2 Korin 2

1Kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, kɨ ia bagh izan kogham, egh ia damutɨ ia fomɨra na basemezɨ moghɨn na basɨman kogham. Kamaghɨn kɨ izezir puvatɨ. 2Egh kɨ ia damutɨ, ia na basemeghtɨma, tina ikɨ na damutɨ kɨ bar akuegham? Ia, gumazamizir kɨ ia gamizɨ ia na basemeziba, iarara ikiam. 3Ia gumazamizir agorogem na ganɨdiba, kamaghɨn kɨ ia bagh izɨ osɨmtɨzim ia danɨngan aghua. Ezɨ bizir kam bagha kɨ fomɨra ia bagha akɨnafarir mam osirighava anemada. Kɨ fo, kɨ bizitam bagh bar akueghtɨ, ia uaghan bar moghɨra bar akuegham. 4Guizbangɨra, kɨ ia bagha akɨnafarim osirir dughiamɨn, kɨ bar ian apangkuvigha, nan navim bar osemezɨ, kɨ puvɨram azi. Kɨ osɨmtɨzim ia danɨngasa akɨnafarir kam osirizir puvatɨ. Kɨ ghaze, ia kamaghɨn fogh suam, kɨ bar ia gifuegha, bar uan navim ia ganɨngi. Kamaghɨn kɨ ia bagha osiri. 5Gumazitam osɨmtɨzim gumazir igharazibagh anɨngi, an osɨmtɨzim na ganɨngizir puvatɨ. Kɨ mɨgɨrɨgɨar gavgavir avɨribar bizir kam mɨkɨman aghua. Kɨ kamaghɨn mɨkɨmasa, a ia gamizɨma, ian naviba bar moghɨra, mong ian oseme. 6Ezɨ ian avɨriba ghaze, gumazir kam a ivezir kurar tam inigh. Ezɨ datɨrɨghɨn anenigha gɨvagha, kamaghɨra tu. 7Kamaghɨn amizɨ, ia arazir igharazitamɨn datɨrɨghɨn a damu. Ia an arazir kuraba gɨn amadaghɨva, an gɨrakɨrangɨn tugh, egh navir amɨrɨzim a danɨng. Puvatɨghtɨ, osɨmtɨzir bar ekiam gumazir kam dɨkabɨragham. 8Kamaghɨn, kɨ ia gakaghora ghaze, ia an akaghtɨ a fogham, ia a gifuegha mamaghɨra iti. 9Akɨnafarir kɨ faragha osirizim, mar kɨ pura ia basamasa an osiri. Kɨ kamaghɨn foghasa, ia nan akabar gɨntɨgha biziba bar dagh ami, o puvatɨ? 10Eghtɨ ia gumazitamɨn arazir kuraba gɨn amangtɨ, kɨ uaghan da gɨn amangam. Eghtɨ kɨ gɨn amangamin arazir kuratam ikɨtɨ, kɨ ian akurvaghsɨ Kraisɨn damazim a gɨn amangam. 11Kɨ atiatia ghaze, Satan ti e gifaragh e dɨkabɨragham. Kamaghɨn kɨ arazir kuraba gɨn amadi. E Satanɨn mogomer nɨghnɨzir kurabagh fogha gɨfa. 12Kɨ Kraisɨn akar aghuim akunasa izava, Troasɨn nguibar ekiamɨn otogha gari, Ekiam kɨ ingangarir kam damuasa, a na bagha tuavim atɨ. 13Ezɨ kɨ uan aveghbuam Taitusɨn ganizir puvatɨ. Kamaghɨn nan navim derazir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, kɨ Troasba ategha uamategha iza Masedonian Provinsɨn oto. 14Ezɨ God, Krais ko porogha en faragha zuima, e an gɨn ghua kalabuziar gumazibar mɨn ghua bar akuegha mɨgɨa ghaze, Krais modorozim gafiragha apaniba dɨkabɨragha gɨfa! Ezɨ arazir kamɨn gumazamiziba bar God gɨfoghamin fofozim ini. A mati mughuriar aghuimɨn mɨn otozɨ, amɨnim a bɨrazɨ a tintinibar ghu. Bizir kam bagha kɨ Godɨn mɨnabi. 15Guizbangɨra, e mati pauran mɨn mɨgharir mughuriar aghuim zuim, Krais a inigha ofan mɨn God ganɨngi. Mughuriar kam, a Godɨn Nguibamɨn zuir tuavimɨn zuir gumazibar tongɨn otiva zui. Egha uaghan helɨn zuir tuavimɨn itir gumazibar tongɨn otiva zui. 16Egha helɨn tuavimɨn zuir darasi, mughuriar kam barazima, an ovever mughuriamɨn mɨn zui. Egha a me gamima, me ovei. Ezɨ Godɨn Nguibamɨn tuavimɨn zuir darasi, me mughuriar kamra a barazima, a mati ikɨrɨmɨrir aghuim isi mughuriam. Egha a ikɨrɨmɨrir aghuim me ganɨdi. Tinara gavgavigh ingangarir kamagh garim damuam? Bar puvatɨ. 17Ezɨ e gumazamizir mabar mɨn amir puvatɨ, me danganiba bar dagh aruava Godɨn akam mɨgɨa, mati me dagɨaba bagha biziba amadi. God uabɨ ingangarir kam e ganɨngi, ezɨ e ifarir puvatɨ, e guizbangɨra mɨgei. E Krais ko porogha, egha Godɨn damazimɨn e deravɨram an akaba akuri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\