Aposel 25

1Ezɨ Festus Judian Distrighɨn izezɨ, dughiar pumuning ko mɨkezim gɨvazɨma a Sisaria ategha Jerusalemɨn ghuavanadi. 2Festus Jerusalemɨn ghuavanabozɨ, ofa gamir gumazir ekiaba ko Judabar gumazir dapaniba Festusɨn kotiamɨn tugha akaba Pol gasi. 3Me pamten Festus kamagh a mɨgei, nɨ en akuragh egh gumazir kam amadaghtɨ, a Jerusalemɨn ghuavanang. Me gumazir maba mɨgɨa ghaze, ia Pol mɨsueghtɨ an aremeghsɨ, mangɨ an aravagh mongegh. Kamaghɨn amizɨ, me kamaghɨn Festus mɨgei. 4Ezɨ Festus me ikara, “Pol a Sisarian kalabusɨn iti. Ezɨ kɨ gurumra Sisarian magɨram. 5Pol guizbangɨn osɨmtɨzim damightɨ, ia akam a gasɨsɨ, ian gumazir dapanir taba nan gɨn Sisarian magɨrɨva kotiam baragh.” 6Festus 8 pla o 10 plan dughiaba kamaghɨn me ko ikegha Sisarian iraghu. Egha amɨmɨzaraghan a kotɨn aperagha me mɨkemezɨ me Pol inigha a bagha izi. 7Pol izava otozɨma Judan Jerusalemɨn ikegha izaghireziba an okarigha tuifi. Egha kamaghɨn mɨgei, gumazir kam arazir kurar avɨribagh ami. Egha me an osɨmtɨzitam Festusɨn akazir puvatɨ. 8Ezɨ Pol ua bagha kamaghɨn mɨgei, “Kɨ Judabar arazitam abɨghizir puvatɨ. Egha Godɨn Dɨpenim gasɨghasɨghizir puvatɨ, egha osɨmtɨzitam Sisar gatɨzir puvatɨ.” 9Ezɨ Festus Judabar akurvaghasa nɨghnɨghava Polɨn azara, “Nɨ kotiam bagh Jerusalemɨn ghuavanaboghtɨma, kɨ munagh akar me nɨ gasiba baragham? Nɨ kamaghɨn ifonge, o?” 10Ezɨ Pol a ikara, “Kotɨn kɨ tughav itir kam, kar Sisarɨn kotiam. Kotɨn kamra, kar nan kot. Nɨ uaghan bar fo, kɨ osɨmtɨzitamɨn Judabagh amizir puvatɨ. 11Kɨ guizbangɨra ovengamin arazitam damighɨva kɨ ovengam. Kɨ ovevemɨn arɨmangɨghan kogham. Ezɨ Judaba na gasir mɨgɨrɨgɨaba, da mɨngariba puvatɨghtɨ, tav na inigh Judabar dafarim datɨghan kogham. Sisar nan kotiam baraghasa kɨ ifonge!” 12Festus a ko kotiam barazir gumazibar nɨghnɨzim inigha, egha Polɨn mɨgei, “Nɨ Sisar nɨn kotiam baraghsɨ, aria nɨ Sisar bagh mangɨ!” 13Ezɨ dughiar maba gɨvazɨma, Atrivim Agripa uan amuim Bernaisi ko aning Festusɨn ganɨva dughiar aghuim a danɨngasa Sisarian zui. 14Aning dughiar avɨribar Sisarian itima Festus Polɨn gun Atrivim Agripa mɨgei. Festus ghaze, “Gumazir mam kagh iti. Feliks a isa kalabus gatɨzɨ a ikiavɨra ikia kagh iti. 15Kɨ Jerusalemɨn itima ofa gamir gumazir ekiaba ko Judan gumazir dapaniba akaba a gasa azangsɨgha ghaze, an osɨmtɨzim bagh nɨ mɨkemeghtɨ, mɨdorozir gumaziba a mɨsueghtɨ an aremegham. 16“Ezɨ kɨ kamaghɨn me mɨgei, ‘Romɨn arazimra kara, me gumazitam puram a mɨsueghan kogham. A faragh akam a gasir gumaziba ko kotiamɨn tugham. Egh a me ko me uarir ganam. Dughiar kam a ua bagh mɨkɨm suam guizɨn bizim o puvatɨ.’ 17“Ezɨ me na ko kagh izezɨ, kɨ tong sughsughizir puvatɨ. Egha amɨmɨzaraghan kɨ kotiam gaperagha gumazim inigh aven izasa mɨkemezɨ, me a inigha ize. 18Akam asir gumaziba me akam Pol gasir dughiamɨn, kɨ orazi me arazir kuratam baghava a gasir puvatɨ. Kɨ ghaze, an arazir kuratam gamizɨ, me akam a gasi. Ezɨ puvatɨ. 19Judaba uan nɨghnɨzir gavgaviba bagha Pol ko uari adosi. Egha aremezir gumazir mam Iesus, Pol ghaze, an angamra itima me bizir kam bagha uari adosi. 20Kɨ akar kamɨn mɨngarim buriava avenge. Kɨ deragha fozir puvatɨ. Egha kamaghɨn an azai, ‘Nɨ ti Jerusalemɨn mangɨva akar me nɨ gasir kaba bagh kotiam damu?’ 21Ezɨ Pol ghaze, ‘Kɨ kalabusɨn ikiam, eghtɨ gɨn Sisar nan kotiam baragham.’ Kamaghɨn kɨ me mɨkemezɨ, me an suirazɨ a kalabusɨn iti. Eghtɨ kɨ gɨn tuavitam batoghɨva Sisar bagh anemangam.” 22Ezɨ Agripa oregha kamaghɨn mɨgei, “Kɨ uabɨ gumazir kam baraghasa.” Ezɨ Festus kamaghɨn mɨgei, “Nɨ gurumɨn an kotiam baragh.” 23Ezɨ amɨmɨzaraghan Agripa ko Bernaisi atrivimɨn kurukazir aghuaribagh amigha, mɨdorozir gumazir aruaba ko nguibar ekiamɨn gumazir aruaba sara me gumaziba itir naghɨn aven zui. Ezɨ Festus mɨkemezɨ me Pol inigha aven ize. 24Ezɨ Festus kamaghɨn mɨgei, “Atrivim Agripa ko ia bar e ko kagh itir darasi, ia gumazir kamɨn gan! Judan gumazamizir Jerusalemɨn itiba ko Sisarian kagh itiba, me akam a gasa bar pamtem dia ghaze, ‘Nɨ a mɨsueghtɨ an aremegh, an angamra ikian markɨ!’ 25Ezɨ kɨ an aremeghamin arazir kuratam batozir puvatɨ. Ezɨ Sisar an kotiam baraghasa Pol ifonge. Kamaghɨn kɨ a isa Romɨn anemadi. 26Ezɨ kɨ bizir tizitamra uan ekiam Sisar bagh an osirigh anemangam? Eghtɨ a fogh suam, me bizir kam bagha akam a gasi. Kamaghɨn amizɨ ia bar kagh itir gumaziba ko, nɨrara Atrivim Agripa, kɨ a inigha ia bagha ize. Eghtɨ nɨ an kot bareghtɨ, kɨ deravɨra an gun osiram. 27“Nan nɨghnɨzim, kɨ pura kalabuziar gumazitam amangɨva, an arazimɨn gun osirighan koghtɨma, kar arazir aghuim puvatɨ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\