2 Jon 1

1Kɨ Kraisɨn adarazir gumazir dapanim. Nɨ amizir God inabazim, kɨ nɨ ko nɨn boriba bagha akɨnafarir kam osiri. Kɨ guizbangɨra bar ia gifonge. Kɨ uabɨra puvatɨ, gumazamizir guizɨn akam gɨfoziba uaghan bar ia gifonge. 2Guizɨn akam en iti, egh a ikɨ mamaghɨra ikiam. Bizir kam bagha e bar ia gifonge. 3Guizɨn akamɨn arazim ko arazir igharazibagh ifongezim, arazir kamning God ko Iesus ko iti. Kamaghɨn Afeziam God koma Krais Iesus, Godɨn Otarim, aning apangkuvir arazim ko kuarkuvir arazim gamua, egha navir amɨrɨzimɨn arazim e ganɨdi. 4Afeziamɨn akar gavgavim e mɨkemezɨ moghɨn, nɨn borir maba guizɨn akamɨn gɨn zui. Ezɨ kɨ kamaghɨn oregha bar akonge. 5Ezɨ Amizir Aghuim, kɨ kamaghɨn nɨn azangsɨsi, ia bar uarigh ifongegh. Kar arazir igiam puvatɨ. Arazir kam fomɨra e ko ikia iza datɨrɨkɨn. 6Arazir uarigh ifongezimra kara: e Godɨn akar gavgavim baragh an gɨn mangam. Ia fomɨra oraghizɨ moghɨra an akar gavgavim ghaze, ia uarigh ifongezir arazimɨn gɨn mangvɨra ikɨ. 7Ia oragh. E gifarir gumazir avɨriba nguazir kam garui. Me nɨghnɨzir gavgavim itir puvatɨgha kamaghɨn mɨgeir puvatɨ, Krais Iesus a gumazir nivafɨzimɨn mɨn oto. Gumazir kamaghɨn amim, a gumazir ifarim, egha Kraisɨn Apanim. 8Kamaghɨn ia uari bagh ganigh, ia bizir iniasava amiba ia da ataghraghan markɨ. Kamaghɨn derazɨ puvatɨ. Ia uan ivezim bar moghɨra a inightɨ, deragham. 9Egh gumazitam Kraisɨn suren mɨgɨrɨgɨamɨn suiragh gavgavighan kogh, egh akar igharazitam uam akar kam gɨvɨraghtɨ, God a ko ikian kogham. Ezɨ gumazir Kraisɨn suren mɨgɨrɨgɨamɨn suiragha gavgavigha mamaghɨra itim, Afeziam uan Otarim ko aning a ko iti. 10Gumazitam ia bagh izɨva Kraisɨn suren mɨgɨrɨgɨar kam inigh izan koghtɨ, ia a inigh uan dɨpenimɨn aven mangan markɨ. Egh ia kamaghɨn a mɨkɨman markɨ, God deravɨra nɨ damu. Puvatɨ. 11Ia fo, gumazitam dughiam gumazir kamaghɨn amim ganɨdi, ia fogh suam, a uabɨ an ingangarir kuramɨn akurvasi. 12Kɨ bizir avɨribar ia mɨkɨmasa. Kɨ ghaze, e uarir gan uariv kɨm bar akongeghasa kɨ ifonge, kamaghɨn kɨ ia bagh izam. Kamaghɨn kɨ ia bagha akɨnafarimɨn da osiran aghua. 13Nɨn avenemebar God inabazim, an boriba ia bagha akam amaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\