuruka, egha me uan pabar apengan iti. Kamaghɨra Sara uan pam Abrahamɨn akam baragha ‘gumazir ekiam’ a garɨsi. Ia arazir aghuibar amuva, egh bizitamɨn atiatingan kogh, egh mati ia Saran guivibara. 7Ezɨ kamaghɨra ia amuiba itir gumaziba, ia nɨghnɨzir aghuibar gɨn mangɨva egh uan amuiba ko deraghvɨra ikɨ. Me gumazibar mɨn gavgavizir puvatɨ. Egh ia deraghvɨra me damuva, egh men akurvagh. Egh men nɨghnɨziba ko men araziba dɨkabɨnan markɨ. Me uaghan ia ko God pura ia danɨngamin ikɨrɨmɨrir aghuim iniam. Bizitam ia God ko mɨgeir tuavim apɨran koghsɨ, ia uan amuiba ko deraghvɨra ikɨ. 8Ezɨ kɨ uan mɨgɨrɨgɨaba kamaghɨn da gɨvasa, ia bar moghɨra nɨghnɨzir vamɨra ikɨva, egh navir vamɨra uarir ikɨ. Ia bar Kraisɨn adarasi ifuegh ikɨva, egh men apangkuv, egh uari abɨrir arazim damu. 9Eghtɨ gumazitam arazir kuratam ia damightɨ, ia arazir kuramɨn a ikarvaghan markɨ. Me akar kuratamɨn ia mɨkemeghtɨ, ia akar kuramɨn me ikarvaghan markɨ. Ia me ikarvaghamin arazimra kara, ia me bagh God ko mɨkɨmtɨma, an arazir aghuim me damu. God bizir aghuim ia danɨngasa, kamaghɨn a ian dia. Ezɨ kamaghɨn ia gumazir igharaziba arazir aghuim me damu. 10Godɨn Akɨnafarim ghaze, “Ekiam gumazir arazir aghuibagh amibar garava, egha men azangsɨziba barasi. Egha gumazir arazir kurabagh amiba, Ekiam me gifongezir puvatɨ. Kamaghɨn tina ikɨrɨmɨrir aghuim iniva, dughiar aghuibar gansɨva, egh akar kurabav kɨman koghɨva, ifavarir akaba atakigh. An arazir kuraba ategh, arazir aghuibar amu; egh gumazir igharaziba navir amɨrɨzimɨn me ko ikɨsɨ, gavgavigh mamaghɨra ikɨ.” 13Eghtɨ ia arazir aghuibar amusɨ bar ifueghtɨ, eghtɨ tina arazir kuratam ia damuam? Dughiar avɨriba ti puvatɨgham. 14Eghtɨ ia arazir aghuibar amuva da bagh mɨzaziba iniva, egh ia bar akongegham! “Eghtɨ me atiatingamin bizitam ia damutɨ, ia men atiatingan markɨ.” 15Egh ian navir averiabar, ia Krais uabɨra ia uan Ekiamɨn mɨn faraghvɨra anetɨgh. Eghtɨ me bizir aghuir ia mɨzuair kamɨn mɨngarim bagh azaragham, eghtɨ ia zurara men akaba ikarvaghsɨ nɨghnɨgh ikɨ. 16Ia arazir aghuibagh amuava Kraisɨn gɨn ghuava, ezɨ me akar kuraba ia mɨgɨava, egh gumazir kaba ian arazir aghuibar gantɨ, da me damutɨ, me uan akar me mɨkemezimɨn aghumsɨzim iniam. Ia me kamaghɨn damusɨ, ia nɨmɨra men akaba ikarvagh, egh arazir aghuim me damu. Egh ia uan araziba deravɨra da tuisɨghɨva egh arazir aghuimɨn gɨn mangɨ. 17Eghtɨ God ifueghtɨ, e uan arazir aghuiba bagh mɨzaziba iniam, kamaghɨn dera. E arazir kuraba bagh mɨzaziba iniam, kar bizir kuram. 18E kamaghɨn fo, Krais uabɨ ia bagha areme. A Godɨn damazimɨn derazir gumazim, egha a Godɨn damazimɨn derazir puvatɨzir gumazamizibar danganim inighava areme. A gumazamiziba bar men arazir kuraba batueghɨva egh me inigh God bagh mangasava, dughiar vamɨra aremegha gɨfa. A uam aremeghan kogham. Egha a nguazir kamɨn a gumazir nivafɨzimɨn mɨn itima me a mɨsoghezɨ an areme. Ezɨ Godɨn Duam a gamizɨ a ua dɨkavigha angamra iti. 19Ezɨ Godɨn Duam a gamizɨ, a ghua ovengezibar duar kalabusɨn itiba, akar aghuim me mɨkɨri. 20Ezɨ duar kaba, me fomɨra Noan dughiamɨn Godɨn akaba iriaghriasi. Ezɨ Noan dughiamɨn arazir kuram bar azenim girɨzɨ ezɨ God zuamɨra me ikarazir puvatɨ. A me mɨzua ghua Noa kurimɨn ingarigha gɨvazir dughiam. Ezɨ kurimɨn aven gumazamizir 8 plara an itima, ezɨ aperiar dɨpar ekiam otogha me inigha zuima, God ua men akuragha me inizɨma me deraghavɨra iti. 21Ezɨ dɨpar kam a rurimɨn nedazim, kamaghɨra God datɨrɨghɨn rurimɨn tuavimɨn ian akura. Rurim, a mɨkarzibar mɨzɨrɨziba agevir puvatɨ. Rurim kamaghɨn ian aka, ia God ko akam akɨra ghaze, ia uan araziba deravɨra da tuisɨghɨva, egh arazir aghuibara gɨn mangɨ, egh gɨn aghumsɨghan kogham. Krais Iesus ovevemɨn ua dɨkafi, ezɨ tuavir kamɨn God ian akurvasi. 22Ezɨ Krais Godɨn Nguibamɨn ghugha datɨrɨghɨn Godɨn agharir guvimɨn iti. Ezɨ enselba ko duar kurar gavgaviba ko aser gavgaviba itiba, da bar an apengan iti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\