Luk 1

1Gumazir aruam, Tiofilus, nɨ fo, gumazir avɨriba God en tongɨn amizir bizibar ganigha, dar gun osirasava ami. E gumazir uari uan damaziba ganizibar akam baraki. Egha me faragha Godɨn akamɨn ingangarir gumazibar otivigha, egha an akam akuri. Kamaghɨn amizɨ, kɨ uaghan akar kam osirigh nɨ bagh anemangasa. Egha kɨ deraghavɨra dar mɨngaribagh foghasa ingara ghua dagh foghava, nɨ bagha bar deravɨrama da osiri. Nɨ dar gan fogh suam, bizir nɨ oraghizir kaba da guizɨn biziba. 5Dughiar kamɨn Herot Judian atrivimɨn itima, Godɨn ofa gamir gumazir mamɨn ziam Sekaraia, an Abiyan adarazir gumazir mam. Ezɨma an amuim Elisabet, an Aronɨn ovavim. 6Aning bar deraghavɨra Godɨn araziba koma an akam baragha dar gɨn zui. Ezɨma God aningɨn garima, aning an damazimɨn bar dera. 7Elisabet furabagh ati, kamaghɨn amizɨma aning boriba puvatɨghava, dughiar ruarim pura ikia ghua bar ghuri. 8Ezɨ dughiar mamɨn ofa gamir gumaziba ingarima, Sekaraia uaghan ofa gamir gumazimɨn mɨn Godɨn damazimɨn ingari. 9Ezɨ me Godɨn Dɨpenimɨn ofa gamir gumazibar arazibar gɨntɨgha, gumazim amɨsɨvasa me dagɨabagh da kuri. Ezɨ God anemɨsefe. Eghtɨ Sekaraia Godɨn Dɨpenimɨn aven mangɨ mɨgharir mughuriar aghuim zuim dapongam. 10Ezɨma mɨgharir mughuriar aghuim zuim dapongamin dughiam otozɨma, gumazamizir Godɨn ziam feba, Godɨn Dɨpenimɨn mɨriamɨn uari akuvagha God ko mɨgei. 11Ezɨma Ekiamɨn Ensel a batogha, mɨgharir mughuriar aghuimɨn ofan danganimɨn agharir guvimɨn amadaghan tughav iti. 12Ezɨ Sekaraia an apigha dɨgavir kuram gamigha bar atiatingi. 13Ezɨma ensel kamaghɨn a mɨgei, “Sekaraia, nɨ atiatingan markɨ, nɨ God ko mɨkemezir mɨgɨrɨgɨam, God a baraki. Ezɨma nɨn amuim Elisabet nɨ bagh otarim bategham. Eghtɨ nɨ ziar kam, Jon a datɨgh. 14Egh nɨ bar akuegh navir amɨrɨzimɨn ikɨ. Eghtɨ a Godɨn damazimɨn ziar ekiam iniam, kamaghɨn gumazamizir avɨriba an otoghamin dughiamɨn bar akuegham. Eghtɨ a wain ko dɨpar onganibar aman kogham. Egh a uan amebamɨn navir averiamɨn aven ikɨvɨra ikɨtɨ, Godɨn Duam bar a gizɨvagham. 16Egh a uam Israelɨn gumazamizir avɨriba inigh men Ekiam God bagh mangam. 17Egh Elaijan itir Godɨn Duam ko gavgavir kamra Jon Ekiamɨn faragh mangɨva, afeziabar amutɨma me uan boriba ua dagh fueghɨva, akɨriba ragha God gasaraziba ua me damutɨma me ua nɨghnɨzir aghuibar gumazibar amuva, egh gumazibav kɨmtɨma me uari akɨrɨghasɨ Ekiam mɨzuam ikiam.” 18Ezɨ Sekaraia enselɨn azara, “Kɨ ghurizɨ, nan amuim uaghan ghurigha gɨfa. Kamaghɨn amizɨ, kɨ manmaghɨn bizir kam guizbangɨra a gɨfogham?” 19Ezɨ ensel an akam ikara, “Kɨ Gebriel. Kɨ Godɨn damazimɨn tughav iti. God uabɨ na amadazɨma, kɨ akar aghuir kamɨn nɨ mɨkɨmasa ize. 20Nɨ nan akaba baregha nɨghnɨzir gavgavim dar itir puvatɨ. Ezɨ bizir kam bagh nɨ mɨkɨman kogh nɨmɨra ikiam, mamaghɨra ikɨtɨma bizir kaba otivamin dughiam otogham.” 21Ensel Sekaraia mɨgeima, gumaziba ko amiziba azenan ikia Sekaraia mɨzua ghuav amɨragha pura nɨghnɨsi, manmaghɨn amizim a dughiar ruarimɨn Godɨn Dɨpenimɨn aven iti? 22Ezɨ an azenan otoghava, me mɨkɨman asaghasaki. Ezɨ me fo, a ti Godɨn Dɨpenimɨn aven irebamɨn mɨn bizitamɨn gani. Egha an akamɨn me mɨgeir puvatɨgha dafaribara me mɨgei. 23Eghava an ingangarir dughiam gɨvazɨma, a uan nguibamɨn ghu. 24Ezɨma dughiar maba ghua gɨvazɨma an amuim Elisabet navim ada 5 plan iakinibar uabɨ modo. 25Egha a kamaghɨn mɨgei, “Ekiam na bagha bizir kam gami. A nan apangkuvigha nan aghumsɨzim gumazamizibar damazimɨn anedangi.” 26Egha Elisabetɨn navir adasem 6 plan iakinimɨn otozɨma, God ensel Gebriel Nasaretɨn anemada, Galilin Distrighɨn aven itir nguibam. 27Ezɨ ensel ghua, guivir igiar gumazitam koma akuizir puvatɨzim, an ziam Maria, me gumazim Josepɨn ikiasa a ginaba. Josep, an Atrivim Devitɨn ovavimra. 28Ensel a bagha ghuava kamaghɨn a mɨgei, “Dughiar aghuarim Maria. Ekiam nɨ gifongegha deravɨra nɨ gamua egha nɨ ko iti.” 29Ezɨ Maria an akam baregha dɨgavir kuram gamigha pura nɨghnɨsi, “Kar akar manmaghɨn amizim?” 30Ezɨ ensel kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Maria, nɨ atiatingan markɨ, God bar nɨ gifuegha nɨ ko iti. 31Nɨ oragh, nɨ navim asegh otarim bateghɨva, ziar kam Iesus, a datɨgh. 32A ziar ekiam ikɨtɨ, me suam, kar Godɨn bar pɨn itimɨn otarim. Eghtɨ God a damightɨ, a uan ovavim, Atrivim Devitɨn mɨn ikiam. 33Eghtɨ a Jekopɨn adarazir atrivimɨn ikɨvɨra ikiam. Eghtɨ a bizibagh ativamin dughiar kam gɨvaghan kogham.” 34Ezɨma Maria kamaghɨn enselɨn azara, “Kɨ guivir igiar patamɨn itir puvatɨzim. Ezɨma bizir kam manmaghɨn na batogham?” 35Ezɨ ensel an akam ikaragha kamaghɨn mɨgei, “Godɨn Duam nɨ bagh izeghtɨ bar pɨn itir Godɨn gavgavim nɨ avaragham. Eghtɨ borim Godɨn damazimɨn zueghtɨ me Godɨn Otarim a darɨgham. 36Bizitam Godɨn aven kozir puvatɨ. Nɨn anabam Elisabet, a ghurigha, egha uaghan navim adai. Me ghaze, an navim asangan kogham, ezɨ an navir adasem datɨrɨghɨn iakinir 6 plan tu.” 38Ezɨ Maria kamaghɨn ensel ikara, “Kɨ Godɨn ingangarir amizim. Nɨ mɨkemezir moghɨra God bizibar na damu.” Ezɨ ensel anetegha ghu. 39Ezɨ dughiar kamɨn Maria uan biziba akɨrighava zuamɨra nguibar ekiar Judian Distrighɨn mɨghsɨamɨn itimɨn ghu. 40Egha a Sekaraian dɨpenimɨn aven ghugha dughiam Elisabet ganɨngi. 41Ezɨ Elisabet Marian tiarim barazima, an borim an navimɨn aven aguaghfa, ezɨma Elisabet Godɨn Duam a gizɨfa. 42Eghava a pamtemɨn tiarim akarigha kamaghɨn mɨgei, “Nɨ amizibagh afirazɨ God bar bizir aghuim nɨ gami. Egh a uaghan bizir aghuim borir nɨ oteghamim gami. 43Ezɨ God tizim bagha deravɨra na gami, ezɨma nan Ekiamɨn amebam na bagh izi? 44Ezɨ kɨ nɨ barazi, nɨ dughiam na ganɨngizɨma borir na navir averiamɨn itim bar akuegha aguaghfa. 45Nɨ nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti, ezɨ Ekiam nɨ mɨkemezɨ moghɨn bizibar nɨ gami. Kamaghɨn nɨ bar akongegh.” 46Ezɨ Maria kamaghɨn mɨgei, “Kɨ pura Ekiamɨn ingangarir amizim, kamaghɨn amizɨma a na ginɨrɨ. Kamaghɨn nan navim Ekiamɨn ziam fe. Ezɨ nan duam God bagha bar akonge, a nan akurvazim. God a bar gavgavigha bizir bar ekiabar na gami. Ezɨ an ziam bar zuegha dera. Kamaghɨn amizɨ, datɨrɨghɨn tugh mangɨ gumazamiziba na mɨkɨm suam, God deravɨra nɨ gami. 50Ezɨma a gumazamizir an atiatiava an apengan itibar apangkufi. A kamaghɨra datɨrɨghɨn itir gumazamizibar amu gɨn izamin gumaziba ko amizibar amu mamaghɨra ikiam. 51A uan dafarimɨn bizir bar gavgavibagh ami. Gumazir uarira uan ziaba feba, a men agɨrazɨma me are. 52God atrivibar gavgavim dɨkabɨragha gumazir kɨniba fe. 53A bizir aghuiba isava mɨtiriaba azibagh aniga, biziba bar izɨvaziba amangizɨma me pura ghue. 54A uan ingangarir gumazim Israelɨn akura. Egha en ovavibagh amizir akar gavgavim gɨnɨghnɨghavɨra iti. Egha Abrahamɨn apangkuvigha, egh gɨn otivamin gumazibar apangkuvigh mamaghɨra ikiam.” 56Ezɨ Maria iakinir pumuning ko mɨkezimɨn Elisabet ko ikegha gɨn uamategh uan nguibamɨn ghu. 57Ezɨma Elisabet otamin dughiam otozɨma, an otarim bate. 58An boroghɨra itir darasi koma an anababa kamaghɨn oraki, Ekiam an apangkuvigha bizir aghuim a gamizɨma, me a ko bar akonge. 59Ezɨ an 7 plan dughiaba gɨvazɨma, me borimɨn mɨkarzir mogomem aghorasa izi. Egha me an afeziamɨn ziam Sekaraia a darɨghasa. 60Ezɨma an amebam kamaghɨn me mɨgei, “Puvatɨ! E Jon a darɨgham.” 61Ezɨ me kamaghɨn a mɨgei, “Nɨn anabatam ziar katam itir puvatɨ.” 62Egha me dafarimra an afeziamɨn azangsɨsi, a ziar manatam uan otarim darɨgham. 63Egha Sekaraia an ziam osirasa biziba bagha dafaribara men azangsɨsi. Egha kamaghɨn osiri, “An ziam Jon.” Ezɨma me kamaghɨn ganigha bar aguaghfa. 64Ezɨma an akam zuamɨra kuiaghrɨzɨma an mɨzem fɨriaghrɨzɨma, a maghɨra mɨgɨava Godɨn ziam fe. 65Ezɨma an boroghɨn itir darazi kamaghɨn ganigha, bar atiatingi. Ezɨma Judian Distrighɨn itir nguibar mɨghsɨabar itibar gumaziba bizir otivizir kaba baregha dar gun uariv gei. 66Ezɨ Ekiamɨn gavgavim borir kam ko iti. Ezɨma me bar moghɨra bizir kam baregha, a gɨnɨghnɨgha a bagha azangsɨsi, “Borir kam bar manmaghɨram otogham?” 67Ezɨma an afeziam Sekaraia Godɨn Duam a gizɨvazɨma, a Godɨn nɨghnɨzimɨn gun mɨgei, 68“Ekiam iza uan gumaziba ko amiziba ua me ini, kamaghɨn amizɨma, e an ziam fe, a Israelbar God. 69God en akurvaghasa uan ingangarir gumazim Devitɨn adarazir aven gumazir bar gavgavim amɨsefe. 70Godɨn akam inigha izir gumaziba bizir kamɨn gun fomɨra kamaghɨn me mɨkeme. 71An en apaniba koma en atara pazav e gamibar dam e iniasa ize. 72Egh apangkuvim en ovavibar akakaghɨva, uan Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim nɨrɨgham, 73akar gavgavir en ovavim Abraham ganɨngizim. 74Egh en apaniba dam e iniva, en amamangatɨghtɨma e an ingarsɨva atiatingan koghɨva, 75eghɨva e an damazimɨn arazir aghuir a ifongezibar gɨn mangam, eghtɨ a ifongezir arazir aghuir kaba en ikiam. 76Ezɨ nɨ nan borim, nɨ faragh mangɨ Ekiam bagh tuavim akɨr. Kamaghɨn amizim, me Godɨn bar pɨn itimɨn akam inigha izir gumazim nɨ darɨgham. 77Godɨn apangkuvim e ko itima, a uan gumazamiziba ua me iniamin fofozim me ganɨga, men arazir kuraba gɨn amadi. Ezɨma aruemɨn angazangarim Godɨn Nguibamɨn ikegh e bagh izighram. 79Egh angazangarim mɨtarmemɨn ikiava aremeghasava amibagh feghɨva, egh navir amɨrɨzimɨn tuavim en suebar akagham.” 80Ezɨma Jon gɨn aghuiga gɨvazɨma an duam uaghan aghua gavgafi. Egha a Judian nguazir gumaziba puvatɨzimɨn iti. Egha ghua an azenim girɨgha Israelɨn gumazibar damazimɨn oto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\