1 Pita 5

1Kɨ akar mam Godɨn ingangarir gumazir dapanibav kɨmasa, kɨ uaghan ian mɨn Godɨn ingangarir gumazir aruar mam. Nan damazimɨn, kɨ uabɨ Kraisɨn garima, a mɨzazim ini. Egh gɨn Krais uan gavgavim ko ziar ekiam sara uamategh izam. Eghtɨ dughiar kamɨn kɨ uaghan ia ko, e bar moghɨra an atrivimɨn angazangarimɨn ganɨva an aven ikiam. Ezɨ kamaghɨn kɨ ingarasa Godɨn ingangarir gumazir dapaniba ia mɨgei. 2Ia Godɨn gumazamiziba deravɨra men gan. Me sipsipbar mɨn ian agharimɨn iti. Tav ia ingangarir kam damusɨ ia bɨntɨma, ia ingaran markɨ. God ingangarir kam ia a damuasa a ifonge. Kamaghɨn, ia ifueghɨva ingangarir kam damu. Ia ivezim baghɨva akongɨva ingangarim damuan markɨ. Egh ia gumazamizibar akurvaghsɨ bar ifongegh. 3Ia gumazir aruabar mɨn ikian markɨ, egh Godɨn gumazamiziba dɨkabɨnan markɨ, gumazamizir kaba God me isa ian agharim gatɨ. Ia arazir aghuibar me damu, eghtɨ me ian arazibar ganɨva dar gɨn mangam. 4Eghtɨ dughiar sipsipbar garir gumazir Ekiam azenim girɨghtɨ, ia ivezir bar aghuim iniam, ivezir bar deravɨra itim, a ikuvighan kogham. 5Ezɨ kamaghɨra ia gumazir igiaba ia gumazir dapanibar akaba baragh egh men apengan ikɨ. Egh ia bar uari abɨrir arazimɨn gɨn mangɨva egh uaghan Godɨn gumazamiziba men apengan ikɨ. Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei, “God, gumazir uan ziaba feba, a me dɨkabɨri, egha a gumazir uari abɨriba, a men apangkuva, deraghavɨra me gami.” 6Kamaghɨn, ia uan ifongiaba abɨnɨva egh Godɨn agharir gavgavimɨn apengan ikɨ. Eghtɨ dughiar God ifongezim a ia fegham. 7God ia gɨnɨghnɨsi, ezɨ kamaghɨn osɨmtɨzir ia ateriba, ia da isɨ Godɨn agharim darɨgh. 8Ia angamra ikɨ, uari bagh gan. Satan, gumazir ian apanimɨn itir kam, a laionɨn mɨn tiarim akara diagharui. A zurara gumazibar amasa, me buriagharui. 9Ia fo, Godɨn gumazamizir nguazir kamɨn itiba, me uaghan mɨzazir ia isir kam isi. Kamaghɨn ia bar nɨghnɨzir gavgavimɨn tugh gavgavigh Satan batogh. 10God, an apangkuvibar mɨngarim. Ia Kraisɨn porozɨma God ian diazɨ, ia a ko ikɨ mamaghɨra ikiam. Egh ia dughiar bar otevimɨn mɨzaziba iniam, egh gɨn a uabɨ ua ia damightɨ ia ua deragham. Egh gavgavim ian nɨghnɨzir gavgavibar anɨngɨva, egh ia damutɨ ia tuivigh gavgavigh mamaghɨra ikiam. 11Ezɨ God uabɨra gavgavir ikia mamaghɨra itim iti. Bar guizbangɨra. 12Sailas nan akuragha, ia bagha akɨnafarir otevir kam osiri. Ezɨ kɨ an garima, a Krais baghavɨra itir aveghbuar aghuim. Ezɨ akɨnafarir kam, kɨ God a uan apangkuvim ian akazir arazim ia mɨkɨmasa. Kɨ uabɨ kɨ fo, kar guizbangɨra Godɨn apangkuvim, ezɨ kɨ deravɨra an gun ia mɨgei. Egha kɨ akar gavgavim ia ganɨdi, ia nɨghnɨzir gavgavim Godɨn apangkuvimɨn ikɨva tugh gavgafigh. 13Godɨn gumazamizir Babilonɨn itiba, God me ko ia mɨsevezɨ, me ia bagha akam amaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Nan otarim, Mak, uaghan ia bagha akam amaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. 14Ia igharaz darazigh ifongezir arazim akaghsɨ, egh uari uan agharibar suigh. Ia Kraisɨn adarasi, ia navir amɨrɨzimɨn ikɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\