Jon 19

1Ezɨ Pailat me mɨkemezɨ me Iesus inigha a ifozorosi. 2Ezɨ mɨdorozir gumaziba dɨkoniba itir beniba inigha egha atrivimɨn dapanir asuamɨn mɨn an ingarigha, an dapanim garu. Egha me korotiar aghevir mam a garu. 3Egha me an boroghɨra izegha a mɨgei, “Judabar Atrivim, nɨrara atrivir ekiam!” Egha me kamaghɨn mɨgɨava an guam apezavɨra iti. 4Ezɨ Pailat ua azenan ghugha kamaghɨn gumazamizibav gei, “Ia oragh. Kɨ a inigh ia bagh azenan izam, eghtɨ ia fogham, kɨ an arazir kuratamɨn apizir puvatɨ.” 5Ezɨ Iesus azenan zui. Ezɨ dapanir asuar me benir dɨkoniba itimɨn ingarizim, an an dapanimɨn ikiavɨra iti. Ezɨ korotiar aghevir kam, a uaghan an ikiavɨra iti. Ezɨ Pailat me mɨgei, “Ia gan, gumazir kam a kara.” 6Ezɨ ofa gamir gumazir ekiaba ko plisɨn gumaziba an ganigha kamaghɨn dei, “Ter ighuvimɨn a gafugh! Ter ighuvimɨn a gafugh!” Ezɨ Pailat kamaghɨn me mɨgei, “Ia uari a inighɨva egh ter ighuvimɨn a gafugh. Kɨ uabɨ, kɨ an arazir kuratamɨn apizir puvatɨ.” 7Ezɨ Judaba kamaghɨn an akam ikara, “A uabɨ ghaze ‘Kɨ Godɨn Otarim.’ Ezɨ en Arazibar Osizirir mam iti, ezɨ arazir kam kamaghɨn mɨgei, gumazir kamagh mɨgeim, an aremegham.” 8Ezɨ Pailat akar kam baregha egha bar atiatingi. 9Egha a ua ghua gavmanɨn dɨpenimɨn aven ghugha, egha kamaghɨn Iesusɨn azai, “Nɨ nguibar manamɨn ikegha ize?” Ezɨ Iesus an akar kam ikarazir puvatɨ. 10Ezɨ Pailat a mɨgei, “Manmaghɨn amizɨ nɨ nan akam ikarvaghan aghua? Kɨ nɨ fɨrighamin gavgavim iti, egha uaghan nɨ isɨv temer ighuvim gafughamin gavgavim iti. Ezɨ nɨ ti bizir kam gɨfozir puvatɨ?” 11Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikara, “Godɨn pɨn itim, a gavgavim nɨ ganɨngizir puvatɨghai, nɨ na dɨkabɨnamin gavgaviba puvatɨgham. Ezɨ gumazir na isa nɨn agharim gatɨzim, an arazir kuramɨn osɨmtɨzim, a nɨn arazir kuramɨn osɨmtɨzim, bar a gafira.” 12Pailat akar kam baregha egha Iesus ateghtɨ a mangasa tuaviba buri. Ezɨ Judaba kamaghɨn dei, “Nɨ gumazir kam ateghtɨ a mangɨtɨ, nɨ Sisarɨn namakam puvatɨ. Guizbangɨra, gumazim uabɨra uabɨ mɨgɨa ghaze, an atrivim, egha a Sisarɨn apanim.” 13Pailat akar kam baregha, egha Iesusɨn akua azenan ghu. Egha a jasɨn dabirabim gaperaghav iti, danganir kam me ‘Dagɨar Azuarim’ a garɨsi. (Hibrun akam me ghaze, ‘Gabata’). 14Ezɨ dughiar kam a dughiar me God Israelbagh Itazir Dughiamɨn isam bagha daghebar amuva bizibar kɨram. Kar aruer arɨzim. Ezɨ Pailat Judabav gei, “Ia ganigh! Ian Atrivim kara.” 15Egha me kamaghɨn dei, “A batokegh! A batueghtɨ a mangɨ! Ter ighuvimɨn a gafugh!” Ezɨ Pailat men azara, “Ia ifonge, kɨ ian Atrivim isɨ ter ighuvimɨn a gafugham?” Ezɨ ofa gamir gumazir ekiaba kamaghɨn akam ikara, “E atrivir igharaziba puvatɨ. Sisar bar uabɨra!” 16Kamaghɨn amizɨ Pailat Iesus inigha, me ter ighuvimɨn a gafughasa, a men agharim gatɨ. Ezɨ me Iesus inigha zui. 17Ezɨ a uabɨ uan ter ighuvim gupugha, egha nguibar ekiam ategha egha danganir mamɨn zui, an ziam ‘Dapanir Agharir Danganim.’ (Ezɨ Hibrun akam me ghaze ‘Golgota.’) 18Ezɨ danganir kamɨn me a isa ter ighuvimɨn anegura. Egha me gumazir igharazir pumuning a ko, aning agura, mam vongɨn itima, mam vongɨn iti. Ezɨ Iesus aningɨn torimɨn iti. 19Ezɨ Pailat uaghan me mɨgeima me ziar mam osirigha ter ighuvim gatɨ. Ziar kam a kamakɨn, “Nasaretɨn Gumazim Iesus, Judabar Atrivim.” 20Me ziar kam, Hibrun akam ko Romɨn akam ko Grighɨn akamɨn, men akabar an osiri. Danganir me Iesus ter ighuvimɨn anegurazim, a nguibar ekiam boroghɨra iti, kamaghɨn amizɨ Judan avɨrim izava osizirir kamɨn gara egha a dɨbori. 21Ezɨ ofa gamir gumazir ekiaba kamaghɨn Pailat mɨgei, “Nɨ kamaghɨn osiran markɨ, ‘Judan Atrivim.’ Bar markɨ. Nɨ ziam kamaghɨn an osirigh, ‘Gumazir kam ghaze, kɨ Judabar Atrivim.’” 22Ezɨ Pailat men akam ikara, “Markɨ. Akar kɨ osirigha gɨvazim, a kamaghɨra ikɨ.” 23Mɨdorozir gumaziba ter ighuvimɨn Iesus gafugha gɨvagha, egha gɨn me an korotiaba inigha egha 4 plan akuabar uari rome. Egha me akuar vamɨra vamɨra isi. Egha me uaghan an korotiar ruarim sara ini, egha mɨdorozir gumaziba kamaghɨn gari, me inir akuar avɨriba inigha korotiar ruarir kam isamizir pu. Puvatɨ. Me inir vamiram an ingari, egha me a isamizir puvatɨ. 24Egha mɨdorozir gumaziba kamaghɨn uarira uariv gei, “E korotiar ruarir kam abighan kogham. Puvatɨ. E satu gikararangɨva gumazir a iniamim gɨfogham.” Godɨn Akɨnafarimɨn itir akar mam kamaghɨn mɨgei, “Me nan korotiaba tuiragh, egh uari danɨngam. Egh me satu gikararangɨva gumazim amɨseveghtɨ a nan korotiar ruarim iniam.” Ezɨ akar kam guizbangɨra otoghasa, kamaghɨn arazir kamra mɨdorozir gumaziba a gami. 25Ezɨ Iesusɨn amebam ko, an amebamɨn afumim ko, Klopasɨn amuim Maria ko, Makdalan nguibamɨn amizim Maria, me bar an ter ighuvimɨn boroghɨra tuivighav iti 26Ezɨ Iesus garima an amebam ko suren gumazir a bar ifongezim, aning roghɨra tughav iti. Ezɨ a kamaghɨn uan amebam mɨgei, “Amizim, gumazir kam datɨrɨghɨn, a nɨn otarim.” 27Ezɨ a kamaghɨn suren gumazir kam mɨgei, “Amizir kam, a datɨrɨghɨn nɨn amebam.” Ezɨ dughiar kamɨn ghua, suren gumazir kam Maria inigha uan dɨpenimɨn ghugha egha an gara uan amebamɨn mɨn a gami. 28Ezɨ Iesus fo, an ingangariba datɨrɨghɨn bar gɨfa. Egha a kamaghɨn mɨgei, “Nan kuarim nan pɨri.” Godɨn Akɨnafarimɨn itir akar mam guizbangɨra otivasa, kamaghɨn an akar kam gami. 29Ezɨ mɨner mam wainɨn afangtɨzim an ikia roghɨra iti. Egha me dɨpamɨn suizir bizim inigha egha wainɨn dɨpam garu. Ezɨ wain a gizɨvazɨma, me a isa hisopɨn aghorim gikegha a isa Iesusɨn akam darɨghasa an amadi. 30Ezɨ Iesus wainɨn kam amegha gɨvagha, egha mɨgei, “A datɨrɨghɨn gɨfa.” Egha a dapanim aviragha egha uan duam sue. 31Kar dughiar me Sabat bagha bizibar akɨrim. Sabatɨn dughiar kam, a dughiar bar ekiam. Kamaghɨn amizɨma Judaba me gumazir kuaba dughiar kam temer ighuvibar ikian me aghua. Egha me Pailat kamaghɨn an azangsɨgha ghaze, a men amamangatɨghtɨ me temer ighuvibar itir gumazibar suer agharibav sogh da apɨrightɨ, me zuamɨram aremeghtɨ me men kuaba adegh izighram. 32Ezɨ mɨdorozir gumaziba ghua gumazir Iesus ko guraghav itir mamɨn suer agharimning mɨsogha aning apɨrigha, egha ghua gumazir igharazim uaghan an suer agharimning mɨsogha aning apɨri. 33Egha me iza Iesusɨn garima an aremegha gɨfa. Kamaghɨn amizɨma me an suer agharimning apɨrizir puvatɨ. 34Ezɨ mɨdorozir gumazir mam afuzim inigha Iesusɨn ivim bɨra. Ezɨ ghuzim ko dɨpam zuamɨra ire. 35(Kɨ, Jon, kɨ gumazir bizir kamɨn ganizim, kɨ kamaghɨn ifonge, ia bizir kam gɨfoghɨva nɨghnɨzir gavgavim an ikiam. Kamaghɨn kɨ an gun ia mɨgei. Akar kɨ gun mɨgeir kam, a guizbangɨra. Kɨ uabɨ fo, kɨ guizbangɨra mɨgei.) 36Godɨn Akɨnafarimɨn itir akar mam, a kamakɨn, “Me an agharitam apɨrighan kogham.” God kamagh sua, akar kam guizbangɨram otogham, ezɨ kamaghɨn bizir kam oto. 37Ezɨ akar igharazir mam Godɨn Akɨnafarimɨn iti, a kamakɨn, “Me, gumazir afuzimɨn ruazir kam bagh ganam.” 38Ezɨ gɨn Arimatean nguibamɨn gumazim Josep ghua Iesusɨn kuam iniasa Pailatɨn azangsɨsi. Josep a Iesusɨn suren gumazir mam, egha a Judabar atiatigha, egha uan nɨghnɨzir gavgavim modo. Ezɨ Pailat an amamangatɨzɨ, a ghuava Iesusɨn kuam ini. 39Ezɨ Nikodemus, gumazir faragha dɨmagarimɨn Iesusɨn ganizim, a uaghan ize. Egha borer mughuriar aghuir maba inigha ize, me temer pumuningɨn borem inigha aning veregha, egha borer kam gami. Ezɨ borer kamɨn osɨmtɨzim 30 plan kilogramɨn ghu. 40Ezɨ Josep ko Nikodemus aning Iesusɨn kuam inigha borer kam an kuam gaghui. Egha inir aghuimɨn an mɨkarzim nomke, Judaba uan gumazir oveaghuezibagh ami moghɨn. 41Ezɨ mɨdorozir gumaziba Iesus ter ighuvimɨn anegurazir danganir kamɨn boroghɨra, azenir mam iti. Egha azenir kamɨn mozir igiar mam iti, me dagɨar torim atugha, egha me faragha gumazitamɨn kuatam a gatɨzir puvatɨ. 42Kar dughiar Judaba Sabatɨn dughiam bagh bizibar kɨramim, ezɨ mozir kam, a Iesus aremezir danganim boroghɨra iti. Kamaghɨn amizɨ, aning Iesusɨn kuam inigha ghua mozir kamɨn anetɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\