Aposel 6

1Dughiar kabanang Iesusɨn suren gumazamizibar dɨbobonim bar ghuavanadi. Ezɨ suren gumazir maba Grighɨn akam a mɨgei, ezɨ marazi Aramɨn akam mɨgei. Ezɨ Grighba me ghaze, “Dughiar avɨriba ia zurara gumazamizir dagheba puvatɨzibar akurvasi, egha ia en amuir odiaribar akurvazir puvatɨ.” Bizir kam bagha me atari. 2Ezɨ aposelɨn 12 pla, me suren gumaziba bar men diazɨma me iza uari akuvazɨma, me kamaghɨn me mɨgei, “E Godɨn akam akurir ingangarim ateghɨva dagher ingangarim damuam, kamaghɨn a derazir puvatɨ. 3Kamaghɨn amizɨma, en adarasi, ia uarir tongɨn 7 plan gumaziba mɨsefegh. Men araziba, gumaziba ko amizibar damazibar bar deragha, egh Godɨn Duam me gizɨvazɨ, me uaghan fofozir aghuarim iti. Eghtɨma e me isɨva ingangarir kam datɨghtɨma me an ganam. 4Eghtɨ e uari ingangarir kamning damuam, God ko mɨkɨmɨva, Godɨn akar aghuim gumazamizibar sure damuam.” 5Ezɨ gumazamiziba akar kam baregha bar a gifonge. Egha me Stiven amɨsefe, a gumazir bar nɨghnɨzir gavgavim itim, ezɨ Godɨn Duam bar a gizɨfa. Ezɨ me Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas ko Nikolas me amɨsefe. Nikolas an Antioghɨn gumazim, a Judan gumazim puvatɨ, a faragha Judan arazibagh amuava dar gɨn zui. Egha a datɨrɨghɨn Kraisɨn gɨn zui. 6Ezɨ me gumazir kaba inigha aposelbar damazimɨn ghuzɨma me dafariba men dapanibagh isɨn atɨgha me bagha God ko mɨgei. 7Ezɨ Godɨn akam bar moghɨra ekevegha bar nguibabar ghue. Ezɨ Jerusalemɨn itir suren gumazibar dɨbobonim zuamɨram ekefe. Ezɨma ofa gamir gumazir avɨrim Godɨn akam baregha nɨghnɨzir gavgavim an ikia uaghan an gɨn zui. 8Ezɨ God guizbangɨra Stiven akuragha, egha apangkuvim ko gavgavim a ganɨngizɨma, a dɨgavir kuram gamir araziba ko mirakelɨn araziba gumazamizibar torimɨn a dagh amima a da otifi. 9Egha marazi dɨkavigha Stiven ko me akamɨn mɨgɨrɨgɨabar uari adosi. Me Judan God ko mɨgeir dɨpenir mamɨn gumaziba, dɨpenir kamɨn ziam, Friman. Me Sairinin nguibamɨn gumaziba, ko Aleksandrian nguibamɨn gumaziba, ko Silisian Provins ko Esian Provinsɨn gumaziba. Me Stiven ko uari adosi. 10Ezɨ Godɨn Duam fofozir aghuim isava Stiven ganɨngi. Kamaghɨn amizɨ, Judan gumaziba an akaba ko mɨkɨman ibura. 11Ezɨ me mogava, gumazir mabagh ifarasa me abɨra ghaze, ia kamaghɨn mɨkɨm, “E orazima Stiven mɨgɨrɨgɨar kurabar Moses ko God gami.” 12Ezɨ arazir kamɨn me gumazamiziba, gumazir dapaniba ko Judan arazibagh fozir gumazibar navibagh amima da dɨkafi. Ezɨ me Stiven bagha ghughava an suiragha a inigha Judan kotɨn aven itir gumazibar damazimɨn ghue. 13Egha me mɨgɨrɨgɨar ifavarir tabar a damuasa gumazir maba ini. Gumazir kaba kamaghɨn mɨgei, “Gumazir kam zurara akar kuraba Godɨn Dɨpenim ko Judan arazibagh asi. 14E orazima a kamaghɨn mɨgei, ‘Gumazir kam Nasaretɨn gumazim, Iesus, a Godɨn Dɨpenir kam apɨrighɨva a gasɨghasɨgh, egh arazir Moses fomɨra e ganɨngiziba otɨvkɨnigham.’” 15Ezɨ Judan kotɨn aven itir gumaziba bar moghɨra apiaghav ikiava damaziba bar pamtem Stiven gari. Egha me garima an guam mati enselɨn mɨn taghtasi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\