2 Korin 9

1Ia dagɨar e Godɨn gumazamizir Judian itibar akuraghasa arɨghɨzibagh fogha gɨfa. Kamaghɨn amizɨ, kɨ akar ruaritam bizir kam bagh an osiran kogham. 2Kɨ fogha gɨfa, ia igharaz darazir akurvaghasa ian naviba dikavigha gɨfa. Ezɨ kɨ zurazurara ian ziaba Masedonian gumazamizibar damazibar da fe. Kɨ kamagh me mɨgei, “Azenir gɨvazim Akaiaba ingangarir kam damuasa biziba akɨrigha gɨfa.” Egha me orazi ia dagɨaba anɨngasa bar ifonge, ezɨ bizir kam Masedonian avɨribar naviba fema me uaghan dagɨabar anɨngasa. 3Ezɨ nan mɨgɨrɨgɨar kɨ ian ziaba fer kaba, pura bizimɨn mɨn otivan, kɨ kamaghɨn aghua. Kɨ kamaghɨn ifonge, ia dagɨaba arighɨva, egh kɨ mɨkemezɨ moghɨn, ia da me danɨngsɨvɨra ia gan ikɨ. Kɨ bizir kam gɨnɨghnɨgha, egha aveghbuar kaba amangizɨ, me ia bagha izi. 4Kɨ guizbangɨra nɨghnɨzir gavgavim kamaghɨn iti, ia dagɨabar anɨngasa da arigha mɨzuai iti. Nan nɨghnɨzim Masedonian gumazitaba na ko izɨ gantɨ, ia dagɨaba arighan koghtɨ, kɨ bizir kamɨn aghumsɨzim inigham. Eghtɨ ia uaghan bar aghumsigham. 5Kamaghɨn kɨ ghaze, kɨ gumazir kaba amadaghtɨ me faragh izɨ ian ganam, egh ian akuragh dagɨar ia danɨngasa akam akɨrɨziba, da akɨrigh egh da amadaghtɨ da mangam. Eghtɨ kɨ izamin dughiamɨn, gumaziba ian gantɨ, ia bar akuegh egh dagɨar kabar anɨngam. Egh me kamaghɨn nɨghnɨghan kogham, e men dagɨaba okɨmasa me gifari. Puvatɨ. 6Ia deragh bizir kam gɨnɨghnɨgh. Gumazim dagher bofera dɨkaragh, a bar bofera iniam. Eghtɨ gumazim dagher avɨribar karagh, a dagher bar avɨriba iniam. 7Kamagh amizɨ, ia bar vaghvagh deravɨra faragh nɨghnɨgh, egh bizir ia anɨngasa ifongezim faragha a gɨfogh. Gumazitam uan bizitam anɨngsɨ egh osɨman maraghe, egh suam, me bizibara anɨngasa puvɨrama e gaghora e abɨri. Gumazir bar akuegha uan ifongiamɨn gɨn ghua biziba anɨdim, God gumazir kam bar a gifonge. 8God bizir aghuir guar avɨriba ia danɨngamin gavgavim iti, eghtɨ ia bizir aghuir bar avɨriba ikiam. Kamaghɨn, ia zurazurara biziba bar izɨvagham. Eghtɨ ia ingangarir aghuiba bar dar amusɨ, bizir bar avɨriba ia bagh izɨvagh ikiam. 9Godɨn Akɨnafarim arazir kam mɨgɨa ghaze, “Gumazir bizir avɨriba isa onganarazibagh anɨdim, a mati gumazim dagher ovɨziba oparasa pura tintinibar nguazim mɨkɨri. Ezɨ an arazir aghuim zurazurara ikiavɨra iti.” 10God dagher ovɨziba gumazibagh anɨdima me uan azenibar da opari. Egha dagher guar bar avɨriba isa gumaziba bar me ganɨdima, me da api. Kamaghɨra God biziba uaghan ia danɨngtɨ, ia bar izɨvagham. Kamaghɨra ia Godɨn gumazamizir igharaziba men akurvagham. Eghtɨ ian arazir aghuiba otiv mangvɨra ikiam, mati gumazim dagher ovɨziba oparizɨ dar dagheba otiva ghuavɨra iti. 11God zurara bizir bar avɨriba ia danɨngtɨ, ia bizir avɨriba igharaz darazi danɨngamin tuavim ikiam. Eghtɨ en ingangarimɨn, ia me danɨngamin bizir kaba, me damightɨ, me God bar a mɨnabagham. 12Kamagh amizɨ, ingangarir ia amir kam Godɨn gumazamizibar akuraghtɨ, me uam bizibar oteveghan kogham. Egh uaghan ingangarir kam gumazamizibar amightɨ, me God bar a mɨnabagham. 13Ingangarir ia amua men akurvazir kam, a ian arazir aghuim bar azenaram anekagham. Eghtɨ me fogh suam, ia Kraisɨn akar aghuim guizɨn a inigha, deraghavɨra an akamɨn gɨn zui. Eghtɨ me bizir avɨrir ia me ganɨngiziba, ko bizir ia gumazamizir igharazibagh anɨngiziba uaghan dar gan, egh Godɨn ziam fam. 14Egh me kamaghɨn fogham, Godɨn apangkuvim guizbangɨra bar ia gizɨfa. Kamaghɨn, me bar ia gifuegh, egh God bar deravɨra ia damusɨ, me ia bagh Godɨn azangsɨgham. 15Bizir aghuir God e ganɨngizim, a guizbangɨra bar ekefe, ezɨ e a mɨkɨmamin akabagh asa. E pura bizir ekiar kam bagh God mɨnabagham!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\