2 Tesalonika 3

1En adarasi, en akar abuananam, a kamakɨn. Ia God ko mɨkɨmtɨma, an en akuragham, eghtɨ Ekiamɨn akam zuamɨra nguibaba bar a dar mangɨtɨ gumazamiziba a iniva an gɨn mangɨ, nɨghnɨzir gavgavim an ikiam, mati ia faragha a inizɨ moghɨn. 2Ia God ko mɨkɨmtɨma a gumazir kurabar dafaribar e inigh, kar arazir kurabagh amir gumaziba. Ia fo, gumazir maba nɨghnɨzir gavgavim Ekiamɨn itir puvatɨ. 3Ezɨ Ekiam guizɨn arazibagh ami, eghtɨ ia bar nɨghnɨzir gavgavimra an ikɨ. A gavgavim ia danɨngɨva, egh ia geghuvtɨ, Satan paza ia damighan kogham. 4Ezɨ Ekiam e gamizɨma e bar deravɨra kamaghɨn fo, ia arazir e ia mɨkemeziba, bar dagh amuavɨra iti. Egh gɨn ia kamaghɨra damuam. 5E kamagh sua, Ekiam ian faragh mangɨ, ian navibar amutɨ, ia fogh suam, God guizbangɨra ia gifonge. A ian navibar amutɨ, ia Kraisɨn arazimɨn gɨn mangɨva osɨmtɨziba aterɨva tugh gavgavigham. 6En adarasi, en Ekiam Krais Iesusɨn ziamɨn e akar gavgavim mɨgɨa kamaghɨn ia mɨgei, en marazi pura amɨrvagha ikia, akar e ia ganɨngizimɨn gɨn zuir puvatɨ. Ia me vaghvagh men saghon ikɨ. 7Ia fo, ia en arazibar gɨn mangɨ. Dughiar e ia ko itiba, e pura apiaghav itir puvatɨ. 8E pura ian dafaribar dagher taba inizir puvatɨ. E dagh ivesi. E kamagh sua, e osɨmtɨziba ia darɨghan kogham. Kamaghɨn e puvɨra ingari, arueba ko dɨmagariba. 9God ghaze, e dagheba bagh ian azaraghtɨma, ia en akurvagham. Ezɨ e ian azarazir pu. E ghaze, e arazir aghuim ian akaghtɨma ia an gɨn mangam. Ezɨ e kamaghɨn ian azangsɨzir puvatɨ. 10Ia fo, dughiar e ia ko itibar, e akar gavgavim ia ganɨngi: gumazim ingangaribar amuan aghuaghtɨ, ia dagheba a danɨngan kogham. 11Ezɨ e datɨrɨghɨn orazi, ian marazi pura iti. Me ingangaritam gamir puvatɨ. Me pura gumazir igharazibar biziba tintinibar dav gei. Kar men biziba puvatɨ. 12Ezɨ datɨrɨghɨn Ekiam Krais Iesusɨn ziamɨn e akar gavgavir kam kamaghɨn gumazir kabav gei, me bar deravɨra daperaghɨva, egh ingarɨva, egh me daghebar uarira uarir akurvagh. 13Ezɨ en adarasi, ia arazir aghuibar amuva dar amɨrvaghan markɨ. 14Eghtɨ gumazitam akar e akɨnafarir kamɨn osirizibar gɨn mangan koghtɨma, ia deravɨram an gan. Ia kamagh sua, gumazir kam uan arazir kam gɨfoghɨva egh aghumsɨgh, kamaghɨn ia an saghon ikɨ. 15Ia apanimɨn a gɨnɨghnɨghan markɨ, ia aveghbuamɨn mɨn a damuva, egh arazir aghuibar amusɨ an sure damu. 16Ekiam a navir amɨrɨzimɨn mɨngarim, a zurara ia damutɨ ia navir amɨrɨzimɨn biziba bar ikiam. Ekiam bar moghɨra ia ko ikiam. 17Kɨ Pol, kɨ uan dafarimɨn osira ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Nan akɨnafariba bar, osizirir abuananam kɨ zurara uan ziam kamaghɨn an osiri. Kar kɨ kamaghɨn osiri. 18En Ekiam Krais Iesusɨn apangkuvim bar moghɨra ia ko ikiam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\