Aposel 15

1Ezɨ Judian Distrighɨn gumazir maba Antioghɨn izegha Kraisɨn adarazir sure gamua ghaze, “Ia Moses sure gamizir arazimɨn moghɨn ua mɨkarzir mogomeba aghoran koghtɨ, God guizbangɨra ua ia inighan kogham.” 2Ezɨ kamaghɨn Pol ko Barnabas maburan odorozim me koma a gami. Kamaghɨn amizɨ Kraisɨn adarasi Pol ko Barnabas ko nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir gumazir maba sara me amɨsevegha ghaze, me Jerusalemɨn mangɨ bizir kam bagh aposelba ko Godɨn ingangarir gumazir aruabav kɨmasa. 3Egha Kraisɨn adarasi me amadazɨma me zui. Me Fonisian Distrigh ko Samarian moghɨn ghua egha Kantrin Igharazibar Gumaziba uan navibagh irazir bizimɨn gun me mɨgei. Ezɨ Kraisɨn adarasi bar mɨgɨrɨgɨar kam baregha bar akonge. 4Ezɨ Pol ko Barnabas ko Godɨn ingangarir gumazir aruaba, me Jerusalemɨn otivizɨ, aposelba ko Kraisɨn adarazi ko men gumazir dapaniba bar akuegha me ini. Ezɨ Pol ko Barnabas God aningɨn agharimɨn amizir biziba. aning dar gun me mɨgei. 5Ezɨ nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir gumazir maba, me fomɨra Farisibar mɨn ikia, me dɨkavigha kamaghɨn mɨgei, “Kantrin Igharazibar Gumaziba uaghan Moses Osirizir Arazibar gɨn mangɨva uan mɨkarzir mogomebar aghor.” 6Ezɨ aposelba ko Godɨn ingangarir gumazir aruaba akar kam akɨrasa uari akufa. 7Dughiar ruarimɨn me bizir kam mɨgɨa ghua, egha Pita dɨkavigha me mɨgei, “Nan adarasi, ia fo dughiar maba gɨvazɨ God kamaghɨn ifonge, Kantrin Igharazibar Gumaziba nan akar torimɨn akar aghuimɨn mɨgɨrɨgɨam bareghɨva nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikiam. Egha a ian tongɨn na mɨsefe. 8E fo, God gumazamizibar navir averiabagh fo. Egha a uan Duam me ganɨngi. An e gamizɨ moghɨra, me gami. Egha tuavir kamɨn a kamaghɨn en aka, a me gifuegha ua me ini. 9Godɨn damazimɨn Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumaziba, e bar magh ghue. Kantrin Igharazibar Gumaziba nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itima, God men nɨghnɨzir gavgavimɨn tuavimɨn, men navibagh amizɨ me an damazimɨn dera 10Ezɨ kamaghɨn ia tizim bagh God damightɨ, a ian nɨghnɨzibar gɨn mangam? Egha osɨmtɨzir faragha en ovaviba ateran iburaziba ko osɨmtɨzir e uaghan datɨrɨghɨn ateran iburaziba, da isava nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir darazigh arɨsi. 11Kamaghɨn puvatɨ. En nɨghnɨzir gavgavim ghaze, en Ekiam Iesusɨn apangkuvimɨn, God uam e inizir moghɨra me ini.” 12Ezɨ gumazir uari akuvaziba bar nɨmɨra ikia Barnabas ko Pol barasi. Ezɨma aning mirakelɨn arazaraziba ko dɨgavir kuram gamir bizibar gun me mɨgei. Egha aning ghaze, God aningɨn agharibar arazir kaba Kantrin Igharazibar Gumazibar tongɨn, dar ingari. 13Aning mɨkemegha gɨvazɨ Jems kamaghɨn mɨgei, “Nan adarasi, ia na baragh. 14Saimon kamaghɨn e geghara ghaze, kar faragha zuir dughiam, God Kantrin Igharazibar Gumaziba uan apangkuvim men akagha, men tongɨn gumazir maba ua bagha me inigha me gamizɨ, me an gumazamizibar otifi. 15Godɨn akam inigha izir gumazibar mɨgɨrɨgɨamɨn mɨrara ghu. Me fomɨra kamaghɨn osiri, men mɨgɨrɨgɨamɨn osizirimra kara, 16‘God kamaghɨn mɨgei, Devitɨn ovaviba asizir inibar amizir dɨpenimɨn mɨn degiaghɨrɨ. Egh kɨ gɨn uamategh izɨ, an ingarightɨ a tugham. An bizir ikuviziba kɨ ua dar ingarigham, egh kɨ a damightɨ a ua deragham. 17Eghtɨ gumazamizir ikiavɨra itir naba God bagh ruiam. Kantrin Igharazibar Gumazir nan ziamɨn itiba bar uaghan na buriam. 18Ekiam kamaghɨn mɨkeme. A bizir kaba fomɨra gumazamizibar akazɨ me dagh fo.’” 19Egha Jems ghua kamagh mɨgei, “Nan nɨghnɨzimra kara, Kantrin Igharazibar Gumaziba, me navibagh iragha God bagha zui. Eghtɨ e men tuaviba apɨran kogham. 20E pura me bagh osir kamagh me mɨkɨm suam, ia me marvir guabagh anɨdir daghebar amɨ, egh ia Godɨn damazimɨn mɨzegham. Ia dagher kabar aman markɨ. Ia uari isava akuir arazir kurabar amuan markɨ. Egha asɨzir me benibar fɨribav kɨrima ariaghɨriba, dar ghuziba darara iti. Ia dar aman markɨ. Egh ia ghuzitam raman markɨ. 21E fo, Moses osirizir arazir kamnagh fomɨra iza datɨrɨghɨn, me an akam nguibar ekiabar aven bar anekurava, egha Sabatba zurara God ko mɨgeir dɨpenibar aven a dɨbori.” 22Egha aposelba ko Godɨn ingangarir gumazir aruaba ko Jerusalemɨn itir Kraisɨn adarazi bar me mɨkemegha uari tongɨn gumazir maba mɨsevegha me amadazɨ me Pol ko Barnabas ko Antioghɨn zui. Me gumazir dapanir pumuning uaghan aning amɨsefe: Sailas ko Judas, an ziar mam Barsabas. Gumazir kamning Kraisɨn adarazir faragha zui. 23Egha me akɨnafarir kam me koma anemada: E, aposelba ko Godɨn ingangarir gumazir aruaba, e ian adarasi. Ia Kantrin Igharazimɨn itir nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir darazi, ia Antioghɨn nguibar ekiam ko Sirian Provins ko Silisian itiba. Akɨnafarir kam ia bagha izi. Dughiar aghuim. 24E kamaghɨn oraki, en tongɨn marazi, en azarazir puvatɨgha ghua ia mɨgɨa ian nɨghnɨzibagh asɨghasɨki. Me ia gifarazɨ ia okam nɨghnɨsi. 25Kamaghɨn e bar navir vamɨra inigha gumazir maba ko en namakar aghuimning Barnabas ko Pol a mɨsevegha me amada. 26Gumazir kamning, aning en Ekiam Krais Iesusɨn ziam bagha nguazir kamɨn ikɨrɨmɨrim ategha egha uaningɨn sa. 27Kamaghɨn amizɨ, Judas ko Sailas akamɨn uaghan ia mɨkɨmasa, e kamaghɨn aning amada. 28E Godɨn Duam ko navir vamɨra ikia kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, e osɨmtɨzitam ua ia darɨghan kogham. Bizir e ia mɨkemeziba, darara ia dar gɨn mangɨ. 29Ia me marvir guabagh anɨdir daghebar aman markɨ, egh asɨzibar ghuzibar aman markɨ, egh me beniba fɨribav kɨrima ariaghɨrir asizibar aman markɨ, egh uari isava akuir arazir kurabar amuan markɨ. Ia bizir kaba ategh deragham. En akam kamaghɨra tu. 30Egha Jerusalem itir Kraisɨn Adarasi gumazir kaba amadazɨ, me Jerusalem ategha Antioghɨn iraghuegha Kraisɨn adarazi akuvagha akɨnafarim me ganɨngi. 31Ezɨ Antioghɨn itir Kraisɨn adarazi akɨnafarir kam barazima, a gavgavim me ganiga men navibagh ami da dera. Ezɨ me bizir kam bagha bar akonge. 32Judas ko Sailas aning uaghan Godɨn akam inigha izir gumazimning. Egha aning mɨgɨrɨgɨar avɨribagh ami. Kamaghɨn aning gavgavim Kraisɨn adarazi ganɨga mɨgɨrɨgɨar akurvazir avɨriba me gami. 33Ezɨ me dughiar maba mong Antioghɨn me ko ike. Ezɨ gɨn Kraisɨn adarazi navir amɨrɨzim sara me amadazɨ, me Jerusalemɨn uamategha gumazir me amangiziba bagha zui. 35Ezɨ Pol ko Barnabas Antioghɨn ikiava avɨrir maba ko gumazamizibar sure gamua Ekiamɨn akam akuri. 36Ezɨ dughiar maba gɨvazɨ gɨn Pol kamaghɨn Barnabas mɨgei, “Ga uamategh nguibar ekiar ga bar Ekiamɨn akam akunizibar mangɨva, ga uan adarazir ganam, me manmaghɨn iti.” 37Ezɨ Barnabas kamaghɨn nɨghnɨsi, a Jon, an ziar mam Mak, an a inightɨma, a aningɨn gɨn mangam. 38Jon Mak Pamfilian purama aning ataki, egha aning ko ingangarim a gɨvazir puvatɨ. Kamaghɨn an aning ko mangan Pol aghua. 39Egha aning odorozir dafam gamigha kamaghɨn aning uaning abɨki. Ezɨ Barnabas ko Mak kurim inigha arighatɨzim Saiprusɨn ghu. 40Ezɨ Pol Sailas amɨsefe. Ezɨ Kraisɨn adarazi uari akuvagha aning isa Godɨn agharim gatɨgha kamagh mɨgei, “Godɨn akurvazim gua ko ikɨ.” Ezɨ aning ghu. 41Egha aning Sirian Provins ko Silisian moghɨn ghua Pol gavgavim Kraisɨn adarazigh anɨdi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\