Luk 12

1Ezɨ dughiar kamɨn gumazamizir bar avɨrim uari akuvaghav ikia uari dɨkabɨri. Ezɨ Iesus maghɨra uan suren gumaziba faragha dav gɨa ghaze, “Ia uari bagh gan. Farisiba mati, yis bretɨn aven ghughava a gamizɨma a bar buiz moghɨn ian aven mangɨ ia gasɨghasɨgham. Kamaghɨra ifavarir araziba uaghan bar ia gasɨghasigham. 2Bizir tizir mongeziba, da azenim giregham. Akar aven itiba, gumaziba dagh fogham. 3Ezɨ bizir ia amɨnir bɨrimɨn mɨkemeziba, me aruer angazangarimɨn da baragham. Ezɨma bizir tizir ia sighsirir akabar uan kuaribagh arɨgha dɨpenir averiabar uariv kemeziba, me dɨpenibagh isɨn tuiv dar gun mɨkɨmam.” 4Egha Iesus ghua kamaghɨn mɨgei, “Nan namakaba, kɨ ia mɨgei, ia gumazir namnar kɨnibav sozibar atiatingan markɨ. Egh me gɨn ua bizitam damighan kogham. 5Ezɨ, tinarama ia an atiatingam, kɨ ian akagham. Ia Godɨn atiating, a ian namnam gasɨghasighɨva, gɨn ia inigh helɨn avim mɨkɨnamin gavgavim iti. Ezɨ kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ia Godɨn atiating. 6Ezɨ ia fo, gumazim kuarazir dozir 5 pla 2 toearama dagh ivese. Ezɨ God men tav bakɨnɨghnɨzir puvatɨ. 7Egha God uaghan ian dapanir arɨziba dar pone, egha a bar deraghavɨra ia gɨfo. Kamaghɨn amizɨma, ia atiatingan markɨ. Ia kuarazir dozir kabar mɨn itir puvatɨ. Ia Godɨn damazimɨn bar ekefe, egha dagh afira.” 8Egha Iesus ghua kamaghɨn mɨgei, “Kɨ ia mɨgei, Gumazir manam gumazamizibar damazimɨn ghaze, a nan anam, eghtɨ Gumazibar Otarim uaghan Godɨn enselbar damazibar mɨkɨm suam, gumazir kam a nan anam. 9Eghtɨ gumazitam gumazamizibar damazimɨn mɨkɨm suam, a nan anav puvatɨ, eghtɨ kɨ uaghan Godɨn enselbar damazibar mɨkɨm suam, gumazir kam nan anav puvatɨ. 10Eghtɨ gumazitam akar kuratam Gumazibar Otarim mɨkemeghtɨ, God an arazir kurar kam gɨn amadagham. Eghtɨ gumazitam Godɨn Duam akar kuratam a mɨkemeghtɨma, God an arazir kurar kam, a gɨn amadaghan kogham. 11Me ia inigh God ko mɨgeir dɨpenibar mangam. Egh gavmanɨn gumazir ekiaba ko gumazir ziaba itibar damazibar mangɨtɨma, ia atiatingan markɨ. Egh suam, kɨ manmaghɨn ua bagh ganam, o manmaghɨn mɨkɨmam? 12Dughiar kamra Godɨn Duam nɨ mɨkemeghtɨma nɨ me mɨkɨmam.” 13Ezɨ gumazir mam gumazamizibar torimɨn ikia kamaghɨn Iesus mɨgei, “Tisa, nan aveghbuam mɨkemeghtɨma a gan afeziam ga bagha taghizir bizitaba na bagh taba tuiragh.” 14Ezɨ Iesus a ikara, “Tinara guan osɨmtɨzibar kɨr guan biziba tuiraghasa, na mɨsefe?” 15Egha a me mɨgei, “Ia uari bagh ganigh. Biziba bar dagh ifongezir arazir kaba bagh, uari bagh ganigh! Gumazimɨn dabirabim a bizir avɨrir a itir kaba saram otozir puvatɨ.” 16Eghava an akar isɨn zuir kamɨn me mɨgei, “Gumazir dagɨaba bar avɨrasemezir mam iti. Egha uan nguazimɨn dagher aghuir avɨriba isi. 17Ezɨ a kamaghɨn uabɨ gɨnɨghnɨsi, ‘Kɨ manmaghɨn damuam? Kɨ uan daghebar arɨghamin danganiba puvatɨ.’ 18“Egha a ghaze, ‘Kɨ kamaghɨn damuam. Kɨ uan dagher dɨpeniba kuarighɨva, dɨpenir ekiabara ingarigham. Egh dɨpenir ekiaba, kɨ uan maziaba ko dagheba ko biziba bar dar arɨgham. 19Egh kɨ uabɨra uabɨ mɨkɨmam, “Nɨ dughiar avɨriba bagha ua bagha bizir aghuir avɨrim arɨki. Egh nɨ damɨva, wainɨn dɨpabar amɨva, egh dughiar aghuarim iniva, egh bar akuegh ikiam.” ’ 20“Ezɨ God a mɨgɨa ghaze, ‘Nɨ gumazir onganim. Dɨmagarir kamra nɨn ikɨrɨmɨrim kɨ a inightɨ, naremegham. Eghtɨ tina nɨ ua bagh arɨghizir bizir kabanagh iniam?’ 21“Ezɨ tina ua bagh biziba puv dar pozim mɨkɨnɨva, egh a Godɨn damazimningɨn onganarazibar amutɨ, bizir kam a bativam.” 22Egha Iesus uan suren gumaziba kamaghɨn me mɨgei, “Kamaghɨn amizɨ, kɨ ia mɨgei, ia pamten uan ikɨrɨmɨrim gɨnɨghnɨgh, egh kamaghɨn azangan markɨ, e dagher manatam ramam, o e dɨpar manatam ramam? Egh ia pamten uan nivafɨzibagh nɨghnɨgh mɨkɨman markɨ, e inir manatam uan nivafɨzim avam? 23Gumazimɨn ikɨrɨmɨrim, a daghebagh afira, ezɨ gumazimɨn namnam inibagh afira. 24Ia kotkotbar gan. Me dagheba opari puvatɨghava dagh eghuvir puvatɨ, me dagheba arɨzir dɨpeniba puvatɨ. Ezɨ God dagheba dagh anɨdi! Ezɨ ian dabirabim bar kuarazibagh afira. 25Egh ian tav deraghvɨra ikɨsɨ nɨghnɨgh kamaghɨn a ti uan ikɨrɨmɨrim damutɨ a tong ruaragham? Bar puvatɨ. 26Nɨ bizir muziarir kam damuan iburagh, nɨ tizim bagha biziba bar a dagh nɨghnɨzir avɨribagh ami? 27“Ia akɨmarir aghuaribagh nɨghnɨgh. Da manmaghɨn otifi? Me ingangarir ekiatam gamir puvatɨ. Egha me korotiatam isamizir puvatɨ. Ezɨ kɨ ia mɨgei, fomɨra Atrivim Solomon bizir bar avɨriba itima an azuir adiariba bar dera, egha an korotiatam akɨmarir kabar mɨn otozir puvatɨ. 28E fo, graziba pura biziba, da iti, gurumɨn gumazitam da akoreghɨva da isɨva avitam mɨkɨnigham. Grazir kɨnir kabanagh God adiariba me gazui. Ia bizir kam gɨfogh, God uaghan adiariba ia danɨngam. Ia gumazamizir nɨghnɨzir gavgavir muziarim itiba! 29Egh ian nɨghnɨzim dagheba ko dɨpabara ikian markɨ. Egh ia pamtem dagh nɨghnɨghan markɨ. 30Nguazir kamɨn gumaziba bizir kaba puv dagh nɨghnɨsi. Ezɨ ian Afeziam fo, ia da iniam. 31Eghtɨ ia faragh God atɨghtɨma, a ian Atrivimɨn ikɨtɨma, ia an gɨn mangɨ. Eghtɨ, a bizir kaba ia danɨngam.” 32Egha Iesus ghua kamaghɨn mɨgei, “Ia sipsipɨn bɨzir muziarim, ian Afeziam ia damightɨ, ia Atrivimɨn otivasa a bar akonge. Kamaghɨn ia atiatingan markɨ. 33Ia uan biziba amangɨva dagɨaba inigh, egh gumazir onganarazibar anɨng. Egh uari bagh dagɨaba azuir mɨtariba inigh dar arightɨma da dɨghorighɨran kogham. Ian bizir aghuir Godɨn Nguibamɨn itiba, da gɨvaghan kogham. Godɨn nguibamɨn okɨmakɨar gumaziba roghɨra izan kogham, eghtɨ barareba dagh asɨghasɨghan kogham. 34Danganir manam nɨn bizir aghuiba iti, danganir kam nɨn navir averiamɨn aven itir ifongiam, a uaghan ikiam.” 35Egha Iesus ghua kamaghɨn mɨgei, “Ia ingaramin korotiabar aghuighɨva otivamin bizim bagh ganɨva uan lamba ateghtɨma da isi, mamaghɨra ikɨ. 36Egh mati gumazim uan otarim amir ikɨzir isam bagha ghugha uamategh izasa, me a mɨzuai. Eghtɨ a uamategh izɨ tiam gafughtɨ me zuamɨram a bagh tiam kuigham. 37Ingarir gumazir kabar gumazir aruam uamategh izɨ men gantɨ, me a mɨzua gari. Kamaghɨn me bar akuegham. Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, a dagheba, me danɨngsɨ, uabɨn kurukegham. Egh me mɨkemeghtɨ, me dakozim dapiaghtɨ a izɨ dagheba me danɨngam. 38Egh men gumazir aruam dɨmagarir arɨzim, o amɨnim titɨm a uamategh izɨ men gantɨ me a bagh gan mɨzuam ikɨtɨ, kamaghɨn me bar akuegham. 39Ia arazir kam gɨnɨghnɨgh. Gumazir manam, okɨmakɨar gumaziba dɨmagarimɨn izava an dɨpenim akarasava amima, a men dughiam gɨfogha, egha men arafa. Egha me ataghizɨ me an dɨpenim akarizir puvatɨ. 40Kamaghɨra, ia uaghan aravagh ikɨ gan. Guizbangɨra, dughiar ia Gumazibar Otarim mɨzuaman koghamim, a dughiar kamram otogham.” 41Ezɨ Pita Iesusɨn azara, “Ekiam, nɨ akar isɨn zuir kamɨn erara mɨgei, o e bar moghɨra?” 42Ezɨ Ekiam an akam ikara, “Ingangarir gumazir manamra nɨghnɨzir aghuiba ikia deravɨra uan ingangarim gami? An gumazir ekiam a damutɨ, a ingangarir gumazir igharazibar ganam. Egh dughiar an gumazir ekiam ifongezimɨn, a dagheba isɨ ingangarir gumazibar anɨngam. 43Ingangarir gumazir kam ingara itima, an gumazir ekiam izava a batogha an ingangarir kamɨn garima, gumazir kamɨn navir averiam bar an dera. 44Ezɨ kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ingangarir gumazir kamɨn ekiam a damightɨma, an an ingangarir gumazir mabar ekiamɨn ikɨva an biziba bar dar ganam. 45Egh ingangarir gumazibar dapanim uabɨra uabɨ mɨkɨmam, ‘Nan gumazir ekiam dughiar ruarimɨn ikegh izam.’ Egh a dɨkavigh ingangarir gumaziba ko ingangarir amizibav soghɨva, damɨva, wainɨn dɨpabar amɨva dapanim onganigham. 46Eghtɨ an ekiam, dughiar an ingangarir gumazim a bagha garir puvatɨzimɨn, an otogham. A dughiar a fozir puvatɨzimɨn uamategham. Eghtɨma an ekiam bar anerghorarighɨva a inighɨva gumazir God gɨfozir puvatɨziba ko anetɨgham. 47“Ingangarir gumazibar dapanim fo, an ekiam bizir tizim damuasava a mɨkeme, ezɨma an a gamizir puvatɨ. Eghtɨ an ekiam dughiar avɨribar a ifozoregham. 48Eghtɨ ingangarir gumazim an ekiam ifongezir arazibagh fozir puvatɨghɨva, egh a uabɨ mɨsoghamin arazibar amutɨ, an ekiam dughiar avɨribar a ifozoreghan kogham. Tina bar bizir avɨriba ini, a ua bizir avɨriba God danɨngam. Ezɨma tina God bizir avɨriba an dafarim garɨki, God uam a dam avɨriba inisɨva an azangsɨgham.” 49Egha Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Kɨ nguazim avim a darɨghasa izi. Ezɨ avim datɨrɨghɨra isiasa kɨ ifonge. 50Kɨ tɨghar rurir mam a iniam. A mati dɨpam gumazim avarazɨ moghɨn, osɨmtɨziba na bativam. Ezɨ kɨ a inizir puvatɨ. Kamaghɨn kɨ bar oseme, mangɨ dughiar kam otogham! 51Nɨ ghaze, kɨ navir amɨrɨzim inigha nguazir kamɨn izi? puvatɨ, kɨ ia mɨgei, kɨ gumazamiziba abɨghasa ize. 52Datɨrɨghɨn tugh mangɨ 5 plan amuiroghboriba dɨpenir tamɨn ikɨv uari tuiragham, 3 pla pumuningɨn apanimɨn ikiam, eghtɨ, pumuning 3 plan apanimɨn ikiam. 53Me uari tuiragham, afeziam uan otarimɨn apanimɨn ikiam, eghtɨ otarim uan afeziamɨn apanimɨn ikiam. Amebam uan guivimɨn apanimɨn ikiam, eghtɨ guivim uan amebamɨn apanimɨn ikiam. Otarimɨn amuim uan pamɨn amebamɨn apanimɨn ikiam, eghtɨ, otarimɨn amebam uan otarimɨn amuimɨn apanimɨn ikiam.” 54Egha Iesus gumazamizir avɨribav gei, “Ia gantɨ, ghuariam aruem magɨramin amadagham anangtɨma, ia zuamɨra suam, ‘Amozim izam,’ eghtɨma a izam. 55Egh Sainain amɨnim vangtɨ, ia suam, aruem gan bar puvɨra isiam. Eghtɨ an otogham. 56Ifavarir gumaziba! Ia overiam ko nguazimɨn otivamin bizibar gun mɨkɨmasa fo. Manmaghɨn amizɨ, ia datɨrɨghɨn otivamin bizibagh fozir puvatɨ?” 57Egha Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Ezɨ ia uari uarir azangsɨghan aghua, bizir tizim a dera. 58Egh nɨn apanim nɨ inigh mejistretbar damazimɨn mangɨtɨma, nɨ a ko osɨmtɨzir kam akɨrsɨ tuavimɨn a mɨkɨm ganigh. Puvatɨghtɨma, a nɨ inigh jasɨn damazimɨn mangam. Eghtɨ jas nɨ inigh polisɨn dafarim datɨghtɨma polis nɨ isɨ kalabuziam datɨgham. 59Kɨ nɨ mɨgei, nɨ azenim girɨghan kogham, kamaghɨra ikɨ mangɨ nɨ ivezim bar anetɨgh azenim giram.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\