1 Tesalonika 4

1Kamaghɨn, en adarazi, e God ifongezir araziba bar ian akagha ghaze, arazir kaba ia dar amu. Arazir kaba, ia datɨrɨghɨn guizbangɨra dagh ami. E datɨrɨghɨn Ekiam Iesusɨn ziamɨn gavgavimɨn ia gakaghora ghaze, ia arazir kabar amu mamaghɨra ikɨ. 2E Ekiam Iesusɨn ziamɨn ian sure gamizir akaba, ia dagh fo. 3God kamaghɨn ifonge, ia bar uari isɨva a danigh egh an damazimɨn zuegh. Egh gumazamiziba tintinibar uari isava akuir arazim gitagham. 4Egh ia vaghvagh uan amuibar ikɨva deravɨra men gan. Egh Godɨn damazimɨn zuezir araziba ko a ifongezir arazibar amu. 5Ia uan mɨkarzimɨn ifongiabara, dar gɨn mangan markɨ, mati God gɨfozir puvatɨzir gumaziba amir araziba. 6Kamaghɨn ia uan aveghbuaba osɨmtɨziba me darɨgh egh me gifar arazir kurabar men amuibar amuan markɨ. E fomɨra akar gavgavim ia mɨgɨa ghaze, gumazir arazir kurar kabanagh gamiba, God gɨn ivezir kuram me danɨngam. 7E fo, God arazir mɨzɨrɨziba bagha en diazir pu. Bar puvatɨ. A en diagha ghaze, ia nan gumazamizibara, kamaghɨn ia arazir zuezibara damu. 8Kamaghɨn amizɨ, nɨ tina akar kaba akɨrim dagh asara, nɨ akɨrim gumazim gasarazir puvatɨ, nɨ God akɨrim a gasara, Godɨn kamra uan Duam ia ganɨngi. 9Kɨ Kraisɨn adarasi uarigh ifongezir arazimɨn kɨ ia bagh osiran kogham. Kɨ fo, God uabɨ ia uarigh ifueghamin arazim bagha ian sure gami. 10Ezɨ ia Provins Masedonian itir Kraisɨn adarasi uarigh ifongezir arazibar bar me gami. En adarasi, e ia arazir kam damu mangɨ mamaghɨra ikiasa e ian azangsɨsi. 11Kɨ kamagh sua, ia bizitamɨn oteveghan kogham, eghtɨ gumazir Kraisɨn azenan itiba ian ganɨva egh kamaghɨn mɨkɨm suam, Kraisɨn adarasi arazir aghuibagh ami. Bizir kam bagh ia uan dabirabir amɨrizim damutɨ a deraghsɨ, puvɨra uari bagh ingar. Egh uan agharibar uari ingar egh ia uari uarir akurvagham, kamaghɨra e fomɨra ia mɨkemes. 13En adarasi, e kamagh sua, ia bar deravɨra Kraisɨn gumazamizir ovengeziba bativamin bizim gɨfogh. Ia gumazir igharazir nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir puvatɨzibar mɨn pamten osemegh ikian markɨ. Me ua dɨkavamin dughiam mɨzuair puvatɨ. 14E kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavim iti. Iesus aremegha ua dɨkafi. Kamaghɨn amizɨ, en nɨghnɨzir gavgavim kamaghɨn, God gumazir nɨghnɨzir gavgavim an ikiava ovengezibar amightɨ, me ua dɨkavigh egh Iesus ko ua izam. 15Ekiamɨn akam e kamaghɨn ia mɨkeme, Ekiam uamateghtɨma e gumazamizir angamra itiba, gumazir ariaghrezibar faragh mangan kogham. Puvatɨ. 16Ekiam pamtem mɨkɨmtɨ, an enselɨn faragha zuimɨn tiarim mɨkɨmtɨ, eghtɨ Godɨn sɨgham sara arangam. Eghtɨ Ekiamra uan nguibam ategh izɨghɨrɨtɨma gumazamizir Iesusɨn poroghav ikiava ariaghreziba faragh ua dɨkavigham. 17Dughiar kamɨn gɨn e gumazamizir angamra ikiavɨra itiba, e gumazamizir kaba ko ghuariabar tongɨn mavanangam, egh e bar Ekiam overiamɨn a bativam. Kamaghɨn e bar Ekiam ko zurazurara ikiam. 18Egh ia akar kam Godɨn gumazamizir igharazibav kɨm, egh gavgavim uari danɨng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\