2 Timoti 3

1Ezɨ nɨ bizir kam gɨfogh, Dughiar Abuananaba, osɨmtɨzir bar kuraba otivam. 2Gumaziba vaghvagh uari baghɨvɨra nɨghnɨgham, egh me dagɨaba baghɨva bar kuvigham. Egh me uari uan ziaba fɨva, egh igharaz darazir gan suam me pura biziba, egh igharaz darazir ziaba gasɨghasɨghɨva, egh me uan ameboghfeziabar akaba baraghan kogham. Egh gumazamizir arazir aghuibar me gamiba, me me mɨnabaghan kogham. Me Godɨn aghuagham. 3Egh me namakabagh ifongezir arazim gɨfogham kogham. Egh igharaz darasi ko uarir atarɨva, egh me adariba gɨvan tuaviba puvatɨgham. Me akar kurabav kɨmɨva igharaz darazi gɨrakɨrangɨn me mɨkɨmam. Egh me uan navir ghurimɨn araziba dɨkabɨnɨva avegham, egh pura gumazibav soghɨva me gasɨghasɨgham. Egh me arazir aghuibar apanimɨn ikiam. 4Egh me uan namakaba paz me damuam. Egh me deraghvɨra nɨghnɨghan kogh, egh atamra uan nɨghnɨzir kurabar gɨn mangam. Egh me uarira uarigh nɨghnɨgh suam, erara gumazir ekiaba, e bar pɨn iti. Egh me uan nivafɨzir agorogebar gɨn mangɨsɨ, egh God gɨfueghan kogham. 5Egh me pura ifar mɨkɨm suam, me Godɨn gɨn zui. Egha guizbangɨra me Godɨn gavgavim akɨrim ragha a gasara. Nɨ gumazir kamaghɨn amibar saghon ikɨ. 6Ezɨ men marazi tuaviba buria dɨpenibar aven ghua amizir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨzibar me apezepera, egh kalabuziabar mɨn me gamima me men apengan iti. Amizir onganir kaba me arazir kurar avɨrim gami, egha dar osɨmtɨziba me taragha uaghiri. Ezɨ men naviba me gaghuavkɨrima me arazir kurar mɨngariba puvatɨzibar amuasa ifonge. 7Egha amizir kaba me sure damuasa bar ifonge, egha me guizɨn akam gɨfoghan kogham. 8Fomɨra Janes ko Jambres aning Mosesɨn apanimɨn iti moghɨn, gumazir kaba guizɨn akamɨn apanim gami. Ezɨ men nɨghnɨziba deragha ingarir puvatɨzɨma me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir puvatɨ. 9Eghtɨ men arazir kam bar ekevegham kogham. Gumaziba bar men arazir kabar ganigh fogh suam, da bar ikuvigha ongani, mati gumaziba fomɨra Janes ko Jambres aningɨn arazibar gara ghaze, da bar ikuvigha ongani. 10Ezɨ nɨ na ko ikiava, egha nan arazir kɨ manmaghɨn gumazamizibar sure gamim, nɨ a gɨfo. Nɨ nan dabirabir arazim nɨ a gɨfo, egha uaghan nan arazibar mɨngarim sara. Nɨ fo, kɨ nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti, egha zurara uan navim gavgavim a ganɨga ingangarim gami. Egha kɨ igharaz darazigh ifuegha, egha tugha gavgavigha osɨmtɨziba ateri. 11Nɨ arazir kurar gumazamiziba na gamiziba, nɨ dagh fo, egha uaghan mɨzazir kɨ Antiok ko Aikoniam ko Listran ikia iniziba sara. Ezɨ nɨ fo, me nguibar ekiar kabar arazir bar kurabar na gami. Ezɨ Ekiam osɨmtɨzir kabar aven nan akurazɨma kɨ deravɨra iti. 12Bar guizbangɨra, gumazir Krais Iesus ko ikɨ Godɨn arazibar gɨn mangasa ifongeziba, me bar, gumaziba pazɨ me damuam. 13Eghtɨ gumazir kuraba ko ifavarir gumaziba, gumazamizibagh ifar mangvɨra ikɨ. Eghtɨ Satan uaghan me gifaram, eghtɨ men araziba bar kuvigham. 14Ezɨ nɨrara, nɨ mɨghɨvɨra guizɨn akar kamɨn suiragh, akar nɨ a inigha nɨghnɨzir gavgavim an itim. Guizbangɨra, nɨ bar deravɨra e gɨfo, e gumazamizir akar kamɨn nɨn sure gamiziba. 15Egha nɨ fo, dughiar nɨ aghɨrimɨra itim, nɨ faragha Godɨn Akɨnafaribar fofozim ini. Akɨnafarir kaba da nɨghnɨzir aghuiba nɨ ganɨdima, nɨ nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn ikɨva, nɨ Godɨn Akurvazim iniam. 16E fo, Godɨn Duam uabɨ, Godɨn Akɨnafarimɨn aven itir akaba dagh amizɨ da otifi. Ezɨ akar kam a bar bizir aghuim, a guizɨn akamɨn en sure gamuava, egha gumazamizir nɨghnɨziba derazir puvatɨzibar akɨrava, egha en daroriba akɨrava, egha arazir Godɨn damazimɨn derazibar en sure gami. 17Kamaghɨn, akar kaba e Godɨn gumazamiziba, da e gamima e arazir aghuiba bar da inigha ingangarir aghuibar amuasava ami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\