2 Pita 1

1Kɨ Saimon Pita, kɨ Krais Iesusɨn ingangarir gumazim ko an aposel. Kɨ, ia gumazamizir nɨghnɨzir gavgavir aghuimɨn itiba, akar kam ia bagha an osiri. Krais Iesus en God, a en Akurvazir Gumazim. Egha a uan arazir aghuimɨn God nɨghnɨzir gavgavir aghuim ia ganɨngizɨma, ezɨ ian nɨghnɨzir gavgavir kam, an enanam ko voroghɨra ghu. 2Ezɨ datɨrɨghɨn ia God ko en Ekiam Iesus, aningɨn fofozir aghuim inis. Ezɨ kamaghɨn apangkuvir arazim ko navir amɨrɨzim ian ekevegh ikɨ. 3Krais Iesus a God, an gavgavim a biziba bar e ganɨngi, da gavgavim e danɨngtɨma, e ikɨrɨmɨrir aghuim iniva e God ifongezir arazibar amu ikiam. E Krais gɨfo, ezɨ fofozir kam e gamima e God ifongezir arazibagh ami. Ezɨ a ko itir arazim ko an arazir aghuimɨn, an en dia. 4Egha bizir bar aghuiba e ganɨngi, da bar ekefe. Ezɨ kar bizir a fomɨra e danɨngasa akam akɨrizɨba. E nguazir kamɨn itir gumazamiziba, e navir ghurimɨn araziba bagha puv aguema, ezɨ da bar pazav e gami. Ezɨ Krais bizir aghuir kaba bar e ganɨngi, ezɨ tuavir kamɨn, a ian akuraghtɨ, ia arazir kurar kabagh itaghɨva, egh Godɨn ikɨrɨmɨrim inighɨva egh an arazibar amuam. 5Bizir kabanang bagh, ia Godɨn mɨn ikɨrɨmɨrim ikɨsɨ pamten ingar. Ia datɨrɨghɨn nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn iti. Egh uaghan arazir aghuibar gumazamizir igharazibar amu, egh uaghan Godɨn fofozir arazim deravɨra a inigh. 6Egh uaghan navir ghurimɨn araziba da dɨkabɨn, egh uaghan tugh gavgavigh osɨmtɨziba ater, egh uaghan God ifongezir arazibar gɨn mangɨ. 7Egh uaghan, uan adarazir mɨn, Kraisɨn adarazir apangkuvigh men akurvagh. Egh uaghan igharaz darazigh ifongezir arazim damu. 8Ezɨ ia Krais Iesus gɨfo, en Ekiam. Egh ia arazir kaba inightɨma da ian ikɨ bar gavgavightɨ, eghtɨ ian fofozir kam deravɨra ingartɨma, dagher avɨriba otivam. 9Ezɨ gumazitam arazir kaba puvatɨgham, a bizir saghuiamɨn tibar ganan kogham, a mati gumazir okavɨrɨzim moghɨn ikiam. Guizbangɨra, God an arazir kurar a fomɨra amiziba gɨn amada, egha a gamizɨma a zue. Egha datɨrɨghɨn bizir kaba, a da bakɨnɨghnɨki. 10Nan adarasi, God ian diagha gɨfa, egha ia ginabas, ezɨ ia an gumazamizibar ikiam. Egh kamaghɨn ia zurara an adarazir ikɨvɨra ikɨva egh bizir kam akaghsɨva, ia bar pamtem ingar. Egh ia kamaghɨn damuva, ia arazir kuratamɨn irɨghan koghɨva, egh God ateghan kogham. 11Eghtɨ a tuavir kam bar ia bagh a kuightɨma ia God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven mangɨtɨ a ia bagh bar akuegham. Egh dughiar kamɨn ikɨ mamaghɨra ikiam. God Bizibagh Ativamin Dughiam, a bar Krais Iesus en Ekiamɨn bizim, a en Akurvazir Gumazim. 12Kɨ bizir kaba bagh ia mɨkɨmvɨra ikiam. Ia guizbangɨra dagh fogha ia guizɨn akam inigha gɨfa, egha an tugha gavgafi. 13Kɨ fo, dughiar bar otevim, kɨ uan mɨkarzim suevkɨnigham. En Ekiam Krais Iesus kamaghɨn na mɨkemegha gɨfa. Kamaghɨn dughiar kɨ aven nivafɨzir kamɨn ikiavɨra itim, kɨ nɨghnɨzima a dera, kɨ ua bizir kaba bagh ia mɨkɨmtɨma, ia ua dagh nɨghnɨghvɨra ikiam. 15Kamaghɨn amizɨma, kɨ bar deragh ia mɨkɨmasa. Eghtɨ kɨ gɨn oveghtɨ, ia dughiabar zurara ia bizir kɨ ia mɨkemezir kabagh ua dagh nɨghnɨghvɨra ikiam. 16Ezɨ dughiar e Kraisɨn akar kamɨn ia mɨkemezim, e pura gumazitamɨn eghaghanitam ko nɨghnɨzimɨn gɨn ghua ia mɨgeir puvatɨ. E uan Ekiam Krais Iesusɨn gavgavim ko a ua izamin akamɨn gun ia mɨkeme. Ezɨ e faragha uan damazibara Godɨn angazangarim ko gavgavimɨn garima da Krais Iesusɨn iti, kamaghɨn amizɨma e mɨgei. 17Ezɨ God Afeziam ziar ekiam a ganɨngi, egha angazangarir aghuir kam gamizɨma an an oto. Ezɨ God uabɨ uan Nguibamɨn ikia angazangarir ekiar kamɨn aven ikiava egha kamaghɨn Iesus mɨgɨa ghaze, “Kar nan Otarim, kɨ bar a gifonge, egha kɨ a bagha bar akonge.” 18Ezɨ e uari a ko Godɨn mɨghsɨamɨn ikia egha akar kam barazima a Godɨn Nguibamɨn ikegha zaghirɨ. 19Kamaghɨn amizɨma e nɨghnɨzir gavgavimra Godɨn akam inigha izir gumazibar akabar iti. Ezɨ ia uaghan men akabar suiragh gavgavigh, egh deragham. Godɨn akam inigha izir gumazibar akaba mati lam mɨtatemɨn ikia isi. Egha ghua Kraisɨn angazangarim ian navir averiabar aven ikia isi, mati amɨnim itir mɨkovezim overiamɨn ikia isima mɨtatem zuima angazangarim oto. 20Fomɨra Godɨn akam inigha izir gumazimɨn akatam, pura gumazitam a mɨkemezɨ an a mɨgeir puvatɨ. Godɨn Duam uabɨ me gaghuavkɨrima me Godɨn izezir akam akuri. Kamaghɨn bizir ekiam, ia a gɨfogh a kamakɨn, Godɨn akam inigha izir gumaziba, me Godɨn Akɨnafarimɨn osira me uan nɨghnɨzibar osirizir puvatɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\