Efesus 3

1God guizbangɨra deravɨra ia gami. Ezɨ bizir kam bagha kɨ Pol, kɨ Krais Iesusɨn ingangarim gamua egha ia Kantrin Igharazibar Gumaziba ian akurvagha, kamaghɨn kɨ kalabusɨn iti. Egha kɨ ia bagha God ko mɨgei. 2Ia ti oreghama, God apangkuvim ikia ia bagha ingangarir kam na ganɨngi. 3Egha God uan nɨghnɨzir mogomem azenan aneka, egha na gamizɨ, kɨ a gɨfo. Kɨ mong an gun osiri, 4eghtɨ ia mɨgɨrɨgɨar kɨ osirizibar ganɨva fogh suam, kɨ Krais amizir ingangarimɨn nɨghnɨzir mogomem, kɨ bar a gɨfo. 5Faragha zuir dughiaba, God gumazamiziba nɨghnɨzir mogomer kamɨn me mɨkemezir puvatɨ. Ezɨ datɨrɨghɨn God uan Duamɨn tuavimɨn uan aposelɨn a baghavɨra itiba ko an akam inigha izir gumazibar akazɨ an azenim girɨ. 6Nɨghnɨzir mogomer kam a kamakɨn: Akar aghuimɨn aven Kantrin Igharazibar Gumaziba ko Judaba uaghara, God uan bizir aghuiba isa bar moghɨra me ganɨdi. Me uari ko ikia mati nivafɨzir vamɨran aven iti. Me bar moghɨra, Krais Iesusɨn ingangarimɨn tuavimɨn, bizir God e bagha akam akɨriziba e da iniam. 7Godɨn apangkuvimɨn tuavimɨn, a bizir aghuir kam pura na ganɨngi, egha a na gamizɨ an gavgavim nan aven ingari, ezɨ kɨ akar aghuimɨn ingangarir gumazimɨn oto. 8Kɨ, Godɨn gumazamizibar abuan itir gumazim, kɨ bar an gɨn iti. Ezɨ God bar nan deragha Kantrin Igharazibar Gumaziba akar aghuim akunasa ingangarir ekiar kam na ganɨngi. Akar aghuir kam, a Kraisɨn bizir aghuibar gun mɨgei. Bizir aghuir kaba, gumaziba dagh nɨghnɨgh da tuisɨghɨva avegham. 9God biziba bar dar ingari, egha faragha zuir dughiaba uan nɨghnɨzir mogomem men ghuara. Egha iza datɨrɨghɨn a uan nɨghnɨzir mogomem aghurasa, ingangarir kam na ganɨngi, eghtɨ kɨ gumazamiziba bar me damutɨ me God damuamin araziba bar dagh fogham. 10God kamagh sua, datɨrɨghɨn dughiar kam a uan sios damutɨ, eghtɨ sios, enselba ko duar gavgavir overiamɨn itibar amutɨ, eghtɨ da an fofozir aghuimɨn tuavir avɨriba dagh fogham. 11God fomɨra bizir kam damuasa nɨghnɨki egha datɨrɨghɨn en Ekiam Krais Iesusɨn ingangarimɨn an a gamizɨ an oto. 12E Krais ko poroghav ikia nɨghnɨzir gavgavim an iti, egha tuavir kamɨn e Godɨn boroghɨn mangasa gavgavigha, atiatir puvatɨ. 13Kɨ pamtem ia gakaghori, ia osɨmtɨzir kɨ ia bagha aterir kam, ia a gɨnɨghnɨgh osɨman markɨ. Guizbangɨra kɨ ian dabirabir aghuarim bagha osɨmtɨzir kam ateri. 14Kɨ bizir Afeziam amizir kabagh nɨghnɨgha, egha an damazimɨn uan tevimning apɨri. 15A uan Nguibamɨn itir ikɨziba ko nguazimɨn itir ikɨziba bar, a bar men Afeziam. Egha vaghvagha ziaba me garɨki. 16Ezɨ kɨ bizir kam bagha Godɨn azangsɨgha ghaze, God bizir aghuir an Nguibamɨn otivir taba ia danɨng, eghtɨ an Duam gavgavim ia danɨngtɨ, ian navir averiaba gavgavigham. 17Kɨ kamaghɨn Godɨn azangsɨsi, ian nɨghnɨzir gavgavimɨn tuavimɨn Krais zurara ian navir averiabar ikiam. Eghtɨ igharaz darazigh ifongezir arazim, a ian navir averiabar aven ikɨ gavgavigh ia damutɨ, eghtɨ ia tuivigh gavgavigh, mati nguazim temer bibar suirazɨ temem tugha gavgavigha aghui. 18Egh ia Godɨn gumazamizir igharaziba ko, gavgavim iniva deravɨra fogham, Krais gumazamizibagh ifongezir arazim bar ekevegha, bar pɨn ghuavanaga, bar ruarvagha, egha bar vɨn uaghiri. 19Guizbangɨra God gumazamizibagh ifongezir arazim a gumazibar fofozim bar a gafira. Eghtɨ ia guizbangɨra arazir kam gɨfogham. Eghtɨ bizir aghuir God gizɨvaziba, uaghan bar ia gizɨvagham. 20Godɨn gavgavim en navir averiabar ingari, ezɨ gavgavir kam bar en nɨghnɨzibagh afira. Bizir God damuasa e an azangsɨziba, o bizir e God damuasa e nɨghnɨziba, da mati pura biziba, an gavgavim bar dagh afira. 21Kamaghɨn dughiaba bar, e siosɨn aven itir gumazamiziba Krais Iesus ko poroghɨv ikɨ, zurazurara Godɨn ziam fam! Bar guizbangɨra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\