3 Jon 1

1Kɨ Kraisɨn adarazir gumazir dapanim. Nɨ Gaius, kɨ nɨ bagh akɨnafarir kam osiri. Nɨ nan aveghbuamra, ezɨ kɨ guizbangɨra bar nɨ gifonge. 2Nan namakar aghuim, kɨ nɨ bagha God ko mɨgɨa ghaze, nɨn duam deravɨra iti moghɨn, nɨn mɨkarzim bar deravɨra ikɨtɨ, bizir aghuaribara nɨ bativam. 3Nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itir marazi iza nɨn gun na mɨgɨa ghaze, nɨ deravɨra guizɨn akamɨn gɨn zui. Ezɨ kɨ akar kam baregha bar akonge. Kɨ fo, nɨ zurara guizɨn akamɨn gɨn zui. 4Kɨ orazi, nan boriba guizɨn akamɨn gɨn zuima kɨ bar akonge. Nan agoroger kam bizir mabar agorogeba bar dagh afira. 5Namakar aghuim, zurara deravɨra guizɨn akamɨn gɨn ghua egha arazir aghuiba Kraisɨn adarazigh ami. Egha nɨ, Kraisɨn adarazir nɨ fozir puvatɨziba, nɨ uaghan arazir aghuibar me gami. 6Gumazir kaba nɨn arazir gumazibagh ifongezimɨn gun kagh itir siosɨn mɨgei. Nɨ God ifongezir moghɨn, nɨ bizitaba ua men akuraghtɨ me da inigh tuavir me zuimɨn mangvɨra ikɨ, kamaghɨn dera. 7E fo, me Iesusɨn ziamɨn arua ingangarir kam gamuava egha, Krais gɨfozir puvatɨzir gumaziba, me men dafaribar biziba isir puvatɨ. 8Ezɨ e gumazir kamaghɨn amibar akurvaghsɨ bar gavgavigham. E ghaze, e me ko bar moghɨra, guizɨn akam bagh ingarsɨ, kamaghɨn e men akurvagham. 9Kɨ sios bagha akɨnafarir mam osiris. Ezɨ Diotrefes uan ziam fava men gumazir dapanimɨn ikiasava, kamaghɨn a nan akamɨn apengan itir puvatɨ. 10Kamaghɨn kɨ izɨva, an arazir kam aghurigham. An en gun tintinibar me mɨgɨa akar kurabar en gun me mɨgei. A kamaghɨram amir puvatɨ, a uaghan Kraisɨn adarazi isa uan dɨpenimɨn zuir puvatɨ. Ezɨ igharaz darazi me inigh uan dɨpenibar mangasava amima, ezɨ a uaghan men anogorogha siosɨn aven me batogha, me abɨsi. 11Nan namakar aghuim, nɨ arazir kurabar gɨn mangan markɨ, nɨ arazir aghuibar gɨn mangɨ. Gumazir arazir aghuibagh amim, a Godɨn borim. Ezɨ gumazir arazir kurabagh amim, a God gɨfozir puvatɨ. 12Gumaziba bar Demitriusɨn arazir aghuimɨn gun mɨgei. Ezɨ guizɨn akam uaghan an arazir aghuimɨn gun mɨgei. Ezɨ kɨ uaghan an arazir aghuimɨn gun mɨgei. Ezɨ ia fo nan mɨgɨrɨgɨaba da guizbangɨra. 13Kɨ bizir avɨriba nɨ mɨkɨmasa, egha kɨ da osiran aghua. 14Kɨ ghaze, kɨ gurumra izɨ nɨ batogh ga uaningɨn gan uaningɨn mɨkɨmam. 15Navir amɨrɨzim nɨ ko ikɨ. Nɨn namakar kagh itiba akam amaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Eghtɨ nɨ magh en namakaba vaghvagh kamaghɨn me mɨkɨm suam, Afeziam me ko ikɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\