Kolosi 4

1Ia ingangarir gumazibar garir gumazir ekiaba, ia kamaghɨn fogh, ia uaghan gumazir ian garir ekiam a Godɨn Nguibamɨn pɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, ia uan ingangarir gumaziba deravɨra men ganɨva Godɨn damazimɨn derazir arazimɨn me damuva arazir aghuibar me damu. 2Ia God ko mɨkɨm mamaghɨra ikɨva, ia deraghvɨra ganɨva nɨghnɨghɨva God ko mɨkɨm, egh God mɨnabɨvɨra ikɨ. 3Ia God ko mɨkɨmɨva egh uaghan e bagh kamaghɨn azangsɨgh, an e bagh tiam kuightɨma e Kraisɨn akam akunam. Akar kam a fomɨra modoghav iti. Ia fo, kɨ akar kam akunizɨ, me a baraghan aghuagha na isa kalabus gatɨ. 4Ia God ko mɨkɨm egh suam, a nan akuraghtɨ kɨ God ifongezir moghɨra, deraghvɨra akar kam akunam. 5Ezɨ ia, nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itir puvatɨzir darasi, ia nɨghnɨzir aghuibar gɨn mangɨva egh arazir aghuibar me damu. Egh ia dughiaba vaghvagh Kraisɨn arazibar men akakaghsɨvɨra damuvɨra ikɨ. 6Ia zurara akar aghuir sɨngtɨzibav kɨmtɨma, gumaziba da baragh dagh ifuegham. Kamaghɨn ia bar deravɨra foghɨva gumaziba vaghvagh men akaba ikarvagh. 7Tikikus e ko ingangarir gumazir mam, a en aveghbuar aghuir e bar ifongezim, egha a guizbangɨra Ekiamɨn ingangarir gumazir bar aghuim. A nan ingangariba bar dar gun ia mɨkɨmam. 8Ezɨ bizir kam bagha, kɨ ia bagha anemada. Kɨ ghaze, ia fogham, e manmaghɨn iti, eghtɨ akar kam gavgavim ian navibar amutɨ ia ua bar akuegham. Kamagh sua, kɨ Tikikus amadazɨ, a ia bagha zui. 9Eghtɨ Onesimus, a Tikikus ko izam, a guizbangɨra en guizɨn aveghbuar bar aghuir e bar ifongezim, a dughiaba bar Godɨn ingangarim gami. A ian mav. Eghtɨ aning bizir kagh otiviziba bar dar gun ia mɨkɨmam. 10Aristarkus, a na ko kalabusɨn iti, egha ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Ezɨ Mak, Barnabasɨn imurim, a uaghan akam amaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. (Egh a izɨ ian tongɨn otoghtɨ ia a inigh uan dɨpenimɨn mangɨ. Kɨ ia Mak iniasa, ia bagha akar kam amadagha gɨfa.) 11Ezɨ Iesus, an ziar mam Jastus, a uaghan ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Judan tongɨn itir gumazir kabara, me na ko ikia God Gumazamizibagh Ativir Ingangarim gamuava egha me bar deraghavɨra nan akurvasi. 12Epafras uaghan ia gɨnɨghnɨgha ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. A uaghan ian mav, egha Krais Iesusɨn ingangarir gumazim. A zurara ia bagha pamten God ko mɨgɨavɨra iti, egha ghaze, God ian akurvaghtɨ, ia tuivigh gavgavigh, egh fofozir aghuitam oteveghan koghɨva, egh Godɨn ifongiam bar a gɨfoghɨva an gɨn mangam. 13Ezɨ kɨ kamaghɨn ia mɨkɨmasa, a bar akurvazir dafam ia bagha a gamuava egha uaghan Laodisian nguibamɨn itir darasi ko Hierapolisɨn nguibamɨn itir darasi, me bagha a gami. 14Ezɨ Luk, a doktan e bar ifongezim, a Demas ko aning ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. 15Eghtɨ ia Laodisian itir siosɨn mɨkɨm suam, Pol ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Egh ia Nimfa ko siosɨn an dɨpenimɨn uari akuvim sara, bar me mɨkɨm suam, Pol ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. 16Egh ia akɨnafarir kam uari tongɨn a dɨpon, egh gɨn Laodisian itir sios bagh anemadagh, eghtɨ me uaghan uarir tongɨn a dɨponam. Egh uaghan akɨnafarir kɨ Laodisiaba bagha amadazim, me ia bagh anemadaghtɨ, ia a inighɨva uarir tongɨn a dɨponam. 17Egh ia kamaghɨn Arkipusɨn mɨkemegh, “Nɨ, Ekiam nɨ ganɨngizir ingangarim, nɨ deravɨra a damuva bar anegɨfagh.” 18Kɨ Pol, kɨ uan dafarimningɨn akar abuananam ia bagha an osira ghaze: God deravɨra ia damu. Kɨ kalabusɨn ikiavɨra iti, ezɨ ia na gɨn amangan markɨ. Kɨ ia bagha God ko mɨgɨa ghaze, Godɨn apangkuvim ia ko ikɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\