Luk 10

1Egha bizir kabar gɨn Ekiam 72 plan gumazir igharaziba mɨsevegha egha pumuning pumuning faragh nguibar ekiaba koma danganir a mangasa nɨghnɨzibar me amadi. 2Egha a kamaghɨn me mɨgei, “Dagher bar avɨrim anigha gɨvagha azenimɨn iti. Ezɨ ingangarir gumazir da iniamin avɨriba puvatɨ. Kamaghɨn, ia azenir kamɨn ghuavimɨn azangsɨghtɨ, a ingangarir gumaziba amangtɨma, me an azenimɨn mangɨ, dagheba iniam. 3Ia mangɨ! Kɨ sipsipɨn nguziba afiar atiabar torimɨn iti moghɨn ia amadazɨ ia zui. 4Eghɨva dagɨaba azuir mɨtarim ko beghiam ko dagarir asuaba inian markɨ. Eghtɨ gumazitam tuavimɨn ia batoghɨva dughiam ia danɨngtɨ, ia ikaraghan markɨ. 5“Eghɨva ia dɨpenitamɨn aven mangɨ egh faragh kamaghɨn mɨkɨm suam, navir amɨrɨzim ia ko iti. 6Eghtɨ gumazir navir amɨrɨzim kagh ikɨtɨ, ia navir amɨrɨzim an ikɨ. puvatɨghtɨma ian navir amɨrɨzim ua ia bagh izegham. 7E fo, ingangarir gumazim uan ivezim isi, kamaghɨn ia dɨpenir kamɨn aven ikɨ, dagheba ko dɨpar tizir me ia ganɨdiba, ia dar amɨ. Eghɨva dɨpenir mamɨn ikegh mamɨn mangan markɨ. 8“Eghɨva ia nguibar ekiamɨn aven mangɨghtɨma me ia inigh, egh me tizim ia ganɨngi, ia puram anemɨ. 9Egh ia arɨmariar itibar amightɨma da deraghtɨma, kamaghɨn me mɨkemegh, God Bizibagh Ativamin Dughiam roghɨra ize. 10Egh ia nguibar ekiatamɨn aven mangɨtɨma, me ia inighan koghtɨma, tuavir dozibar aven mangɨ egh mɨkɨm suam, ‘Ian nguibar ekiamɨn nguaziba en dagaribar poghezɨ, e a da dɨsi, eghtɨ ia kamaghɨn ganigh fogh suam, ia amizir arazir kam, a derazir puvatɨ.’ 12Ezɨ kɨ ia mɨgei, Godɨn Kotɨn Dughiamɨn, osɨmtɨzir nguibar kam iniamim, an osɨmtɨzir Sodomɨn nguibam iniamim gafiragham.” 13Egha Iesus ghua mɨgɨa uan 72 plan gumazibav gei, “Ia Korasinɨn nguibamɨn itir gumazamiziba, iavzika! Ia kuram iniam. Ia Betsaidan nguibamɨn itir adarazi, Iavzika! Ia bar ikuvigham. Gumazitam Tairɨn nguibam ko Saidonɨn nguibamɨn ghua, mirakelɨn kɨ amiziba men tongɨn dagh amighai, Tair ko Saidonɨn itir darazi ti fomɨra navibagh iragha, egha azir adiariba aghuigha, averenim gapiava agura, egha uan arazir kamɨn uari akakagha ghaze, me uan arazir kuraba ataki. 14Godɨn Kotɨn Dughiamɨn, osɨmtɨzir ia iniamim, an osɨmtɨzir Tair ko Saidon iniamim gafiragham. 15Ezɨ ia Kaperneamɨn nguibamɨn itir darazi, ia ghaze, ia uari fegh Godɨn Nguibamɨn ikiam, a? Bar puvatɨ, God ia akunightɨ ia Helɨn avimɨn magɨram. 16“Tina ia barasi uaghan na barasi, tina ia barazir puvatɨ a uaghan na barazir puvatɨ. Egha tina na barazir puvatɨ, a nan Afeziar na amadazim uaghan a barazir puvatɨ.” 17Ezɨma 72 plan gumaziba ua iza bar akuegha kamaghɨn mɨgei, “Ekiam, e nɨn ziam dɨborima duar kuraba en akabar mɨrara zui.” 18Ezɨ a me ikara, “Kɨ Satanɨn garima a ira onɨmarimɨn mɨn Godɨn nguibamɨn tagha gɨfa. 19Ezɨma kɨ gavgavim ia ganigha gɨfa eghtɨ ia kuruziba ko tuighiakaba gisɨn daruva da dɨkɨva, egh uan apanibar gavgavim a gɨvagham. Eghtɨ me bizir kuratam ia damuan iburagham. 20Eghtɨ duar kuraba ian akam mɨrara ghuzir bizim gakongan markɨ. Ian ziaba Godɨn Nguibamɨn aven osirizir bizim baghɨva akong.” 21Ezɨ dughiar kamra, Godɨn Duam Iesus gamima a bar akongeghava mɨgei, “Afeziam, nɨ nguazim ko overiam gativazir Ekiam! Nɨ fofozim ko nɨghnɨzir aghuiba itir gumaziba bizir kaba men modo, egha boribar mɨn itir gumazibar aka. Kamaghɨn kɨ nɨ mɨnaba. Guizbangɨra Afeziam, nɨ uan ifongiamɨn kamaghɨn ami.” 22Egha Iesus ua kamagh mɨgei, “Nan Afeziam biziba bar da isa nan dafarim gatɨ. Ezɨ gumazitam Otarim gɨfozir puvatɨ. Afeziam uabɨra a gɨfo. Egha tav Afeziam gɨfozir puvatɨ. Otarim uabɨra, koma gumazir Otarim ifuegha Afeziam isava men akaziba, merara Afeziam gɨfo.” 23Egha a ragha uan suren gumazibar gara kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, fomɨra Godɨn akam inigha izir gumazir avɨriba ko gumazir aghuir avɨriba, me ia datɨrɨghɨn garir bizibar ganamin ifongiar bar ekiam ikia, me dar ganizir puvatɨ. Egha ia datɨrɨghɨn orazir akar kaba, me da baraghan ifongiar bar ekiam ikia, me tam baraghizir puvatɨ. Ezɨ ia, ian damaziba dar gari, kamaghɨn ia bar akongegh!” 25Ezɨ dughiar mam Judan arazibagh fozir gumazir mam dɨkavighava Iesus gifarasa purama an azara, “Tisa, kɨ manmaghɨn damighɨva zurazurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam?” 26Ezɨ Iesus a ikara, “Akar manam Moses Osirizir Arazimɨn akamɨn aven iti? Nɨ manmaghɨn an gari?” 27Ezɨ an a ghaze, “Nɨ uan God, nɨn Ekiam, bar a gifongegh, egh nɨ uan navir averiam ko uan duam ko uaghan bar uan gavgavim ko uaghan bar uan nɨghnɨzimɨn, uan God gifongegh. Egh uaghan, nɨ uabɨra uabɨ gifongezɨ moghɨn, gumazamizir igharazibagh ifongegh.” 28Ezɨ Iesus an akam ikara, “Nɨ bar deragha mɨgei. Nɨ mamaghɨra damigh, zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam.” 29Ezɨ a gumazibar damazimɨn deraghasa, kamaghɨn a Iesusɨn azara, “Ezɨ tina nan namakaba?” 30Ezɨma Iesus an akam ikaragha ghaze, “Gumazim Jerusalem ateghava Jerikon uaghira, egha gumazir kuraba batozɨma, me an korotiaba sueghava, puvɨram a mɨsueghava are, egha anetaghizɨma a mɨkɨrɨgha irɨghav iti. 31Ezɨma ofa gamir gumazim tuavir kamra uaghira egha an gara a gitagha zui. 32Kamaghɨra Livain gumazim uaghan iza danganir kamnaghra an gara a gitagha zui. 33Ezɨma Samarian gumazir mam, iza danganir gumazir kam itimra izava, an apighava bar an apangkufi. 34Egha an a bagha ghua wain ko borem an duaba ruegha egha da nomke. Egha a gumazim isa uan donki gisɨn anefagha, egha a inigha ghua daguir dɨpenir mamɨn aven ghugha egha deravɨram a gami. 35Egha amɨmɨzaraghan a dagɨar pumuning dɨpenir ghuavim ganigha ghaze, ‘Deragh an gan eghtɨ dughiar kɨ uamategham, kɨ izɨ bizir tizir nɨ uam a gamiziba kɨ da ikaragham.’ 36“Ezɨ nɨ manmaghɨn nɨghnɨsi, gumazir pumuning ko mɨkezir kabar manam gumazir kuraba mɨsoghezir gumazimɨn namakam?” 37Ezɨ Judan arazibagh fozir gumazim a ikara, “Gumazir an apangkuvizim.” Ezɨ Iesus a mɨgɨa ghaze, “Nɨ mangɨva kamaghɨra damu.” 38Eghava Iesus uan suren gumaziba ko tuavimɨn izavɨra ikiava egha nguibamɨn oto. Ezɨ amizir mam, an ziam Marta an diazɨma an an dɨpenimɨn ghu. 39Ezɨ an afumimɨn ziam Maria. A Iesusɨn dagarimɨn boroghɨra aperaghav ikiava a barazima a mɨgei. 40Ezɨ Marta ingangarir avɨrim an nɨghnɨzimɨn izi, ezɨ an osɨmtɨzim sara dagher me damamibagh ami. Egha a Iesus bagha iza egha an azara, “Ekiam, nan afumim na ataghizɨma kɨ uabɨra ingangaribagh ami, ezɨ nɨ na gɨnɨghnɨsi, o? A mɨkemeghtɨma a nan akuragh!” 41Ezɨ Ekiam a ikara, “Marta, Marta, nɨ bizir avɨribagh nɨghnɨgha egha da bagha muriam nɨ dɨghori. 42Nɨ bizir vamɨra bagh nɨghnɨgh. Maria a bizir aghuimra mɨsefe. Ezɨ bizir kam gumazitam a dama a inigham kogham.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\