Efesus 5

1Ia God bar ifongezir boriba, kamaghɨn ia an amir arazibar gɨn mangɨ. 2Ian arazir ia amiba, arazir gumazamizibagh ifongezir arazim gisɨn tugh, mati Krais bar e gifuegha e bagha uabɨ anigha areme. Kamaghɨn an ovevem mati ofan mughuriar aghuir God ifongezim. 3Ia Godɨn gumazamizibara. Kamaghɨn ia, gumazamiziba tintiniba uari bakɨa uari isava akuir arazim, ko arazir mɨzɨrɨziba, ko igharaz darazir bizibar ganɨva dagh ifongamin araziba, ia arazir kabar amuan markɨ. Egh uaghan ia arazir kabar mɨgɨrɨgɨaba tong ian tongɨn otivan markɨ. 4Egh ia akar mɨzɨrɨziba ko akar onganiba ko asuir mɨgɨrɨgɨar kurabar amuan markɨ. Kar uaghan ia damuamin araziba puvatɨ. Arazir ia damuamimra kara, ia God mɨnabɨ. 5Ia kamaghɨn fogh, gumazamizir tintiniba uari isava akuir arazim gamiba, ko gumazamizir arazir mɨzɨrɨzibagh amiba, ko gumazamizir marazir bizibar gara ifuer arazim gamiba, (Arazir kam mati ia uari isa God ganɨdi moghɨn ia uari isa bizir ifongezibagh anɨdi), ezɨ gumazamizir kamaghɨn amiba, me God ko Krais Ativir Gumazamizibar tongɨn ikian kogham. 6Ia tav ateghtɨ a ia gifar ia damutɨ, ia akar ifavaribar gɨn mangan markɨ. Arazir kurar kaba bagh Godɨn anɨngagharim gumazamizir an akamɨn gɨn zuir puvatɨziba me bativam. 7Kamaghɨn, ia ifavarir gumazir kaba tong men poghan markɨ. 8Ia faragha mɨtatemɨn aven ike, egha datɨrɨghɨn ia Ekiamɨn gumazamizibar otivigha, egha angazangarimɨn aven iti. Kamaghɨn ia gumazamizir angazangarimɨn aven itibar mɨn daru. 9(Angazangarim arazir aghuiba ko Godɨn damazimɨn derazir araziba ko guizɨn akamɨn arazibagh ami, da otifi.) 10Ia, arazir God damutɨ a bar akongeghamiba, ia da buri dagh fogh dar amu. 11Ia arazir mɨtatemɨn itibagh amir gumazamizibar poghan markɨ. Men arazir kɨnir kaba, da gumazamizibar akurvazir puvatɨ. Eghtɨ ia men arazibar amutɨ, da azenan otogh, mati angazangarim dagh isirazɨ moghɨn, eghtɨ me fogh suam, arazir me amiba, da ikufi. 12Me amir arazir mogomeba, kɨ dar gun mɨkɨman kogham. Kɨ dav mɨkɨman bar aghumsɨki. 13Angazangarim bizibagh isiraghtɨ, da azenim girɨghtɨ, gumazamiziba fogh suam, bizir kabar mɨngariba kamakɨn. 14Bizitam bar azenim girɨgh egh a guizbangɨra angazangarimɨn mɨn otogham. Kamaghɨn, marazi ghaze, “Nɨ aremezir gumazim, nɨ ua dɨkafigh, mozim ategh egh uam azenan izɨ. Eghtɨ Kraisɨn angazangarim nɨ gisiragham.” 15Kamaghɨn, ia uan daroriba deravɨra dar gan. Ia gumazamizir onganibar mɨn daruan markɨ. Ia fofoziba itir gumazamizibar mɨn daru. 16Datɨrɨghɨn ia Godɨn arazibar amuamin dughiam iti. Ezɨ e datɨrɨghɨn itir dughiam, a gumazamiziba arazir kurabagh amir dughiam, a dughiar kuram. Kamaghɨn amizɨ, ia deravɨra gan, dughiar kam pura mangɨ gɨvaghan kogham. Dughiaba vaghvagh ia arazir aghuibar amu. 17Kamaghɨn ia arazir onganibar amuan markɨ. Egh arazir God damutɨ a bar akongeghamiba, ia da buri dagh fogh dar amu. 18Ia wainɨn dɨpar avɨrim ramɨva onganan markɨ, arazir kam ia gasɨghasɨgham. Ia Godɨn Duam ateghtɨ a ia gizɨfagh. 19Egh ia uariv kɨmsɨ, Ighiabar Akɨnafarimɨn aven itir ighiaba ko, Godɨn ziam fer ighiaba ko, Godɨn Duam ian navir averiabagh atɨzir ighiaba, ia uariv kɨm. Egh ia ighiabar amuva, Ekiamɨn ziam fɨva, uan navir averiabar aven, ziar ekiam a danɨng. 20Egh ia zurara, en Ekiam Krais Iesusɨn ziamɨn, bizir otiviba bar, da bagh God Afeziam mɨnabɨ. 21Ia Kraisɨn apengan iti, kamaghɨn ia uarira uarir apengan ikɨva uari baragh. 22Ia amizir paba itiba, ia Kraisɨn apengan ikiava a barazi moghɨn, ia uan pabar apengan ikɨva me baragh. 23E fo, Krais uan siosɨn dapanimɨn iti moghɨn, paba uan amuibar dapanibar iti. Ezɨ Krais uabɨ siosɨn Akurvazir Gumazim, ezɨ sios Kraisɨn nivafɨzimɨn mɨn iti. 24Sios Kraisɨn apengan iti moghɨn, ia amuiba uaghan zurara uan pabar apengan ikɨ. 25Paba, ia uan amuiba bar me gifongegh, mati Krais uan sios gifongegha a bagha uabɨ isava a ganigha a bagha areme. 26Krais kamaghɨn ifonge, an akamɨn tuavimɨn, a uan sios isɨ dɨpamɨn a rueghtɨ a Godɨn damazimɨn zuegham. 27A kamagh sua, a sios damightɨ an an damazimɨn bar aghungigh, egh bar zueghɨva, arazir kuratam puvatɨgh, egh duar kuriba ko seghsariba puvatɨghɨva, egh bizir kurar maba sara uaghan puvatɨgham. Kamaghɨn Krais a bagha uabɨ isa a ganɨngi. 28Ezɨ kamaghɨra ia gumaziba uan nivafɨzibagh ifongezɨ moghɨn, ia uan amuibagh ifongegh. Gumazir uan amuim gifongezim mati a uabɨ gifonge. 29E fo, tav uabɨ uan nivafɨzimɨn apanim gamir pu. Puvatɨ, a dagheba a ganɨgava an akurvasi, mati Krais siosɨn akurvasi. 30E fo, erara, e Kraisɨn nivafɨzimɨn aven itir soroghafariba ko bizibar mɨn iti. 31Godɨn Akɨnafarimɨn aven itir osizirim kamaghɨn mɨgei, “Kamaghɨn, gumazim uan ameboghfeziaba ategh mangɨ, uan amuimɨn porogh egh aning nivafɨzir vamɨram otogham.” 32Akar mogomer kam, a mɨngarir ekiam iti. Ezɨ kɨ uabɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, a Krais uan sios ko aning geghari. 33Ezɨ akar kam a uaghan ia mɨgɨa ghaze, ia gumaziba vaghvagh uarigh ifongezɨ moghɨn uan amuibagh ifongegh. Eghtɨ ia amuiba vaghvagh uan pabar apengan ikɨ me baragh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\