Jems 3

1Nan adarasi, dughiar God gumazamizibar araziba tuisɨghamɨn, e gumazir, gumazamizibar sure gamir ingangarim iniziba, God bar deravɨra en ingangariba tuisɨgham. Kamaghɨn amizɨma, ian tarazira God ifongezir arazibar gumazamizibar sure damuamin ingangarim inighan kogham. 2Dughiar avɨribar e bizir vabara damuasa nɨghnɨgha, egha e paza dagh ami. Bizir kaba bar e batifi. Ezɨ gumazitam dughiatamɨn paza mɨgeir puvatɨ, a bar gumazir aghuimra, egha a uan mɨkarzim bar deravɨra an gari. 3E ainɨn otevim isava hozɨn akam gighufa, eghtɨ ainɨn otevir kam a damutɨ a en akam baraghɨva deravɨra mangam. Ezɨ arazir kamɨn e bar deravɨra men gantɨ, me en gɨn mangam. 4Ezɨ ia kuribagh nɨghnɨgh. Kuriba bizir bar ekiaba, ezɨ amɨnir ekiar gavgaviba dagh ivaima, da ongarim gisɨn ivemari. Ezɨ dar stiaba bar sufi. Ezɨ dar stian suizir gumazim managh mangɨsɨ ifongegha, egha a stia gighavkɨrima kurim tuavir kepten ifongezimɨn zui. 5Ezɨ kamaghɨra, mɨzem uaghan bar suvigha en mɨkarzimɨn aven iti. Egha a zurara bar puvɨra ifaghati, egha uabɨ uan ziam puv a fe. E fo, avir muziarimra avir ekiam damightɨ a bar ekeveghɨva egh ruarimɨn isitɨma temeba bar isigham! 6Ezɨ mɨzem uaghan mati avim, egha a en mɨkarzir otevir muziarir mam. Egha a uaghan arazir kurar avɨribagh ami da otifi. A en mɨkarzibagh amima da mɨze, egha arazir kurar avɨribagh amima da en ikɨrɨmɨribar otifi, mati avir mɨzariar ekiaba. Avir kam a uabɨ helɨn avim. 7E fo, gumaziba asɨzir atiaba bar moghɨra da isava dar dai, kuaraziba ko asɨzir davaragharuiba ko ongarimɨn aven itir biziba bar. Egha me bizir kabar dava egha me dar gari da men apengan iti. 8Gumazitam uabɨ uan mɨzem damightɨma an an apengan ikeghan kogham. Bar puvatɨ. En mɨzeba zurara akar kurabav gei. Mati imezir kuraba gumazibagh amima da ariaghiri, da en akabagh izɨfa. 9E uan mɨzebar Ekiamɨn ziam fe, a en Afeziam. God gumazamizibar ingarizɨma me an mɨrara otifi, ezɨ e uan mɨzebar e akar kurabav gɨava gumazamizir igharazibagh asɨghasɨsi. 10Ekiam fer akaba ko akar kuraba, aning vɨrara mɨzer vamɨram otifi. Nan adarasi, arazir kam a ikian kogham. 11Mozir dɨpatam, dɨpar aghuim ko ongarir pam, uaning veregh ikiam ti? Puvatɨ! 12Nan adarasi, fighɨn temem olivɨn tememɨn mɨn bam, o? Puvatɨ! O wainɨn temem a fighɨn temem mɨn bam, o? Puvatɨ! Kamaghɨra dɨpar apir aghuim ongarir dɨpam ko ikɨva otivan kogham. 13Ezɨ gumazitam ian tongɨn fofozir aghuim ko nɨghnɨzir aghuim iti, o? Kamaghɨn amir gumazitam ikɨva, an dabirabim bar deragh. A fofozir aghuimɨn arazibar gɨn mangɨva gumazibar asughasughɨva egh uabɨ uan ziam fan kogham. Eghtɨ gumaziba an arazir aghuir an amibar ganam. 14Eghtɨ ia igharaz darazi navir bar kuraba men ikɨva, egh zurara uan ziaba fɨsɨ tuaviba buriam, kamaghɨn ia uan fofozim ko nɨghnɨzir aghuiba bagh bar akueghan markɨ. Ia ifaragh egh uan arazibar guizɨn akam dɨkabɨraghan markɨ. 15Ezɨ fofozir kam a Godɨn Nguibamɨn ikegha izir pu. Puvatɨ, kar nguazir kamɨn bizim. A navir ghurimɨn oto. Ezɨ Satan, an afeziam. 16Ia oragh. Gumaziba navir kuraba gumazir igharazibar iti, egha me zurara uan ziaba fasa tuaviba buri, gumazir kaba me navir vamɨra itir puvatɨ. Me arazir kuraba bar dagh ami. 17Ezɨ gumazir fofozir aghuir Godɨn Nguibamɨn izezim iniziba, me arazir kabagh ami: Faragha zuir arazim, me zurara nɨghnɨzir zuezibar gɨn zui. Egha me igharaz darazi ko navir vamɨran iti, egha gumazibar asughasusi. Egha me gumazir igharazibar akaba barasi. Me igharaz darazir apangkuva egha arazir aghuibar me gami. Egha me arazir kamra gumaziba bar me gami. Egha me arazir aghuibar gɨn ghua ifarir puvatɨ. Me bar guizbangɨra dar gɨn zui. 18Ezɨ kamaghɨn e navir vamɨra iti, kar mati e dagher anabam akara. Ezɨ navir vamɨran arazimɨn tuavimɨn, arazir aghuiba en dabirabimɨn otifi, mati dagher aghuiba azenimɨn aghui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\