Jon 10

1Egha Iesus ua kamaghɨn mɨgei, “Bar guizbangɨra kɨ ia mɨgei, gumazim sipsipbar dɨvazimɨn tiar akamɨn aven zuir puvatɨgha, egha tuavir igharazimɨn dɨvazimɨn ikiavkɨnigha egha aven ghua, a mati okɨmakɨar gumazim egha gumazir igharaz darazir biziba isim. 2Ezɨ gumazir tiar akamɨn aven zuim, a sipsipbagh eghuvir gumazim. 3Tiar akamɨn garir gumazim a gumazir kam bagha tiam kui. Ezɨ sipsipba an tiarim barasi. Ezɨ a vaghvagha uabɨ uan sipsipbar ziabar diava egha men akua azenan zui. 4A uan sipsipbar akua azenan ghugha, egha a uabɨ men faragha zui. Ezɨ sipsipba an tiarim barasi. Kamaghɨn me an gɨn zui. 5Me gumazir igharazibar gɨn zuir puvatɨ. Me gumazir igharazibar tiaribagh fozir puvatɨ. Kamaghɨn ami, gumazir igharazim men dɨmtɨ, sipsipba an aregham.” 6Iesus akar isɨn zuimɨn me mɨkeme, ezɨ me akar kamɨn mɨngarim, me a gɨfozir puvatɨ. 7Kamaghɨn amizɨ, Iesus ua kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ bar guizbangɨra ia mɨgei, kɨ uabɨ, kɨ sipsipba aven zuir tiar akam. 8Gumazir nan faragha izeziba, me bar okɨmakɨar gumaziba egha gumazibar biziba isir gumaziba. Ezɨ sipsipba me barazir puvatɨ. 9Kɨ uabɨ kɨ tiar akam. Ezɨ gumazitam na bagh izɨva egh dɨvazimɨn aven mangɨghtɨ, God an akurvagham. Eghtɨ an aven mangɨghɨva egh azenan izam, egh daruva dagheba iniam. 10“Okɨmakɨar gumazim, a sipsipba okɨmɨva me mɨsoghtɨma me arɨmɨghiram, egh me gasɨghasɨghasa izi. A bizir igharazitam damuasa izir puvatɨ. Ezɨ ko, kɨ ia angamra itir ikɨrɨmɨrim iniasa, kɨ ize, eghtɨ ikɨrɨmɨrir aghuarim guizbangɨra ia gizɨvagham. 11“Kɨ uabɨ kɨ sipsipbagh eghuvir gumazir aghuim. Egha sipsipbagh eghuvir gumazir aghuim, a uan sipsipbar akurvaghsɨ me bagh aremegham. 12Ezɨ gumazir dagɨar ingangarimra amim, a guizbangɨra sipsipbagh eghuvir gumazim puvatɨ, a sipsipbar ghuavim puvatɨ. Egha a sipsipbar garima afiar atiar mam izima, a sipsipba ategh arɨmangɨgham. Eghtɨ afiar atiam sipsipbar amɨva egh men agɨntɨghtɨ me tintinibar mangegham. 13Gumazir kam uan ivezim iniasavɨra ingara iti. A guizbangɨra sipsipbagh nɨghnɨzir puvatɨ. Kamaghɨn, a sipsipba ategh arɨmangɨgham. 14“Kɨ uabɨ kɨ sipsipbagh eghuvir gumazir aghuim. Afeziam na gɨfozɨma, kɨ Afeziam gɨfozɨ moghɨra kɨ uan sipsipbagh fo, ezɨ nan sipsipba na gɨfo. Ezɨ kɨ sipsipbar akurvaghsɨ, me bagh aremegham. 16Kɨ sipsipɨn maba uaghan iti, da dɨvazir kamɨn sipsipba puvatɨ. Ezɨ kɨ sipsipɨn kaba uaghan men aku izam, eghtɨ me nan tiarim baragham. Eghɨva me bar sipsipɨn okuruar vamɨra ikɨtɨ, eghtɨ sipsipbagh eghuvir gumazir vamɨra bar me geghuvam. 17“Kɨ kamagh sua, kɨ ua dɨkavigh angamra ikiam, kamaghɨn kɨ aremeghasa ifonge. Kamaghɨn ami, Afeziam bar na gifonge. 18Gumazitam na mɨsueghtɨ kɨ aremeghan kogham. Puvatɨ. Kɨ uabɨ nan ifongiamɨn kɨ aremegham. Kɨ oveghamin gavgavim ikia, egha uaghan ua dɨkavamin gavgavim iti. Nan Afeziam kamaghɨn damuasa na mɨkeme.” 19Judaba akar kam baregha egha ua uari tuiragha okoroar pumuning iti. 20Egha gumazir avɨriba ghaze, “Duar kuram a gapasa, ezɨ an ongani. Manmagh sua ia an akam barasi?” 21Ezɨ marazi ghaze, “Akar kam, a duar kuram gapazazir gumazimɨn akam puvatɨ. Eghtɨ duar kuram manmaghɨn gumazir damazim okavɨzim akɨrigham?” 22Ezɨ dughiar kamɨn, isar ekiamɨn dughiam Jerusalemɨn oto. Kar dughiar me fomɨra Godɨn Dɨpenim gɨnɨghnɨgha ghaze, dɨpenir kam a God baghavɨra itir dɨpenim. Ezɨ datɨrɨghɨn me dughiar kam ginɨghnɨsi. An orangtɨzimɨn dughiamɨn oto. 23Ezɨ Iesus Godɨn Dɨpenimɨn ikia Solomonɨn Azuarimɨn aven arui. 24Ezɨ Judaba iza anekuvagha egha kamaghɨn an azara, “Dughiar manamra nɨ deravɨra e mɨkɨmam, nɨ bar tinara? Nɨ gumazir kamra, God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim, egh nɨ deravɨra e mɨkɨm.” 25Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikara, “Kɨ ia mɨkemegha gɨfa, ezɨ ia nɨghnɨzir gavgavim nan ikian aghua. Kɨ ingangariba bar uan Afeziamɨn ziamɨn dagh ami, ezɨ ingangarir kaba nan gun mɨgɨa ian akakasi, kɨ tinara. 26Egha ia nan sipsipba puvatɨ, kamaghɨn amizɨma ia nɨghnɨzir gavgavim nan itir puvatɨ. 27Nan sipsipba nan tiarim barasi, ezɨ kɨ me gɨfozɨ, me nan gɨn izi. 28Kɨ zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim me ganɨdi, eghtɨ me ovengan kogham. Bar puvatɨ. Eghtɨ gumazitam nan dafarimɨn me batueghan kogham. 29Nan Afeziam me isa na ganɨngi. Egha an gavgavim bar ekevegha, bizir igharazibar gavgaviba, bar dagh afira. Kamaghɨn amizɨ gumazitam an dafarimɨn me batueghan kogham. 30Ezɨ kɨ uan Afeziam ko, ga gumazir vamɨran mɨn iti.” 31Judaba akar kam baregha egha me ua a ginivasa dagɨaba isi. 32Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Nan Afeziam na mɨkemezɨ, kɨ ingangarir aghuir avɨribagh amima ia dar gani. Egha, ia ingangarir kabar manamra nɨghnɨgha egha dagɨaba na ginivasa?” 33Ezɨ Judaba kamaghɨn an akam ikara, “E ingangarir aghuitam gɨnɨghnɨgha egha dagɨaba fɨ nɨ mɨkɨnasa, puvatɨ. Nɨ Godɨn danganim iniasa, kamaghɨn e dagɨaba nɨ mɨkɨnasa. Nɨ pura gumazir kɨnim, egha nɨ kamaghɨn mɨgɨa ghaze, nɨ uabɨ nɨ God.” 34Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikara, “Ian Arazir Moses Osirizimɨn aven, akar kam iti, ‘God ghaze, “Iarara godba.” ’ 35Fomɨra God akar kamɨn gun gumazibav keme, egha me mɨgɨa ghaze, me godba. Ezɨ e fo, Godɨn Akɨnafarimɨn itir akam zurara ikɨvɨra ikɨva, igharagha otoghan kogham. 36Ezɨ ko, Afeziam uabɨ na mɨsefe, egha na amadazɨma kɨ nguazimɨn ize. Egha kɨ ghaze, ‘Kɨ Godɨn Otarim,’ ezɨ manmagh sua ia ghaze, ‘Nɨ Godɨn danganim iniasa?’ 37“Kɨ uan Afeziamɨn ingangarim damuan koghtɨ, eghtɨ ia nɨghnɨzir gavgavim nan akamɨn ikian markɨ. 38Ezɨ kɨ an ingangarim gami. Ezɨ ia nan akam nɨghnɨzir gavgavim an ikian aghuaghɨva, egh ia nɨghnɨzir gavgavim nan ingangarir kɨ amibar ikɨ. Eghtɨ ia deravɨra fofoziba ko nɨghnɨziba kamaghɨn da ini, Afeziam nan aven iti, ezɨ kɨ Afeziamɨn aven iti.” 39Egha me uam an suighasava amima, ezɨ a men tongɨn suiaghrɨgha ghu. 40Egha Iesus uamategha ghua Jordanɨn dɨpam abigha vongɨn ghu. Egha ghua danganir Jon fomɨra gumaziba ruezimɨn oto, egha a danganir kamɨn iti. 41Ezɨ gumazamizir avɨriba a bagha izi. Egha me ghaze, “Guizbangɨra, Jon gavgavim uan akam danɨngasa mirakelɨn arazitam gamizir puvatɨ. Egha akar Jon gumazir kamɨn gun mɨkemeziba, da bar guizbangɨra.” 42Ezɨ dughiar Iesus danganir kamɨn itim, gumazamizir avɨriba nɨghnɨzir gavgavim an iti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\