Luk 13

1Ezɨ dughiar kamɨn gumazir maba ikiava Galilin gumazibar gun Iesus mɨgei, Pailatɨn mɨdorozir gumaziba me mɨsoghezɨma men ghuziba God bagha tuer asizibar ghuziba sara verevere. 2Ezɨ Iesus men akam ikara, “Galilin gumazir kaba kamaghɨn ariaghɨre. Kamaghɨn amizɨma ia ghaze men arazir kuraba Galilin gumazir igharaziba bar men arazir kurabagh afira? 3Ezɨ kɨ guizbangɨra ia mɨgei, bar puvatɨ! Egh ia navibagh iraghan koghɨva, ia uaghan bar arɨmɨghregham. 4Egh ia uaghan bizir kam gɨnɨghnɨgh, 18 plan gumazir Siloamɨn dagɨar dɨpenim dɨpɨrigha me mɨsoghezɨma me ariaghɨre. Ezɨ ia ghaze, men arazir kuraba bar Jerusalem itir gumaziba men arazir kurabagh afira? 5Ezɨ kɨ guizbangɨra ia mɨgei, bar puvatɨ. Ezɨ ia navibagh iraghan koghɨva, ia uaghan bar arɨmɨghregham.” 6Ezɨ Iesus akar isɨn zuir kamɨn me mɨgei, “Gumazir mam temer figh uan wainɨn azenimɨn anekaragha egha ghuava ovɨziba bagha an gara tamɨn apizir puvatɨ. 7Egha a wainɨn azenimɨn garir gumazim kamaghɨn a mɨgei, ‘Kɨ 3 plan azenibar arua izava fighɨn ovɨziba bagha garava avenge, da bar puvatɨ. An okegh! Manmagh sua a puram aghui?’ 8“Ezɨma a kamaghɨn a mɨgei, ‘Ekiam aneteghtɨma, an azenir tam uam an ikɨtɨma, kɨ an povimɨn nguaziba a darɨghtɨma a dagher aghuiba iniam. 9An azenir munamɨn beghtɨ, deragham. Puvatɨghtɨma nɨ na mɨkemeghtɨma kɨ an okegham.’” 10Egha Iesus Sabatɨn dughiamɨn God ko mɨgeir dɨpenir mamɨn sure gami. 11Ezɨma amizir mam 18 plan azenimɨn duar kuram an akɨragharim gamizɨma an aviraghavɨra ikiava bar uabɨ amɨnava avenge. 12Ezɨ Iesus an apighava an diazɨma an ada zuima, a kamaghɨn a mɨgei, “Amizim, nɨn arɨmariam nɨ ataki.” 13Egha uan dafarimning a gisɨn atɨzɨma, a zuamɨra uabɨ amɨnegha tugha, Godɨn ziam fe. 14Iesus Sabatɨn amizim akɨrizɨma a dera, ezɨ bizir kam bagha God ko mɨgeir dɨpenimɨn garir gumazim atarava, egha a kamaghɨn gumazamizibav gei, “Ingangarir dughiar 6 pla iti, egh ia dughiar kabar izɨtɨma, a ian arɨmariaba akɨram. Egh Sabatɨn dughiamɨn ia izan markɨ.” 15Ezɨ Ekiam an akam ikara, “Ia uarira uari gifarir gumaziba! Ian tav Sabatɨn dughiamɨn uan bulmakau o donki fɨrigha a inigha ghua dɨpatam a ganɨdir puvatɨ? 16Kamaghɨn amizɨ, amizir kam an Abrahamɨn ovavim, Satan 18 plan azenir kabar a ike. Ezɨ kamaghɨn amizɨma kɨ Sabatɨn dughiamɨn a fɨrightɨ a deragham.” 17Egha a kamaghɨn mɨkemezɨma, an apaniba bar moghɨra aghumsɨki. Ezɨma gumaziba ko amiziba an amizir bizir aghuibar gara bar akonge. 18Egha Iesus gumazamizibar azara, “God Bizibagh Ativamin Dughiam manmaghɨn gari? Ezɨ kɨ akar isɨn zuir manamɨn a mɨkɨmam? 19A mastetɨn ovɨzim mɨngari. Ezɨ gumazim a inigha uan azenimɨn an ekarazɨma, an aghua ghuava temem gava. Ezɨma kuaraziba an aguabar mɨkonibagh ami.” 20Eghava Iesus ua gumazamizibar azara, “Kɨ bizir manatamɨn God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn akar isɨn zuim mɨkɨmam? 21A yisɨn mɨn ami. Amizir mam yisɨn muziarir mam inigha, flauan dramɨn ekiamɨn itim inigha, aning verevere. Ezɨ flauan kam gɨn bar bui.” 22Egha Iesus Jerusalemɨn ghuava nguibar ekiaba ko dozibar bar gumazamizibar sure gamua zui. 23Ezɨ mav an azara, “Ekiam, God gumazamizir vabara ua me iniam, o?” 24Ezɨma a kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ ia mɨgei, avɨriba tiar akar asuvɨrɨzir kamɨn aven mangɨva avegham. Ezɨ kamaghɨn amizɨma ia gavgavigh tiar akar asuvɨrɨzir kamɨn dɨrighɨva aven mangɨ. 25Eghtɨ dɨpenimɨn ghuavim dɨkavigh tiam asaraghtɨma. Ia azenan ikɨva tiam mɨsogh dɨmɨva avegh suam, ‘Ekiam, e bagh tiam kuigh.’ Eghtɨma a kamaghɨn ian akam ikaragham, ‘Kɨ ia gɨfozir puvatɨ. Ia managh izava otifi?’ 26“Eghtɨ ia kamaghɨn mɨkɨmam, ‘E nɨ ko dagheba ko dɨpaba ame. Ezɨma nɨ tuavibar en sure gami.’ 27“Eghtɨ a kamaghɨn ian akam ikaragham, ‘Kɨ ia gɨfozir puvatɨ. Ia managh izava otifi. Na gitagh, ia arazir kurabagh amiba!’ 28“Egh ia, Abraham ko Aisak ko Jekop ko Godɨn akam inigha izir gumaziba me God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven ikɨtɨma ia men gan ikiam. Egh ia azenan ikɨva bizir kam bagh aziva atariba kuskugham. 29Egh gumazamizir avɨriba nguazimɨn mɨkebaba bar dar ikegh izɨva God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn isam bagh uan danganiba iniam. 30Ia oragh, gɨn itir gumaziba me faragham, eghtɨ gumazir faraziba me gɨn ikiam.” 31Ezɨ dughiar kamra Farisin maba Iesus bagha iza kamaghɨn a mɨgei, “Herot nɨ mɨsoghasa. Kamaghɨn amizɨma nɨ nguibar kam ategh igharagh mangɨ.” 32Ezɨ Iesus men akam ikara, “Mangɨ afiar ifarir mam mɨkemegh, ‘Nɨ oragh, kɨ datɨrɨghɨn ko gurumɨzaraghan duar kuraba batoghɨva egh gumazibar arɨmariaba akɨram. Egh kɨ zuerɨmɨn uan ingangarim a gɨvam.’ 33Ezɨ kɨ ia mɨgei, Godɨn akam inigha izir gumazitam Jerusalemɨn azenan aremeghan kogham. Ezɨ kɨ datɨrɨghɨn ko gurumɨzaraghan ko zuerɨmɨn mangvɨra ikiam.” 34Egha Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Oio, ia Jerusalemɨn adarazi, kɨ ian apangkufi! Ia Godɨn akam inigha izir gumaziba mɨsozi me ariaghiri, egha God ia bagha amadir gumaziba, ia dagɨaba isa, me ginivi, me ariaghiri. Dughiar avɨribar kɨ ian boriba akuv me mughasa, mati tuarir amebam uan avɨzimingɨn nguziba avarazɨ moghɨn, kɨ ia damuasa ifonge. Ezɨ ia na bagh izan aghua. 35Ia oragh! Ian nguibam, God anetaki. Ezɨ kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ia ua nan ganan kogham kamaghɨra ikɨ mangɨ dughiar ia suam, ‘God uan ziamɨn gumazir kam anemada! God deragh a damu!’”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\