Jon 5

1Dughiar maba gɨvazɨ, Judabar isar ekiam otozɨma, ezɨ Iesus isam bagha Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn ghu. 2Ezɨ Jerusalemɨn mozir dɨpar ekiar mam iti, ezɨ Hibrun akam me Betesda, a garɨsi. A Sipsipba Aven Zuir Tiar Akar Ekiamɨn boroghɨra iti. Ezɨ mozir dɨpar kamɨn mɨriam azuarir 5 pla iti. 3Ezɨ azuarir kaba arɨmariar gumazamizir avɨrim dar iti, damazir okavɨrɨziba ko suer kuraba, ko soroghafariba amɨraziba. 5Gumazir mam an azuarir mamɨn iti, an suemning bar amɨrazɨma a 38 plan azenibar arɨmariar kam an iti. 6Ezɨ Iesus gumazir kamɨn garima a irɨghav iti, ezɨ a fo, a fomɨram arɨa iti. Ezɨ Iesus an azara, “Nɨ ua deraghasa nɨ ifonge?” 7Ezɨ arɨmariar gumazim kamaghɨn Iesusɨn akam ikara, “Gumazir ekiam, kɨ akurvazir gumaziba puvatɨ. Dɨpam sɨrvamadir dughiam, gumazitam na inigha ghua mozir dɨpamɨn averiam gatɨzir puvatɨ. Kɨ uabɨ mangasa ifonge, ezɨ gumazir igharaziba faragha ghuaghira egha na gafisi.” 8Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ dɨkavighɨva uan daguivsiaba inigh, daru mangɨ.” 9Ezɨ gumazir kamɨn suemning zuamɨra ua dera. Ezɨ a uan daguivsiaba inigha egha zui. Ezɨ dughiar kam a Sabatɨn dughiam, 10ezɨ Judaba me gumazir kamɨn ganigha egha kamaghɨn a mɨgei, “Datɨrɨghɨn Sabatɨn dughiam. Moses Osirizir Araziba, da ghaze, nɨ Sabatɨn dughiamɨn uan daguivsiaba ater daruan kogham.” 11Ezɨ a kamaghɨn men akam ikara, “Gumazir na gamizɨma kɨ derazim, a kamaghɨn na mɨgei, ‘Nɨ dɨkavighɨva uan daguivsiaba inigh, daru mangɨ.’” 12Ezɨ me an azara, “Gumazir manamra, nɨ mɨgɨa ghaze, ‘Nɨ dɨkavighɨva uan daguivsiaba inigh, daru mangɨ.’” 13Ezɨ gumazir ua derazir kam a fozir puvatɨ, tinara a mɨkeme. Dughiar kam gumazamizir avɨrim nguibar kamɨn iti, ezɨ Iesus men tongɨn suiaghrɨgha ghu. Kamaghɨn amizɨma, gumazir kam fozir puvatɨ, tina an akura. 14Ezɨ gɨn Iesus Godɨn dɨpenimɨn mɨriamɨn aven ghua an garima a iti. Ezɨ Iesus a mɨgei, “Nɨ oragh. Nɨ datɨrɨghɨn ua dera. Nɨ uam arazir kuratam damuan markɨ. Nɨ oraghan koghtɨ, osɨmtɨzir bar ekiatam nɨ batogham.” 15Ezɨ gumazir kam ghua kamaghɨn Judabav gei, “Gumazir na gamizɨ kɨ derazim, a Iesusra.” 16Iesus Sabatɨn dughiamɨn bizir kabagh ami, bizir kamɨn Judaba osɨmtɨziba Iesus garɨgha ghaze, an en apanim. 17Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikara, “Nan Afeziam a zurara ingara iza datɨrɨkɨn. Ezɨ kɨ uaghan kɨ ingari.” 18Ezɨ Judaba me akar kam baregha me fo, Iesus Sabatɨn dughiamɨn Arazimɨn gɨn zuir puvatɨ, egha a uaghan ghaze, God guizbangɨra nan Afeziamra. Akar kamɨn, a uabɨ uabɨ gamigha egha Godɨn mɨn oto. Kamaghɨn amizɨ, Judaba Iesus mɨsueghtɨ an aremeghasa me bar ifonge. 19Ezɨ Iesus Judabar akam ikara, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, Otarim bizitam a uan nɨghnɨzimɨn a damighan kogham. Puvatɨ. An Afeziamɨn gari, an amir biziba darara a dagh ami. Egha bizir Afeziam amiba, Otarim uaghan dagh ami. 20Afeziam bar Otarim gifonge, egha bizir a uabɨ amiba, a bar ada isa uan Otarimɨn aka. Afeziam kamagh sua, a ia damutɨ ia dɨgavir kuram damuam, kamaghɨn a ingangarir ekiar igharaziba sara uaghan uan Otarimɨn akagham, da ingangarir an amigha gɨvazibagh afiragham. 21Afeziam gumazir ariaghrezibagh amima me ua dɨkavima an angamra itir ikɨrɨmɨrim me ganɨdi. Ezɨ kamaghɨra Otarim uaghan gumazir a mɨseveziba angamra itir ikɨrɨmɨrim me ganɨdi. 22Afeziam kotɨn gumazitamɨn araziba tuisɨzir puvatɨ. Egha gumazibar araziba tuisɨghamin ingangarim, an a isa Otarim ganɨngi. 23Afeziam kamagh sua, gumaziba bar Afeziamɨn ziam fe moghɨn, me Otarimɨn ziam fam, kamaghɨn a gumaziba tuisɨghamin ingangarim isa Otarim ganɨngi. Gumazim Otarimɨn ziam fer puvatɨ, an Afeziar Otarim amadazimɨn ziam fer puvatɨ. 24“Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, gumazim nan akam baragha, egha nɨghnɨzir gavgavim Afeziar na amadazimɨn ikiava, egha a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iti. A kotiaba puvatɨ. An ovevem ategha, egha datɨrɨghɨn an angamra iti. 25“Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, dughiar otivamim, a datɨrɨghɨn otogha gɨfa. Ezɨ gumazir ariaghreziba me Godɨn Otarimɨn akam baragham. Gumazamizir a baraghiziba, me angamra ikiam. 26Afeziam, a uabɨ ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨngamin gavgavim iti. Kamaghɨra a uan Otarim gamizɨ, a uaghan ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨngamin gavgavim iti. 27A Gumazibar Otarim, kamaghɨn amizɨma Afeziam gumazibar araziba tuisɨghamin gavgavim a ganɨngi. 28Ia nan akar kam inigh egh dɨgavir kuram damuan markɨ. Dughiam otivasava amima gumazir ariaghreziba, me bar Otarimɨn akam baragham. 29Egh me bar moziba ategh azenimɨn izam. Gumazamizir arazir aghuibagh amiziba, me ua dɨkavighɨva egh zurara angamra ikiam. Eghtɨ gumazamizir arazir kurabagh amiziba, me ua dɨkavighɨva kotiamɨn ikiam, eghtɨ kɨ kamaghɨn me mɨkɨmam, me bar helɨn mangɨva ivezir kuram iniam.” 30Egha Iesus kamaghɨn mɨgei, “Kɨ uabɨ uan nɨghnɨzimɨn gɨn mangɨ bizitam damighan kogham. Kɨ akar Afeziam da inizimɨn gɨn ghua, egha gumazamizibar araziba tuisɨsi. Kɨ uabɨ uan ifongiamɨn gɨn zuir puvatɨ. Kɨ Afeziamɨn ifongiamɨn gɨn zui, anemadazɨma kɨ ize. Kamaghɨn amizɨ, kɨ gumazamizibar araziba deravɨra da tuisɨsi, ezɨ nan kotiam a bar guizbangɨra ghua egha bar dera. 31“Eghtɨ kɨ uabɨ ua bagh uan ingangariba ko arazibar gun mɨkɨmtɨma eghtɨ gumaziba nɨghnɨzir gavgavim kɨ gun mɨgeir akar kamɨn ikian markɨ. 32Ezɨ igharazitav a iti, egha a uaghan nan araziba ko nan ingangaribar gun mɨgei. Ezɨ kɨ fo, a kon gun mɨgeir akam guizbangɨra. 33“Iarara fomɨra gumazir maba amangizɨ me Jon bagha ghuezɨ a nan gun mɨkeme, ezɨ an akam guizbangɨra. 34Kɨ uabɨ, kɨ gumazitamɨn akam nan akam gavgavim a danɨngasa nɨghnɨzir puvatɨ. Egha kɨ God ian akurvaghasa, kɨ ifonge. Kamaghɨn amizɨ, kɨ Jonɨn akamɨn gun ia mɨgei. 35Jon a lamɨn mɨn ikia isia angazangarim gumazamizibagh anɨdi. Ezɨ dughiar otevimɨn ia an akam iniasa ifongezɨ ezɨ Jonɨn angazangarim ia gisiragha ia gamima ia bar akonge. 36“Ezɨ nan gun mɨgeir akar mam iti, a Jonɨn akam gafira, akar kam datɨrɨghɨn a nan gun ia mɨgei. Afeziam, kɨ ingangarir kam damuva egh anegɨvasa, na ganɨngi. Ezɨ ingangarir kɨ amir kaba, da bar deraghavɨra nan gun gumazamizibav mɨgei, Afeziam na amadazɨ kɨ ize. 37Ezɨ Afeziar na amadazɨ kɨ izezim, a uabɨ nan gun mɨgei. Ezɨ ia tong an akam barazir puvatɨ. Egha ia dughiatam an guamɨn ganizir puvatɨ. Bar puvatɨ. 38Ia Afeziam amadazir gumazir kamɨn akam nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ. Ian arazir kaba ian gun mɨgei, Afeziamɨn akam uaghan ian navir averiabar itir puvatɨ. 39“Ia ghaze, akar Godɨn Akɨnafarimɨn itim, a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim ia ganɨdi. Kamaghɨn amizɨma ia akar Godɨn Akɨnafarimɨn itibar gara da tuisɨsi. Ezɨ Godɨn Akɨnafarim uaghan nan gun mɨgei! 40Ezɨ ia na bagh izɨ zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim inian aghua. 41“Kɨ gumaziba da ziar ekiam iniasa, egha mɨgɨrɨgɨar kabagh amir puvatɨ. 42Ezɨ kɨ ia gɨfo. Ian navir averiabar, ia guizbangɨra God gifongezir puvatɨ. 43Kɨ uan Afeziamɨn ziamɨn ize, ezɨ ia nan akam baraghan aghua. Eghtɨ gumazitam uabɨ uan ziamɨn izeghtɨ, ia an akam zuamɨram a baregham. 44Ia uan adarazira me da ziar ekiaba isi. Ezɨ God uabɨra ziar ekiam anɨdima, ia a inian aghua. Egh ia arazir kabar amuva, egh ia manmaghɨn nɨghnɨzir gavgavim nan ikiam? Bar puvatɨgham! 45“Ia kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, kɨ Afeziamɨn damazimɨn akam ia gasam. Puvatɨ. Gumazir akam ia gasamim, a Moses uabɨ, a gumazir kam ia ghaze, a ian akuragham. 46Ezɨ akar Moses osiriziba, da nan gun mɨgei. Kamaghɨn, ia Mosesɨn akam nɨghnɨzir gavgavim an ikɨva, egh uaghan nɨghnɨzir gavgavim nan akamɨn ikiam. Kamaghɨn amizɨ, ia guizbangɨra nɨghnɨzir gavgavim Mosesɨn akam ko nan akamɨn itir puvatɨ. 47Ezɨ kamaghɨn ia nɨghnɨzir gavgavim Moses osirizir akabar itir puvatɨ, egh ia manmaghɨn nɨghnɨzir gavgavim na akamɨn ikiam?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\