Jems 5

1Ezɨ datɨrɨghɨn, bizir avɨriba itir gumaziba, kɨ akam ia mɨkɨmasa ifonge. Ia oragh! Ia osɨmtɨzir ekiar ia bativamibagh nɨghnɨgh, egh ia pamtem dɨmɨva arang ikɨ. 2Ian bizir aghuiba da bar kuvigham. Eghtɨ ian korotiaba barareba dar ghoregham. 3Eghtɨ ian gol ko silvaba bar mɨghovegham, eghtɨ mɨzɨrɨzir kam ian arazir kurabar amightɨ da azenim giregham. Eghtɨ mɨzɨrɨzir kam avimɨn mɨn ian mɨkarzibar isiam. Ekiam izamin dughiam bar roghɨra izi, ezɨ ia pura biziba ko dagɨaba akuvazɨma da iti. 4Ia deravɨra oragh, ingangarir gumaziba ian azenibar dagheba isi, ezɨ ia me gifaragha egha men ivezir mabar anogoroke. Ezɨ ingangarir gumazir kaba me uan ivezibagh nɨghnɨgha egha Godɨn dɨa ghaze, a ian arazir kuraba ikarvagham. Ezɨ ingangarir gumazibar dɨmdiam, Ekiar Bar Gavgavim Itim, a baraki. 5Ezɨ dughiar ia nguazir kamɨn itim, ia bizir aghuir avɨriba isava egha ia bar akuegha iti. Egha ia dagher avɨriba apava bar ekefe. Ezɨ God ia mɨsoghtɨ ia arɨmɨghɨramin dughiam, an otogha gɨfa. 6Ia gumazir aghuibar kotim gamigha egha me mɨsoghezɨma me ariaghɨre. Ezɨ me ian gavgavim munamadir puvatɨ, egha ia ikarvagha ia mɨsoghezir puvatɨ. 7Kamaghɨn amizɨma, nan adarasi, ia tuivigh gavgavigh osɨmtɨziba aterɨva egh Ekiam mɨzuamtɨ a ua izam. Ia fo, gumazir azenim itim, a dagher aghuiba an azenimɨn aghungasa an adav zuai. Egha a gavgavim uan navim ganɨga egha aghumra ikiava amozim ko aruem mɨzuai, aning uan ingangarim faragh a damuam. Eghtɨ a gɨn dagheba iniam. 8Ezɨ ia uaghan gavgavim uan navibar anɨngɨva egh aghumra ikɨva egh osɨmtɨzir ia bativim ater. Ia fo, Ekiam Izamin Dughiam a bar roghɨra ize. Kamaghɨn amizɨma ia tuivigh gavgavigh ikɨ. 9Nan adarasi, ia Godɨn gumazamizir igharazibar atarɨva egh akɨribar me mɨkɨman markɨ. Ia fo, ia kamaghɨn damutɨma, God jasɨn mɨn otoghɨva ian arazir kuraba tuisɨgham. Ia oragh, jasɨn kam a tiar akamɨn tughav iti! 10Nan adarasi, ia fomɨra Godɨn akam inigha izir gumazir Ekiamɨn ziamɨn akam akuniziba, ia me gɨnɨghnɨgh. Apaniba arazir kurabar me gami, ezɨ me tuivigha gavgavigha osɨmtɨzir kam ateri. Ia men arazir kam inigh, egh men gɨn mangɨ. 11Ia oragh. E ghaze, “Gumazir tuivigha gavgavigha osɨmtɨziba ateriba, me bar akuegha egha deravɨra iti.” Ia Jopɨn eghaghanim gɨfo, a tugha gavgavigha osɨmtɨzir a batoziba a bar da ateri. Ezɨ ia fo, Ekiam gɨn bar arazir aghuimɨn a gami. E bar fo, Ekiam en apangkuvavɨra iti, egha zurara bar deravɨra e gami. 12Nan adarasi, e damuamin bizir faragha zuim, a kamakɨn. Dughiar ia akar dɨkɨrɨzim damuamim, ia pura Godɨn Nguibamɨn ziam dɨponan markɨ, egh guizbangɨra darɨgh nguazim o bizir igharazim dɨponan markɨ. Egh ia pura suam, “Kɨ guizbangɨra bizir kam damuam.” Egh suam, “Kɨ guizbangɨra bizir kam damuan kogham.” Egh ia uan akamɨn gɨn mangɨ. Ia mɨkɨmɨva guizbangɨra pɨn dɨboroghtɨ, eghtɨ God ivezir kuram ia danigam. 13Ezɨ ian tav ti osɨmtɨzim ateri? Kamaghɨn a God ko mɨkɨm. Ezɨ ian tav ti bar akonge? An Ekiamɨn ziam fer ighiabar amu. 14Ezɨ ian tav ti arei? A Kraisɨn adarazir gumazir dapanibar diaghtɨma, me izɨ, a bagh God ko mɨkɨmɨva, egh Ekiamɨn ziamɨn me borem an mɨkarzim gingegh. 15Egh me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨva God ko mɨkɨmtɨma, eghtɨ azangsɨzir kaba an akurvagh a damightɨma, a ghuamaghegham. Ekiam arɨmariar gumazir kam uam a fegham. Eghtɨ an amizir arazir kuraba, Ekiam da gɨn amadagham. 16Kamaghɨn amizɨma, ia vaghvagh uan arazir kurabar gun Godɨn gumazamizir igharazibav kɨm. Eghtɨ God ian akurvaghsɨ, ia uari bagh God ko mɨkɨmtɨma, eghtɨ God ia damightɨma ia ua deragham. Ezɨ gumazir Godɨn damazimɨn deraghavɨra itim God ko mɨgei, an azangsɨzim bar gavgavir ekiam iti, eghtɨ a igharaz darazir akurvagham. 17Elaija en mɨn garir gumazim. Egha a pamtem God ko mɨkemegha ghaze, amozimɨn izan kogham. Ezɨ God amozim tɨvazɨma amozim azenir 3 pla ko iakinir 6 plan nguazimɨn izezir pu. 18Egha a gɨn ua God ko mɨgeima, God amozim amadazɨma a zaghirɨ, ezɨ dagheba uam azenibar aghui. 19Nan adarasi, ian tav guizɨn akamɨn tuavim ategh pura akar igharazimɨn gɨn mangam, eghtɨ ian tav uam a inigh izɨ guizɨn akamɨn tuavim datɨgham, gumazir kam arazir bar aghuim gami. Ia akar kam deragh a gɨnɨghnɨgh! Ian tav gumazir arazir kurabagh amimɨn akuraghtɨma a tuavir kuram ategh ua God bagh izegham, gumazir kam, an arazir kurabagh amir gumazimɨn duamɨn akuraghtɨma an aremeghan kogham. Eghtɨ arazir kamra God arazir kurar avɨriba gɨn amadagham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\