Aposel 4

1Pita ko Jon gumazamizibav gɨavɨra itima, ofa gamir gumaziba ko Godɨn Dɨpenimɨn garir gumazibar ekiam ko Sadyusiba, me izava aning bato. 2Egha me fo, Pita ko Jon Iesus aremegha ua dɨkavizir bizir kamɨn gun gumazamizibav gei. Kamaghɨn amizɨma gumazir dapanibar naviba aning bagha bar ikufi. 3Egha me Pita ko Jonɨn agharimning suiraghava aning kot darɨghasava amima, amɨnim pɨri. Kamaghɨn, me aning sel gatɨzɨ aning ikia ghua amɨmɨzaraghan. 4Ezɨ gumazamizir avɨriba akar kam baregha nɨghnɨzir gavgavimɨn an iti. Egha Kraisɨn adarazir dɨbobonim bar ekevegha ghua 5,000ɨn boroghɨn tu. 5Egha amɨmɨzaraghan Judan gumazir ekiaba ko gumazir dapaniba ko Judan arazibagh fozir gumaziba, me Jerusalemɨn uari akuvaghav iti. 6Anas, ofa gamir gumazibar dapanim, a uaghan iti, ezɨma Kaiafas ko Jon koma Aleksanda koma ofa gamir gumazibar dapanimɨn adarazir gumazir igharaziba, me uaghan iti. 7Egha me mɨkemezɨ, gumaziba Pita ko Jon inighava men damazibar izezɨ, me maghɨram aningɨn azangsɨsi, “Gua gavgavir manam inigha, egha tinan ziamɨn gua bizir kabagh ami?” 8Ezɨma Godɨn Duam Pita gizɨvazɨma, a kamaghɨn me mɨgei, “Judan gumazir ekiaba ko gumazir dapaniba! 9Ia ti gumazir suer kurar ga akurazir kam bagha gan azangsɨghasa, egha ia ti uaghan foghasa, gumazir kam a manmaghɨn dera. 10Eghtɨ ia koma Israelɨn itir darasi bar moghɨra, ia bizir kam gɨfogh! Kar Nasaretɨn gumazim Krais Iesusɨn ziamɨn gumazir ian damazibar tughav itim a ua dera. Gumazir kam a Iesus, ia a inigha ter ighuvim gafuzɨ, an aremezɨ God a gamizɨ a ua dɨkafi. 11Ezɨma Iesus, ‘Kar dɨpenir akɨnir ingangarir gumaziba aghuazim, a datɨrɨghɨn dɨpenim aterir guarim gava.’ 12Nguazir kamɨn gumazitam en akuraghan kogham, bar puvatɨ. Iesusɨn ziamra e akurvazir aghuim iniam. A uabɨra, en akurvazir gumazim.” 13Egha me Pita ko Jonɨn garima aning bar gavgavighav atiatir puvatɨghava me mɨgeima, me aningɨn ganighava fo, aning sure gamizir puvatɨ. Aning pura gumazir kɨnimning. Egha me aningɨn gara dɨgavir kuram gamigha ghaze, gumazir kamning Iesus koma arui. 14Egha me gumazir faragha suer ikuvizimɨn gari, a Jon ko Pita, aning ko tughav itima, me bizitam mɨkɨman asa. 15Kamaghɨn me akar gavgavimram aning ganɨngizɨma aning Judan kotɨn dɨpenim ategha zuima, me aning bagha akam mɨsosi. 16Egha me uarir azangsɨsi, “E manmaghɨn gumazir kamning damuam? Jerusalemɨn itir gumaziba, me fo, aning mirakelɨn bar ekiam gami. Eghtɨ e kamaghɨn mɨkɨman kogham, bizir kam guizbangɨra otozir puvatɨ. 17Ezɨ e kamaghɨn aghua, gumazamizir igharaziba bizir kam baraghan kogham. Egh e akar bar gavgavimra aning danightɨma aning ua Iesusɨn ziamɨn gun bar tav mɨkɨman kogham.” 18Egha me ua aningɨn diazɨma aning aven ghuzɨma me akar gavgavimɨn aningɨn mɨgɨa ghaze, gua uamateghɨva Iesusɨn ziamɨn gun mɨkɨmɨva egh gumazitabar sure damuan bar markɨ. 19Ezɨma Pita ko Jon men akam ikaragha mɨgei, “Ga uaning ganighava oraghizir biziba ga dar ghuangsɨghan kogham, ga dar gun mɨkɨmvɨra ikiam. Ia uari nɨghnɨgh, arazir manam Godɨn damazimɨn dera, ga Godɨn akam baragham, o ga ian akam baragham?” 21Gumazir Pita ko Jon Godɨn gavgavimɨn amizir derazim, a 40 plan azenibagh afira. Kamaghɨn gumazamiziba uari bizir kabar gari da otivizɨma, me Godɨn ziam fe. Kamaghɨn amizɨma, gumazir dapaniba ivezir kuram aning danɨngasa pura nɨghnɨsi, me manmaghɨn aning damuam. Egha me atiatir mɨgɨrɨgɨaba ko mɨgɨrɨgɨar gavgavibar maba uam aning gamighava aning amadazɨma aning zui. 23Ezɨma Judan kotɨn aven itir gumaziba Pita ko Jon ataghizɨma aning azenim girɨgha uamategha uan adarazi bagha ghu. Egha aning ofa gamir gumazir ekiaba ko gumazir dapaniba aningɨn mɨkemezir akabar gun uan adarasi bar me mɨkeme. 24Ezɨ me kamaghɨn oreghava uari akuvaghava God ko mɨgei. Me kamaghɨn mɨgei, “En Ekiar en garim, nɨ overiam ko nguazimɨn ingarighava, ongarim sara ingari, egha dar itir biziba sara, bar dar ingari. 25Fomɨra nɨn Duam akar mam en ovavim Devit, a nɨn ingangarir gumazim, nɨ akar kam a ganɨngi. Ezɨ Devit kamaghɨn mɨkeme, ‘Ezɨma Kantrin Igharazibar Gumaziba tizim baghava atari? Egha me tizim bagha arazir kurabar amuasava akabav sosi? 26Ezɨma nguibabar atriviba me God mɨsoghasava ami. Ezɨma gumazir dapanir ekiaba uari inigha Ekiam mɨsoghasa. Egha uaghan God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim mɨsoghasa.’ 27“Bar guizbangɨra, Herot ko Pontius Pailat, Israelɨn gumaziba, Kantrin Igharazibar Gumaziba sara, me Jerusalemɨn nguibamɨn uari akuvaghava arazir kurabar Godɨn ingangarir gumazir zuezim, Iesus damuasava akabav sosi. A nɨ fomɨra uan ingangarim bagha inabazir gumazim. 28Me nɨn gavgavim ko nɨn nɨghnɨzimɨn gɨn zui, nɨ fomɨram otivasa mɨkemezir biziba. 29Eghtɨ, Ekiam, me atiatir akar e ganɨngizibagh nɨghnɨgh. Egh en akuraghtɨma e tugh gavgavigh atiatingan kogh nɨn akam kunam. 30Egh nɨ uan agharim arɨmariar gumazibar arɨghtɨma me deragham. Egh nɨ mirakelɨn avɨribar bizibar amutɨma da Iesusɨn ziamɨn otivam, a nɨn ingangarir gumazir zuezim.” 31Egha me Afeziam ko mɨkemegha gɨvazɨma, danganir me itim ivazvazima, me bar moghɨra Godɨn Duam me gizɨvazɨma, me atiatir puvatɨgha Godɨn akam kuri. 32Egha nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir darasi, me bar navir vamɨra ko nɨghnɨzir vamɨra iti. Men tav uabɨra uan bizitam gamir puvatɨ, me uari inighava biziba bar moghɨra dagh ami. 33Egha aposelba Iesus aremegha ua dɨkavizir bizir kamɨn gun gumazamiziba, Godɨn gavgavimɨn amodoghɨn me mɨgei. Ezɨ Godɨn apangkuvir ekiamra me ko iti. 34Kamaghɨn men tav bizitamɨn otevezir puvatɨ. Ezɨma gumazir nguaziba ko dɨpeniba itiba, me da amaga dar dagɨaba isa izava, aposelbagh anɨdima, me da isava gumazir biziba puvatɨzibar akurvasi. 36Gumazir mam Josep, a Livan gumazim. Ezɨ aposelba Barnabas a garɨsi. An mɨngarim kamaghɨn ghu, gumazibar akurvagha gavgavim me ganɨdir gumazim. Barnabas Saiprusɨn nguibar arighatɨzimɨn ize. 37A uan nguazir mam amadagha, an dagɨaba inighava aposelbagh anɨngi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\