Hibru 13

1Ia Kraisɨn adarasi, ia vaghvagh uarigh ifongegh mamaghɨra ikɨ, mati ia uan adarazigh ifongezɨ moghɨn. 2Ia nɨghnɨghɨva, egh nguibar igharazimɨn gumaziba ian bighan izamin dughiamɨn, ia me inigh uan dɨpenibar mangɨ. Ia fo, fomɨra gumazamizir maba ghaze, me gumazir kɨniba isa uan dɨpenibar ghua egha men gari. Ezɨ gumazir me inigha izir kaba, me enselba. Me ghaze, me guizɨn gumazibar gari, ezɨ puvatɨ, me enselbara gari. 3Ia Godɨn gumazamizir kalabusɨn itibagh nɨghnɨgh, mati ia me ko kalabusɨn iti. Egh ia uaghan gumazir men apaniba paza me gamizibagh nɨghnɨgh. Ia fo, ia nguazir kamɨn ikiavɨra iti, ezɨ apaniba uaghan ti arazir kamra ia damuam. 4Ia bar kamaghɨn fogh, gumazim ko amizim uaning ikia poroghamimning otozir arazim, a bizir bar aghuim, egha Godɨn damazimɨn dera. Ezɨ ia poroghamiba bar deravɨra uan arazibar gan. Eghtɨ God gɨn ivezir kuram isɨ, gumazamizir uari bakɨava akuiba ko afiar arazibagh amir gumazamiziba, me danɨngam. 5Ia dagɨar avɨriba ikɨsɨ ifueghan markɨ. Ezɨ ia kamaghɨn nɨghnɨgh, bizir ia suiragha gɨvazim, a ian tughtɨzir puvatɨ. Ia fo, God kamaghɨn e mɨkemegha gɨfa, “Kɨ ia ateghtɨ bizitam paza ia damuan kogham. Bar puvatɨ. Guizbangɨra, kɨ ia ateghan kogham.” 6Kamaghɨn amizɨ, e gavgavim uan navibar anɨng egh mɨkɨm suam, “Ekiam nan akurvazir gumazim, eghtɨ kɨ atiatighan kogham. Gumaziba bizitamɨn na damighan kogham.” 7Ia uan siosɨn gumazir apanibagh nɨghnɨgh, me fomɨra Godɨn akamɨn gun ia mɨkeme. Ia men arazir aghuiba ko men ovevem gɨnɨghnɨgh. Egh men nɨghnɨzir gavgavimɨn arazim, ia uaghan an gɨn mangɨ. 8Krais Iesusɨn arazim a fomɨra kamaghɨra ikia datɨrɨghɨn ikia, egh a gɨn zurara kamaghɨra ikiam. 9Ia akar aghuimɨn mɨn zuir puvatɨzir akar igharaziba ateghtɨ, da ian nɨghnɨzibagh asɨghasɨghtɨ, eghtɨ ia Godɨn gɨn zuir tuavir aghuim ataghraghan markɨ. Kamaghɨn deragh, e Godɨn apangkuvim amamangatɨghtɨ a gavgavim en navir averiabar anɨngam. Ezɨ dagheba apir arazim gavgavim en navir averiabar anɨngan kogham. Ezɨ arazir kam gumazamizibar darorimɨn akurvazir puvatɨ. 10Ezɨ e Godɨn ofa gamir danganir mam iti. Ezɨ Judabar Averpenimɨn aven ofa gamizir gumaziba, God me anogoroghezɨma, me ofa gamir danganir kamɨn dagheba aman kogham. 11Ofa gamir gumazir ekiabar dapanim, an asɨzibar ghuzim inigha Bar Anogoroghezir Danganir kamɨn aven ghua, egha arazir kuraba gɨn amangasa ofa gami. Egha asɨzir kabar kuaba inigha gumazamiziba itir naghɨn azenan ghua saghon a da tuezɨ da mɨgɨri. 12Kamaghɨra, Iesus uaghan nguibar ekiamɨn azenan mɨzazim ini. A ghaze, a uan ghuzimɨn gumazamizibar amightɨ me Godɨn damazimɨn zuegh egh Godɨn gumazamizibar otivigham, kamaghɨn an areme. 13Kamaghɨn amizɨ, e uaghan a bagh nguibamɨn azenan mangɨva, egh a inizir aghumsɨzim e uaghan a iniam. 14E fo, nguazir kamɨn e nguibar zurara ikia ititam itir puvatɨ. Egha e nguibar gɨn otivamim bagha mɨzuai. 15Kamaghɨn, e Iesusɨn ingangarimɨn tuavimɨn, e zurara ziar ekiam isɨ ofan mɨn God danɨng mamaghɨra ikiam. Eghtɨ en akar toriba zurara an ziam fɨ suam, an en Ekiam. 16Egh ia arazir aghuibar gumazamizibar amu. Egh me bizir taba oteveghtɨ ia bizir taba men akurvaghsɨ me danɨng. Ofan kamaghɨn gariba, God bar dagh ifonge. Kamaghɨn amizɨ, ia arazir kabar amusɨ okɨnɨghnɨghan markɨ. 17Ian gumazir dapaniba ian akurvasa egha zurara ian gari. Egh me gɨn ingangarir me amizibar gun God ko mɨkɨmam. Kamaghɨn amizɨ, ia men akaba baragh egh men apengan ikɨ. Egh ia kamaghɨn damutɨ, eghtɨ me bar akuegh uan ingangarim damuam. Ia kamaghɨn damuan koghtɨ, me osɨmtɨzim sara ian ganam, eghtɨ bizir kam ian akuraghan kogham. 18Ia e baghɨva God ko mɨkɨmvɨra ikɨ. E kamaghɨn bar fo, e dughiabar zurara arazir aghuibara amuasa bar ifonge. E uan araziba bar deravɨra da tuisɨgha arazir aghuibar gɨn ghua egha en navir averiaba osɨmtɨziba Godɨn damazimɨn puvatɨ. 19Kɨ mɨghɨra ia gakaghori, ia na bagh God ko mɨkɨm suam, a nan akuragh na amadaghtɨ kɨ zuamɨra ia bagh izam. 20Kɨ ia bagha God ko mɨgei, Godɨn Navir Amɨrɨzimɨn Mɨngarim, a en Ekiam Iesus ovevemɨn a gamizɨ a ua dɨkafi. Iesus, Sipsipbar Garir Gumazir Gavgavim Itim, a uabɨ ofan mɨn aremegha uan ghuzimɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam, gavgavim a ganɨngizɨma, eghtɨ a ikɨ mamaghɨra ikiam. 21Ezɨ kɨ ia bagha Godɨn kam ko mɨgɨa kamaghɨn azangsɨsi, a ian akuragh gavgavim ia danɨngtɨ, ia arazir aghuiba bar dar amu, egh an ifongiamɨn gɨn mangam. Eghtɨ Krais Iesusɨn ingangarimɨn tuavimɨn, a en navir averiabar aven ingartɨ, e a ifongezir arazibar amuam. Egh e zurazurara ziar ekiam a danɨng mamaghɨra ikiam. Bar guizbangɨra. 22Nan adarasi, akar kɨ ia bagha osirizir kam, a ruarazir puvatɨ. Kamaghɨn, ia nɨmɨra ikɨ, egh akar kɨ ia naviba gavgaviba a dar anɨngasa osirizir kam, ia deravɨram a baragh. 23Kɨ kamaghɨn ia mɨkɨmasa ifonge, me kalabusɨn en aveghbuam Timoti fɨri, ezɨ a ua kalabusɨn itir puvatɨ. Egh a zuamɨra na bagh izegh, egh ga uaghara mangɨ ian ganam. 24Ia uan gumazir dapaniba ko Godɨn gumazamiziba bar me mɨkɨm suam, kɨ ghaze, God deraghvɨra me damu. Ezɨ Kantri Italin itir Kraisɨn adarasi uaghan akam ia bagha anemadagha ghaze, God deraghvɨra ia damu. 25Kɨ kamaghɨn God ko mɨgɨa ghaze, Godɨn apangkuvim a bar moghɨra ia ko ikɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\