Hibru 6

1E datɨrɨghɨn gumazir aruabar mɨn akaba baragh egh da bagh mangam, egh Kraisɨn adarazir mɨgɨrɨgɨar faragha iniziba ataghragham. E kamaghɨn damu, mati kar dɨpenir akɨniba dughiar avɨribar da kunvɨra ikiam, egh e kamaghɨn damuvɨra ikɨ dɨpenim okoreghan kogham. Kamaghɨn amizɨ, mɨgɨrɨgɨar arazir oveghamiba ategh naviba igheghamiba ko, mɨgɨrɨgɨar nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikiamiba ko, rurir mɨgɨrɨgɨaba ko dafariba gumazibagh isɨn arɨzir mɨgɨrɨgɨaba ko, gumazamizir ovegha ua dɨkavizibar mɨgɨrɨgɨaba ko, God gumazamizibar araziba tuisɨghtɨ an akar kam zurara ikɨvɨra ikiamin mɨgɨrɨgɨaba, e mɨgɨrɨgɨar kaba da ateghtɨ da ikiam. 3God en amamangatɨghtɨma, e kamaghɨn damuam. 4Gumazir maba, Godɨn angazangarimɨn aven ikegha egha akurvazir aghuarir Godɨn Nguibamɨn izezim inigha ghaze, a bar dera, egha igharaz darazi ko, Godɨn Duam inis. Egha Godɨn akam baregha fo, a bar dera. Egha Godɨn gavgavimɨn aven ghua deragha an gani, gavgavir kamnagh dughiar aghuir gɨn izamimɨn a mɨsevegh azenimɨn otogham. Egh kamaghɨn amizir gumazim, akɨrim ragh God gasaragh man tuavitamɨn izɨva navim uam agɨragham? Bar puvatɨ. A kamaghɨn amua, mati a uan navir averiamɨn aven a Godɨn Otarim uam a isa ter ighuvim gafugha, a uam a gurazɨ gumaziba ua dɨbovibar a mɨgei. Kamaghɨn gumazir uan nɨghnɨzir gavgaviba ataghrazir kaba, me ua naviba giraghamin tuaviba puvatɨ. 7Amozim dughiar avɨribar izava nguazimɨn aven zui. Eghtɨ nguazim daghebar amutɨ dagher aghuiba otivam, egh gumazir me me bagha da oparizibar akurvagham. Eghtɨ God nguazir kam deragh a damuam. 8Eghtɨ ogheba ko ikarɨzir ataghatarir kuraba an ikɨtɨ, kamaghɨn a nguazir kuram. A dughiar ruarim ikeghan kogham, eghtɨ God suam, nɨ ikufi, nɨ bar isigham. 9Namakar aghuiba, e mɨgɨrɨgɨar gavgavir kaba ia gami. Egha e ia gɨnɨghnɨgha kamaghɨn fo, ia tuavir aghuimɨn gɨn mangam, a tuavir God ian akurazim. 10God a gumazir kuram puvatɨ, a ingangarir aghuir ia amizibagh fo, ia God gifongezir arazimra Godɨn gumazamizibar akagha men akurvasi, egha ia kamaghɨn amuavɨra iti. Egh a bizir kaba bakɨnɨghnighan kogham. 11E kamaghɨn bar ifonge, ia bizir aghuir ia fogha iniamiba mɨzuam ikɨ, kamaghɨn ia God gifongezir arazimɨn gɨn zui moghɨn, ia bar moghɨra tuivigh gavgavighvɨra ikɨ, mangɨtɨ ikɨrɨmɨrir kam gɨvagham. 12Ia amɨraghamɨraghan markɨ. Ia gumazir nɨghnɨzir gavgavim ikia egha zuamɨra amɨrazir puvatɨzibar mɨn ikɨ. Egh bizir God fomɨra uan boribar anɨngasa akam akɨriziba, ia da iniam. 13God fomɨra akar dɨkɨrɨzim Abraham danɨngasa, a fo, gumazitam ekevegha a gafirazir puvatɨ, egha a uabɨ uan ziam dɨbora ghaze, bar guizbangɨra. 14Egha ghaze, “Kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, kɨ deragh nɨ damuva nɨ damightɨ nɨn ovaviba bar avɨrasemegham.” 15Abraham a mɨzuava zuamɨra amɨrazir pu, ezɨ God, gɨn bizir an akar dɨkɨrɨzimɨn mɨrara Abraham danɨngasa mɨkemeziba, a ganɨngi. 16Gumazim gavgavim uan akam danɨngsɨ, a gumazir a gafirazimɨn ziam dɨbora ghaze, bar guizbangɨra. A kamaghɨn damightɨ, gumazitam anedueghan kogham. 17God fomɨra, gumazamiziba uan akar dɨkɨrɨzim me ganɨngizɨ, me fo, me gɨn an akam akɨrɨzir biziba iniam. Dughiar kam a deraghvɨra kamaghɨn men akaghasa ifongegha ghaze, nɨghnɨzir kam uam an otevkɨnighan kogham. Kamaghɨn amizɨ, a gavgavim uan akar dɨkɨrɨzim ganɨga uan ziam dɨbora ghaze, bar guizbangɨra. 18Egha datɨrɨghɨn akar pumuning iti, kar Godɨn akar dɨkɨrɨzim, koma Godɨn arazir uan ziam dɨborim, aning otevkɨnighan kogham. God uabɨ ifarir puvatɨ. Kamaghɨn e gumazamizir ara ghua Godɨn boroghɨn mongeziba, e Godɨn akar dɨkɨrɨzim gɨnɨghnɨgh egh e uan naviba gavgavim dar anɨng, egh bizir aghuir e fogha iniamiba mɨzuamvɨra ikiam. 19Egha e bizir aghuir e fogha iniamiba bagha mɨzuair arazir kam, a en akuragha en ikɨrɨmɨrimɨn suiragha gavgavim e ganɨdi, mati angka kurimɨn suirazɨ a gavgavigha danganir vamɨran iti. E Iesus mɨzuaima a ghua me inir ekiam Godɨn Dɨpenimɨn gurazimɨn gɨrakɨrangɨn ghua Bar Anogoroghezir Danganimɨn aven oto. 20Iesusra e bagha faraghavɨra aven ghugha Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanimɨn oto. Egha Melkisedeghɨn mɨn Ofa Gamir Gumazimɨn otogha, egh a zurara ikiam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\