1 Tesalonika 3

1E ia bagha nɨghnɨghavɨra ikia ghua, gɨn e ghaze, e sughsughan kogham. Egha akam mɨsuegha ghaze, ga Atensɨn ikiam. 2Egha Timoti amadazɨma a ia bagha izi. Timoti a en aveghbuam. Egha a Godɨn ingangarir gumazir Kraisɨn akar aghuim akurim. Ga gavgavim ia danɨngɨva, egha ian nɨghnɨzir gavgavimɨn akurvaghasa ga anemada. 3E kamaghɨn aghua, osɨmtɨziba ko mɨzazir ia isir kaba ia damutɨ ia nɨghnɨzir avɨribar amuam. Ia uari fo, God uabɨ osɨmtɨzir kamagh gariba aterasa e amɨsefe. 4E faragha ia ko ikia egha kamagh ia mɨgɨavɨra iti, osɨmtɨzitaba e bativam. Ezɨ ia datɨrɨghɨn deragha kamaghɨn fo, dughiar kurar kam e bato. 5Bizir kam baghava, kɨ sughsughan aghuagha, egha kɨ Timoti ian nɨghnɨzir gavgavim gɨfoghasa ia bagha anemadazɨ a izi. Kɨ kamagh atiati, gumazir kuram Satan ian nɨghnɨzir gavgavibar amutɨ, da ireghtɨ, en ingangarim pura mangɨgham. 6Ezɨ Timoti ia ategha egha datɨrɨghɨra iza e batogha, akar aghuim e mɨgɨa ghaze, ia nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikiava God ko gumazir igharazibagh ifonge. Egha a kamaghɨn mɨgɨa ghaze, ia zurara e gɨnɨghnɨgha egha ian naviba bar en dera. Egha ia en ganasava ami moghɨn e uaghan ian ganasava ami. 7Kamaghɨn amizɨma, en adarasi, dughiar e osɨmtɨziba aterima nɨghnɨzir avɨriba e bativimɨn, e kamaghɨn oraki, ia nɨghnɨzir gavgavir Godɨn itim ikiavɨra iti; ezɨ bizir kam gavgavim e ganɨngi. 8E kamaghɨn fo, ia Ekiam bagha tugha gavgavizɨma, ezɨ e kagh uaghan, en dabirabim datɨrɨghɨn bar dera. 9E ia gɨnɨghnɨgha egha e uan Godɨn damazimɨn guizbangɨra bar akonge. Kamaghɨn amizɨ, e ia bagha God bar mɨnabavɨra iti. 10Egha dɨmagariba ko aruebar, God ko pamtem mɨgɨavɨra ikia ghaze, God en amamangatɨghtɨ e uari izɨ ian ganam. Eghtɨ ian nɨghnɨzir gavgavim oteveghtɨ, e ua ian akurvaghɨva ian nɨghnɨzir gavgavim damutɨma, a gavgavigham. 11E kamagh sua, en God en Afeziam uabɨ ko Iesus en Ekiam, e bagh tuavim azeneghtɨ e ia bagh izam. 12E kamagh sua, Ekiam ia damightɨ arazir igharazir darazigh ifongezim bar moghɨra ia gizɨfagh egh fasfagham. E bar ia gifongezɨ moghɨra, ia vaghvagh Godɨn gumazamiziba ko gumazamizir igharaziba bar me gifongegh. 13Eghtɨ God gavgavim ia danɨngtɨ, gumazamizir en Ekiam Iesusɨn damazimɨn zueziba bar, a ko uamateghtɨ, en God en Afeziam ian gantɨma ia an damazimɨn zuegh arazir kuraba puvatɨgham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\