1 Tesalonika 5

1En adarasi, e bizir otivamin dughiatam dɨborogh ia bagh an osirighan kogham. 2Ia uari fogha gɨfa, Ekiam Izamin Dughiam okɨmakɨar gumazim dɨmangan izi moghɨn zuamɨrama otogham. A izamin dughiam, ia a gɨfoghan kogham. 3Gumazamiziba kamaghɨn mɨkɨmam, “Datɨrɨghɨn dughiar amɨrizim e batozɨ, e deravɨra iti.” Eghtɨ bizir me gasɨghasɨghamim bar zuamɨra me batogham, mati mɨzazir amizir naviba adaiba borim batasa isir mɨzaziba. Men tav osɨmtɨzir kam gitagh arɨ mangan kogham. 4Kamaghɨn amizɨ en adarasi, ia mɨtatemɨn itir puvatɨ, egh ia, dughiar kam okɨmakɨar gumazimɨn mɨn izɨtɨ, ia an ganigh dɨgavir kuram damuan kogham. 5Ia fo, ia bar aruem ko angazangarimɨn gumazamiziba. E dɨmagarim ko mɨtatemɨn adarasi puvatɨ. 6Kamaghɨn amizɨ, e gumazir igharazibar mɨn daku ikian kogham. En damaziba kuighreghtɨma e deraghvɨra nɨghnɨgham. 7E fo, gumazir akuiba me dɨmagaribar akui. Ezɨ gumazir dɨpar kuraba apa onganiziba, dɨmagaribar da api. 8Ezɨ e aruemɨn adarazi, kamaghɨn e deraghvɨra nɨghnɨgham. E nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir arazim ko igharaz darazigh ifongezir arazim nigham. Egh bizir kamning inighɨva mɨdorozir korotiamɨn mɨn uan evariba ikeghtɨ da e apazagham. Egh Godɨn mɨzuam ikɨ an akurvazir arazim inigh, e mɨdorozir dapanir asuamɨn mɨn anerughtɨ an e apazagham. 9God, uan anɨngagharimɨn aven mangasa e amɨsevezir puvatɨ. A en Ekiam Krais Iesusɨn ingangarimɨn en akurvaghasa e amɨsefe. 10Iesus en akurvaghasava e bagha areme. Kamaghɨn amizɨ, e ovenge, o e angamra iti, e a ko angamra ikiam. 11Kamaghɨn amizɨ, ia uari vaghvagh akar aghuibar uariv kɨm egh gavgavim uari danɨng, mati ia datɨrɨghɨn ami moghɨn. 12En adarasi, e kamaghɨn ian azangsɨsi, ia gumazir ian akurvagha ia ko ingaribar apengan ikɨ. Ekiam ian gumazir dapanibar ikiasa me amɨsefe, eghtɨ me ian araziba akɨramin mɨgɨrɨgɨabar amuam. 13Ia men ingangarir me amir kam gɨnɨghnɨgh, egh naviba bar men deraghɨva me gifongeghɨva egh men apengan ikɨ. Egh ia bar uari inigh navir amɨrɨzimɨn ikɨ. 14En adarasi, e kamaghɨn ian azangsɨghasa, ia gumazamizir amɨrɨzibar araziba akɨriva, egh gumazamizir atiatiabar naviba gavgavim me danɨngɨva, egh gumazamizir gavgaviba puvatɨziba akurvagh, egh ia gumazamiziba bar dughorir amɨrizim men ikɨ. 15Ia deravɨra gan, gumazitam arazir kurabar ia damutɨma, ia an arazir kuraba ikaravaghan markɨ. Ia zurara arazir aghuibar Godɨn gumazamizibar amusɨ gavgavigh, egh uaghan gumazamizir igharaziba sara. 16Egh ia zurara bar akongegh, 17egh ia God ko zurara mɨkɨmvɨra ikɨ. 18Bizir tizim ia bato, God mɨnabɨvɨra ikɨ. God kamagh sua, ia gumazamizir Krais Iesusɨn poroghav itiba ia arazir kaba bar, dar amu. 19Eghtɨ Godɨn Duam bizitam damusɨ ia mɨkɨmtɨma, ia an anogoroghan markɨ. 20Eghtɨ ia Godɨn akam inigha izir gumazibar akam me ia mɨkɨmtɨma ia navir kuram men ikian markɨ. 21Egh ia bar deravɨra araziba ko akaba bar, da tuisɨgh. Egh arazir aghuibara, ia dar suigh. 22Egh arazir kuraba ia bar da atakigh. 23God uabɨ navir amɨrɨzimɨn mɨngarim, a ia damightɨma ia uari isɨ bar a danɨng, egh an damazimɨn bar zuegham. Eghtɨ a ian duaba ko, mɨkarziba ko, ikɨrɨmɨriba bar moghɨra deraghvɨra dar gantɨ, da deraghvɨra ikɨva en Ekiam Krais Iesus izamin dughiamɨn ia arazir kuratam Godɨn damazimɨn bar puvatɨgham. 24Godɨn ian diazim, a uan akabar gɨn ghua bizibagh amima da guizɨn otifi. Kamaghɨn e fo, a guizbangɨra bizir kabar amuam. 25En adarasi, ia e bagh God ko mɨkɨmtɨ, a en akuraka. 26Ia Kraisɨn gumazamiziba, vaghvagh uan dafaribar suigh. 27Kɨ Ekiamɨn ziamɨn akɨnafarir kam Kraisɨn gumazamiziba bar me bagh a dɨpon me mɨkɨmasa ia gakaghori. 28En Ekiam Krais Iesusɨn apangkuvim bar moghɨra ia ko ikɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\