Hibru 5

1Ia nɨghnɨgh. Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapaniba bar, God vaghvagha men adarazir tongɨn me amɨsefe. God men mav amɨsevezɨma, a gumazamiziba bagha Godɨn ofa gami. Egha uaghan bizir aghuiba isa God ganɨdi. Egha arazir kuraba bagha ofa gamima God arazir kuraba gɨn amadi. 2Egha a uabɨ a Godɨn damazimɨn bizibar amuamin gavgaviba puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, a gumazir fofoziba puvatɨgha pazav amiba, a men asughasusi. 3Egha a uabɨ a bizibar amuamin gavgaviba puvatɨ, kamaghɨn amizɨ a gumazamizibar arazir kuraba ko a uan arazir kuraba sara gɨn amangsɨ ofabar amu. 4Ezɨ gumazitam Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanimɨn ikiasa uabɨ uabɨ amɨsevegha egha ziar ekiam inizir pu. Puvatɨ. God uabɨra an diazɨma a ingangarir kam ini. God fomɨra Aronɨn diazɨ moghɨn. 5Ezɨ tuavir kamra, Krais a uaghan kamaghɨn ami. A uabɨ uan ziam fer puvatɨ, egha Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanmɨn otozir puvatɨ. Puvatɨ. God uabɨ ingangarir kam damuasa anemɨsefe. Egha God kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ nan Otarim; datɨrɨghɨn, kɨ nɨn Afeziam.” 6Egha uan Akɨnafarimɨn aven itir akar igharazir mam, a ghaze, “Nɨ ofa gamir gumazim, Melkisedekɨn mɨn ikɨ mamaghɨra ikiam.” 7Ezɨ dughiar Iesus nguazimɨn itim, a pamtemɨn God ko mɨgɨa egha diav azi. A fo, an ovengan koghsɨ, God an akuraghamin gavgavim iti. Kamaghɨn ami a uabɨ uan ifongiam dɨkabɨragha egha Godɨn apengan ikia, an akam barasi. Ezɨ God an dɨmdiam a barasi. 8Guizbangɨra Iesus a Godɨn Otarim, egha a mɨzazim ini. Ezɨ tuavir kamra a Godɨn akamɨn gɨn zuir arazim an a gɨfo. 9Egha a uan ingangarir a damuamiba, a bar da gɨfa. Ezɨ God anemɨsevegha ghaze, “Nɨ Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanimɨn ikiam, egh Melkisedekɨn mɨn ikiam.” Ezɨ a gumazamizir an akam baragha egha an gɨn zuiba, a men akurvazir gumazimɨn oto. Egh a men akurvaghtɨ me deravɨra ikɨ mamaghɨra ikiam. 11E fo, Iesus Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanimɨn oto, ezɨ e mɨgɨrɨgɨar avɨriba akar kamɨn iti, e dar gun ia mɨkɨmasa. Ezɨ ia oraghan aghua. Kamaghɨn amizɨma, e akar kamɨn mɨngarim ia mɨkɨman ibura. 12Ia fomɨra Kraisɨn adarazir otivigha gɨfa, ezɨ kamaghɨn ia gumazamizibar Godɨn akam men sure gamighai. Puvatɨ, ian nɨghnɨziba oteveghavɨra iti, kamaghɨn gumazir igharaziba, Godɨn akar faraghavɨra ian sure gamiziba, me ua ian sure damuam. Ia dagher gavgaviba iniam fɨrɨn, ia otem apavɨra iti. 13Ezɨ tina otem apavɨra iti, a borir aghɨrimɨra iti. Egha an arazir aghuimɨn akar mɨngarim gɨfozir puvatɨ. 14Ezɨ dagher gavgaviba, da gumazir aruabar daghem. Ezɨ gumazir kaba, me dughiar avɨribar araziba tuisɨsi, arazir manam dera ezɨ arazir manam ikufi. Egha datɨrɨghɨn me deravɨra fofoghava egha me nɨghnɨzir dɨkɨriaba iti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\