Jon 12

1Ezɨ 6 plan dughiaba ikiavɨra itima, ezɨ God Israelbagh Itazir Dughiamɨn isar ekiam otivasa. Ezɨ dughiar kamɨn Iesus Betanin nguibamɨn ghu. Betani a Lasarusɨn nguibam, a gumazir Iesus mozimɨn a gamizɨma a ua dɨkavizim. 2Ezɨ me nguibar kamɨn Iesusɨn ziam fasa dagheba isai. Ezɨ Marta dagheba tui. Ezɨ Lasarus, a gumazir Iesus ko dakozimɨn apiaghav ikia apibar mav. 3Ezɨ Maria, mughuriar aghuim zuir borem, a mɨsevir mamɨn ikia bar izɨvagha, egha a bar dɨkɨrigha egha an ivezim bar pɨn ko. Egha an a inigha iza Iesusɨn dagarimning ginge, egha uan dapanir arɨzimɨn anedɨsi. Ezɨ borer kamɨn mughuriar aghuim dɨpenim bar akoro. 4Ezɨ an suren gumazir mam, a Judas Iskariot, a gumazir kam a gɨn Iesus isa apanibar agharim gatɨ, a kamaghɨn mɨgei, 5“Manmagh sua e borer kam isa 300 silvan dagɨaba bagh anemangan aghua, eghtɨ e an dagɨaba inighɨva gumazir onganarazibar anɨngam?” 6Judas onganarazir gumazibagh nɨghnɨzir puvatɨ, egha a kamaghɨn mɨgei. Puvatɨ. An okɨmakɨar gumazim. Egha Iesusɨn adarazir dagɨabar mɨtarim an gara iti, egha dughiar maba a da okei. 7Ezɨ Iesus akar kam baregha egha kamaghɨn mɨgei, “Amizir kam atakigh! Eghtɨ a bizir an amizir kamɨn nɨghnɨzim ikɨvɨra ikɨ mangɨ dughiar kɨ aremeghtɨ me na mozim datɨgham. 8Gumazir onganaraziba ia ko ikɨvɨra ikiam. Eghtɨ ko, kɨ ia ko zurara ikɨvɨra ikian kogham.” 9Ezɨ Judan avɨrir ekiam oregha me fo, Iesus Betanin nguibamɨn iti. Ezɨ me a bagha izi. Me Iesusɨn ganasavɨra izir puvatɨ. Me fo, Iesus faragha Lasarus mozimɨn a gamizɨma a ua dɨkafi. Ezɨ me uaghan Lasarusɨn ganasa. 10Kamaghɨn ofa gamir gumazir ekiaba uaghan Lasarus mɨsueghtɨ an aremeghasa akam mɨsosi. 11Me fo, Judan avɨriba Iesus Lasarus gamizir bizim ginɨghnɨsi, egha me ofa gamir gumazir ekiaba ategha akɨrim ragha me gasara, egha me nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn iti. Bizir kam bagha me Lasarus mɨsoghasava ami. 12Ezɨ gumazamizir avɨriba God Israelbagh Itazir Dughiamɨn isar ekiamɨn ganasa iza Jerusalemɨn iti. Boghɨnaronra Iesus Lasarusɨn dɨpenimɨn ame. Ezɨ datɨrɨghɨn gumazamiziba kamaghɨn oraki, Iesus roghɨra iza Jerusalemɨn otivasa. 13Ezɨ me uan agharibar okavir aghuabar suigha ghua tuavimɨn Iesus bativasa, egha me kamaghɨn dei, “Godɨn ziam fɨ! Gumazir Ekiamɨn ziamɨn izir kam, God deravɨra a damu. A Israelbar Atrivim!” 14Egha Iesus donkin mam inigha egha a gaperagha zui. Godɨn Akɨnafarim bizir kamɨn gun mɨgei, 15“Ia Saionɨn nguibamɨn gumazamiziba, ia atiatingan markɨ. Ia gan. Ian Atrivim a izi. A donkin igiam gaperagha izi.” 16An suren gumaziba, me dughiar kam akar kamɨn mɨngarim gɨfozir puvatɨ. Egha gɨn God ziar ekiam isa Iesus ganigha gɨvazɨma, ezɨ me akar Godɨn Akɨnafarimɨn itim ginɨrɨgha egha me fo, a Iesusra mɨgei. Egha me ua bizir gumaziba Iesus gamizim gɨnɨghnɨsi. 17Lasarus aremegha egha mozimɨn itir dughiam, gumazamizir avɨrim Iesus ko ikia egha Iesusɨn garima, a Lasarus mozimɨn an diagha a gamizɨma a ua dɨkafi. Ezɨ datɨrɨghɨn gumazamizir kaba, Iesus amizir bizir kamɨn gun mɨgɨavɨra iti. 18Ezɨ gumazamiziba orazima a mirakelɨn kam gami, ezɨ kamaghɨn me ghua tuavimɨn a bato. 19Ezɨ Farisiba ganigha, egha me uarir tongɨn kamaghɨn uariv gei, “Ia an gan! Bizir e damuamin kam, a datɨrɨghɨn otoghan kogham. Gumazamiziba bar ghua an gɨn zui.” 20Ezɨ dughiar kamɨn, gumazamiziba isar ekiamɨn Godɨn ziam fasa Jerusalemɨn ghuavanabo, ezɨ men tongɨn, Grighɨn marazi uaghan iti. 21Egha Grighɨn gumazir kaba Filip bagha ize. (Filip a Betsaidan nguibamɨn gumazim, a Galilin Distrighɨn iti.) Egha me kamaghɨn a mɨgei, “Gumazir ekiam, e Iesusɨn ganasa ifonge.” 22Ezɨ Filip ghua Andru mɨkeme. Egha Andru, Filip ko aning ghua Iesus mɨgei. 23Ezɨ Iesus kamaghɨn aningɨn akam ikara, “Dughiar Gumaziba Otarim ziar ekiam iniamim, an otogha gɨfa. 24Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, witɨn ovɨzitam nguazim girɨgh egh aremeghan koghɨva, a uabɨra ikiam. Egh an aremegh, a uam aghungɨva egh witɨn ovɨzir avɨriba mɨsɨvam. 25Gumazir uabɨra uan mɨkarzim gifongezim, an aremegham. Ezɨ gumazir nguazir kamɨn ikia uabɨ uan mɨkarzim aghuazim, an angamra itir ikɨrɨmɨrimɨn suiragh mangɨ zurara ikɨvɨra ikiam. 26Ezɨ gumazir nan ingangarim damuasa ifongezim, a nan gɨn izɨ. Egh nguibar kɨ itim, nan ingangarir gumazim uaghan na ko ikiam. Ezɨ gumazir nan ingangarim gamim, Afeziam ziar ekiam a danɨngam.” 27Ezɨ Iesus ua kamaghɨn mɨgei, “Datɨrɨghɨn nan navim bar osemegha nɨghnɨzir avɨriba iti. Egha kɨ manmagh mɨkɨmam? Kɨ ti kamagh mɨkɨmam, ‘Afeziam, nɨ bizir na bativamim batokegh?’ Puvatɨ. Kɨ kamaghɨn mɨkɨman kogham. Osɨmtɨzir dughiar kamɨn otivim, a na bativam. Bizir kam bagha kɨ ize. 28Afeziam nɨ uan ziam damutɨ, an ekefegh!” Iesus mɨkemegha gɨvazɨma, ezɨ tiarir mam Godɨn Nguibamɨn zaghira ghaze, “Kɨ uan ziam gamizɨma an ekevegha gɨfa, eghtɨ kɨ ua kamaghɨn damuam.” 29Ezɨ gumazamizir roghɨra tughav itiba, me tiarir kam baraki, egha me kamaghɨn mɨgei, “Ararim dagara!” Ezɨ marazi ghaze, “Enselɨn mam a mɨgei!” 30Ezɨ Iesus kamaghɨn akam ikara, “Akar ia datɨrɨghɨn oraghazir kam, a nan akurvaghasa izezir puvatɨ. A ian akurvaghasa ize. 31Datɨrɨghɨn God nguazir kamɨn gumazamizibar araziba tuisɨgham. Egh nguazir kam gativazir gumazir dapanim Satan a batuegham. 32Datɨrɨghɨn kɨ nguazimɨn iti, ezɨ gɨn me na fegh ter ighuvimɨn na aguragham, eghtɨ dughiar kamɨn kɨ gumazamiziba bar me damutɨ me na bagh izam.” 33(Iesus mɨgɨrɨgɨar kam gamua egha arazir an ovengamimɨn gun mɨgei.) 34Ezɨ gumazamiziba kamaghɨn an akam ikara, “E kamaghɨn Moses Osirizir Arazibar akam baraki, God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim otogh, egh a ikɨ mamaghɨra ikiam. Egha manmagh sua nɨ ghaze, ‘Me Gumazibar Otarim fegh ter ighuvimɨn aneguragham?’ Gumazibar Otarir kam, a bar tinara?” 35Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Dughiar ovezimɨn angazangarim ian tongɨn ikiam. Datɨrɨghɨn angazangarim ian ikiavɨra iti, ezɨ ia angazangarimɨn aven daru. Puvatɨghtɨ, mɨtatem ia avaragham. E fo, gumazim mɨtatemɨn arui, a fozir puvatɨ, a managh zui. 36Angazangarim datɨrɨghɨn ia ko ikiavɨra iti, eghtɨ ia nɨghnɨzir gavgavim angazangarimɨn ikɨ. Kamaghɨn ia angazangarimɨn gumazamizibar mɨn otivigham.” Iesus gumazamiziba ko mɨkemegha gɨvagha, egha me ategha ghua men modo. 37Me an garima a mirakelɨn avɨrim gami. Ezɨ me nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ. 38God kamagh sua, an akam inigha izir gumazim Aisaian akam guizbangɨra otogham. Aisaia kamaghɨn mɨkeme, “Ekiam, tina en akam nɨghnɨzir gavgavim an iti? Egha tina Ekiamɨn garima, a uan gavgavim an aka?” 39Kamaghɨn amizɨ me nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikian aghua. Ezɨ bizir kamɨn mɨngarim, Aisaia uaghan akar igharazim an osiri. A kamaghɨn mɨgei, 40“God kamagh sua, me bizitamɨn ganan koghɨva, egh me naviba akamɨn mɨngarim gɨfoghan kogham. Egh me navibagh iragh egh ua na bagh izɨtɨ, kɨ me damightɨ me ua deraghan kogham. Kamaghɨn God men damazibagh amizɨ da okafi, ezɨ me gari puvatɨ. Egha men nɨghnɨzibagh amizɨ me ongani.” 41Aisaia Iesusɨn angazangarim ko gavgavimɨn ganigha, kamaghɨn an an gurara mɨgei. 42Guizbangɨra, gumazir dapanir avɨrim uaghan nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn iti. Egha me Farisibar atiatigha, egha uan nɨghnɨzir gavgavimɨn gun mɨgeir puvatɨ. Me atiatigha ghaze, Farisiba men anogoreghtɨ me ua God ko mɨgeir dɨpenimɨn aven ikian kogham. 43Gumaziba men ziaba fasa me bar ifonge, egha God men ziaba fasa me ifongezir puvatɨ. 44Ezɨ Iesus kamaghɨn diagha ghaze, “Gumazir nɨghnɨzir gavgavim nan itim, a nɨghnɨzir gavgavim narara itir puvatɨ. A nɨghnɨzir gavgavim Afeziar na amadazɨ kɨ izezim uaghan an iti. 45Ezɨ gumazir nan garim, a uaghan Afeziar na amadazɨ kɨ izezimɨn gari. 46Kɨ kamagh sua, gumazir nɨghnɨzir gavgavim nan itiba, me bar mɨtatemɨn ikian kogham. Bizir kam bagha kɨ angazangarimɨn mɨn nguazir kamɨn ize. 47“Gumazitam nan akam baregha egha nan gɨn zuir puvatɨ, kɨ jasɨn mɨn a tuisɨghan kogham. Kɨ nguazimɨn gumazamizibar jasɨn ikiasa izezir puvatɨ. Kɨ men akurvaghasa ize. 48Ezɨ gumazim akɨrim na gasara egha nan akam inizir puvatɨ, a kot iti, eghtɨ jas a tuisɨgham. Akar kɨ mɨkemezim, a nguazim gɨvaghamin dughiamɨn an an araziba tuisɨgham. 49Kɨ uabɨ uan nɨghnɨzimɨn mɨgeir puvatɨ. Afeziam na amadazɨ kɨ ize. A uabɨ akaba bar na mɨkeme, ezɨ kɨ dar gun mɨgei. 50Ezɨ kɨ fo, Afeziamɨn akam a gumazamizibagh amima, eghtɨ gɨn me zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam. Kamaghɨn ami, akar kɨ mɨkemezir kaba bar, kɨ Afeziam na mɨkemezɨ moghɨn kɨ dagh ami.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\