1 Timoti 2

1Kɨ mɨghɨghavɨra ia mɨgei, faragh damuamin bizim a kamakɨn, ia gumazamiziba bagh God ko mɨkɨmɨva a mɨnabɨva egh an azangsɨghɨva, egh a gumazamiziba bar men akurvaghsɨ a gakaghon. 2Egh uaghan atriviba ko gavmanba da bagh Godɨn azangsɨgh. Kamaghɨn, e bar deragh ikɨva navir amɨrɨzibar ikɨva, egh God baghavɨra itir arazibar amuva God ifongezir araziba bar dar gɨn mangam. 3God ko mɨgeir arazir kam, a Godɨn damazimɨn bar dera. God, en Akurvazir Gumazim, arazir kam gifonge. 4A kamagh sua, a bar gumazamiziba men akurvagham. Eghtɨ me bar guizɨn akamɨn mɨngarim gɨfogham. 5E fo, Godɨn vamɨra iti. Ezɨ abuir gumazir vamɨra iti, a God ko en tɨghɨn iti. A gumazir kamra, Krais Iesus. 6Dughiar God inabazimɨn, Krais Iesus gumazamiziba bar me bagha uabɨ isa God ganigha aremegha egha ua me givese. Ezɨ arazir kamɨn God kamaghɨn en aka, a uan gumazamiziba bar moghɨra ua me iniam. 7Egha ingangarir kam bagha, God aposel ko akam akunamin gumazimɨn ikiasa na mɨsefe. Kɨ guizbangɨra mɨgei, kɨ ifarir puvatɨ. A Kantrin Igharazibar Gumazibar sure damuasa ingangarim na ganɨngi, eghtɨ me nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikɨva egh guizɨn akam gɨfogham. 8Kɨ kamaghɨn ifonge, nguazir kamɨn gumazamiziba bar dafariba fɨva God ko mɨkɨm. Kɨ kamagh sua, me bar uari isɨva God danɨngɨva zuegh ikɨva, egh anɨngagharir arazim ko adoghadozir arazim atakigh. Me arazir kam damuva, God ko mɨkɨm. 9Kɨ kamaghɨn ifonge, amiziba korotiar aghuibar aghutɨ, da men tugha tɨgham. Eghtɨ men korotiaba, igharaz darazi men ganɨva nɨghnɨzir kuraba ko aghumsɨzir nɨghnɨziba ikian kogham. Me uan dapanir arɨziba mɨghɨvɨra da asɨngan markɨ, egh uan mɨkarziba, manmaniaba ko gol ko korotiar bar pɨn koziba, puram azenan dar kurukan markɨ. 10Amizir Godɨn akamɨn gɨn mangasa ifongeziba, me arazir aghuibar amu. Arazir kaba, kar guizɨn men kurukazim. 11Egh amiziba bar uari dɨkabɨragh egh nɨmɨra ikɨva Godɨn akam baragh. 12Kɨ kamaghɨn amizibar amamangatɨzir puvatɨ, me uari uari fɨva gumazibar faraghfaragh mangɨ, egh Godɨn akamɨn men sure damuan kogham. Amiziba uan akaba dukuaghɨva nɨmɨra ikɨ akaba baragh. 13Ia oragh! God faragha Adamɨn ingari, egha gɨn Evan ingari. 14Ezɨ Adam akar ifavariba nɨghnɨzir gavgavim a dar itir puvatɨ. Amizimra akar ifavariba nɨghnɨzir gavgavim a dar iti, egha arazir kuram gami. 15Amiziba boriba batir ingangarim damuva, egh nɨghnɨzir gavgavim zurara Kraisɨn ikɨva egh uari isɨva a danɨngɨva egh zuegh ikɨ, egh me igharaz darazigh ifongegh, egh me arazir aghuibar gɨn mangɨtɨ, God men akuragham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\