Aposel 18

1Bizir kabar gɨn, Pol Atens ategha Korinɨn nguibamɨn ghu. 2Egha kagh Judan gumazir mam bato, an ziam Akwila. An nguibam Provins Pontusɨn aven iti. A uan amuim Prisila ko, aning mong fomɨra kantri Italian ike, ezɨ Sisar Klodius Judabav gɨa ghaze, me Romɨn nguibar ekiam ategh igharagh mangɨ. Kamaghɨn amizɨ, aning Italia ategha Korinɨn ize. Ezɨ Pol aning ganasa zui. 3Pol uaghan aning mɨrara, selɨn dɨpenibar ingari. Kamaghɨn amizɨ, an aningɨn ganasa ghugha, aning ko ikia egha me ko ingari. 4Sabatɨn dughiabar, Pol zurara Judaba God ko mɨgeir dɨpenibar ghuava me ko uariv gei. A Judaba ko Grighba, men nɨghnɨzibar amutɨma, me nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikiasa me gakaghori. 5Ezɨ Sailas ko Timoti Masedonia ategha izaghirizɨ, Pol dughiaba bar zurara Godɨn akar aghuim akuri. An akar gavgavim kamaghɨn Judaba deravɨra me geghari, Iesus a Krais, Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezim. 6Ezɨ Judaba Polɨn akam baraghan aghuaghava, mɨgɨrɨgɨar kuraba a ganɨdi. Ezɨ a kamaghɨn amighava, uan korotiamɨn mɨneziba pɨzigha, egha kamaghɨn me mɨgei, “Kamaghɨn ia Godɨn saghon ikɨ oveghtɨ, mar ian osɨmtɨzimra. Ezɨ kɨ uabɨ osɨmtɨziba puvatɨ. Datɨrɨghɨn kɨ Godɨn akar aghuim Kantrin Igharazibar Gumaziba me mɨkɨnam.” 7Ezɨ Pol God ko mɨgeir dɨpenim ategha Titius Jastusɨn dɨpenimɨn ghu. Gumazir kam zurara Godɨn ziam fe. An dɨpenim a Judaba God ko mɨgeir dɨpenimɨn boroghɨn iti. 8Krispus, Judabar God ko mɨgeir dɨpenibar garir gumazir dapanir ekiam. Ezɨ a uan adarasi ko me nɨghnɨzir gavgavim Ekiamɨn iti. Ezɨ Korinɨn gumazamizir avɨrim Polɨn akam baregha egha nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikia egha rue. 9Ezɨ dɨmagarir mamɨn Ekiam irebamɨn mɨn bizimɨn Polɨn mɨkeme, “Nɨ atiatingan markɨ; nɨ mɨkɨmvɨra ikɨ; nɨmɨra ikian markɨ. 10Kɨ nɨ ko iti, nan gumazamizir avɨriba nguibar ekiar kamɨn iti. Kamaghɨn tav pazɨ nɨ damighan koghan, egh nɨ mɨsueghan kogham.” 11Ezɨ Pol azenir vamɨra koma akuamɨn ikiava, Godɨn akar aghuim men sure gami. 12Galio, Akaian Provinsɨn gavmanɨn gumazir dapanimɨn itima, Judan gumaziba bar dɨkavigha Polɨn apanimɨn ikiava a isa kot gatɨ. 13Egha me ghaze, “Gumazir kam, a gumazamizibav gɨa ghaze, ‘Ia Moses Osirizir Araziba riaghriaghɨva, arazir igharazimɨn Godɨn ziam fɨ.’” 14Pol bar men akam ikarvaghasava amima, ezɨ Galio Judabav gei, “Ia Judaba, gumazir kam Rom osirizir araziba abigham, o an arazir kuratam damightɨma, eghtɨma kɨ ian akam baregham. 15Ezɨ ia mɨgɨrɨgɨar arazaraziba ko ziaba ko ian araziba, dagh nɨghnɨgha na bagha izi. Markiam. Ia uari dar kɨrmɨgh. Kɨ bizir kabar kotiaba bareghan kogham.” 16Kamaghɨn a me amadazɨma me kot ategha azenan ize. 17Ezɨ Korinɨn gumaziba, maghɨra Sostenesɨn suira, a Judabar dɨpenir God ko mɨgeimɨn garir gumazir dapanim, egha kotɨn danganim boroghɨra a mɨsosi. Ezɨ Galio bizir me amizir kam gunuira. 18Pol dughiar mabar Korinɨn ikeghava, egha Kraisɨn adarasi ategha kurim ghuavanabogha Sirian Distrighɨn ghu. Prisila koma Akwila a ko zui. Dughiar a tɨghar kurimɨn mangamim, a Senkrian ikia God ko akar dɨkɨrɨzir mam gami. Kamaghɨn a uan dapanir arɨzim gise. 19Ezɨ me Efesus otivigha, Pol Prisila koma Akwila kagh aning ataki. Egha a uabɨ Judabar dɨpenir God ko mɨgeimɨn ghua me ko uariv gei. 20Ezɨ me dughiar tabar uarir gan ikiasava a mɨgeima, a ghaze, Puvatɨ. 21Ezɨ a me ataghragha, egha an akar dɨkɨrɨzim gamua me mɨgei, “God ifueghtɨma, kɨ ua ia bagh izam.” Egha kurim inigha Efesus ategha ghu. 22Ezɨ a Sisarian otogha, egha Jerusalemɨn itir Kraisɨn adarazi getiasa ghuavanabo. Egha gɨn Antioghɨn nguibamɨn ghuaghirɨ. 23Egha Pol dughiar mabar Antioghɨn ikegha, egha a Distrigh Galesia ko Frigian itir nguibaba bar dagh aruava, men nɨghnɨzir gavgavir Iesusɨn itiba gavgavim me ganɨdi. 24Judan gumazir mam, an ziam Apolos, an Aleksandrian gumazim. A izava Efesusɨn nguibamɨn iti. A bar deravɨra mɨgɨava egha a Godɨn Akɨnafarimɨn Osiziriba bar dagh fo. 25Me Ekiamɨn tuavimɨn a geghani, ezɨ a gumazamizibar sure damuasa an navim bar a dɨkafi. A bar deravɨra Iesus amizir bizibar me mɨgei. Egha a Jonɨn rurimra fo. 26Egha Apolos Judabar God ko mɨgeir dɨpenim ghugha, egha atiati puvatɨgha Godɨn akam akuri. Ezɨ Prisila ko Akwila a baregha a inigha uan dɨpenimɨn ghugha Godɨn tuavim a geghanizɨ, a deravɨra Godɨn tuavim gɨfos. 27Ezɨ Apolos Akaian mangasava amima, Efesusɨn itir Kraisɨn adarazi, gavgavim a ganɨdi, egha a iniasava Akaian suren gumaziba bagha akɨnafarim osiri. Dughiar kam Apolos Akaian otogha, egha nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir darasi akurvazir ekiam me gami. God men apangkuvifi, kamaghɨn amizɨ me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti. 28Apolos bar gavgavigha gumazamizibar damazibar akam akuri, egha men akaba ikarvagha, egha Judabar akar kurar me mɨgeiba dɨkabɨri. A Godɨn Akɨnafarimɨn itir akam akuri, eghtɨ me fogh suam, Iesus a God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim, Krais.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\