Luk 2

1Ezɨ dughiar kam Sisar Ogastus akar gavgavim amadagha ghaze, “Rom garir nguibabar gumazamiziba bar mangɨ uan ziaba osir.” 2Dughiar kam Kwirinius, a Sirian gumazir dapanimɨn itima, ziaba osirir dughiar faragha zuir kam oto. 3Ezɨ gumazamiziba uan ziaba osirasa uan nguibabara zui. 4Ezɨ Josep uaghan Devitɨn anabar mam. Kamaghɨn a Galilin Distrighɨn itir nguibam Nasaret ategha, Judian Distrighɨn itir nguibam Betlehemɨn zui, kar Devitɨn nguibam. 5A mangɨva uan amuir inabazim Maria ko aning uan ziamning osirasa. Dughiar kam Maria borimɨn navim adai. 6Egha aning ghuava Betlehemɨn itima, Maria borim batamin dughiam oto. 7Ezɨ a uan otarir ivariam bate. Egha borim inir avɨzibar a nomke. Dughiar kam dɨpenir akuim izɨfa. Kamaghɨn amizɨ, aning borim isava bulmakauba apir danganimɨn anetɨ. 8Ezɨ sipsipbar garir gumazir maba nguibamɨn azenan ikiava, dɨmagaribar uan sipsipbar gara me geghufi. 9Ezɨ Ekiamɨn enselɨn mam pura me batozɨ, Ekiamɨn angazangarim me gisira. Ezɨ me bar atiatingi. 10Ezɨ ensel kamaghɨn me mɨgei, “Ia atiatingan markɨ. Ia oragh! Kɨ akar aghuim inigha ia bagha izi. Akar aghuir gumazamiziba bar me damightɨ, me bar akongegham. 11Datɨrɨghɨn Devitɨn nguibamɨn akurvazir gumazim ia bagha oto. A God Ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezir Gumazim, a en Ekiam. 12Ia mangɨ kamaghɨn ganigh fogh, ia gantɨma me borim inir avɨzibar a nomkeghɨva bulmakauba apir danganim datɨghtɨma a irɨghɨv ikiam.” 13Ezɨ maghɨra, Godɨn nguibamɨn enselɨn avɨrir bar dafam otogha enselɨn kam ko me Godɨn ziam fa kamaghɨn mɨgei, 14“Ia bizibar pɨn itir Godɨn ziam fɨ. Eghtɨ nguazimɨn itir gumaziba ko amizir God ifongeziba, me navir amɨrɨzimɨn ikɨ.” 15Ezɨ enselba sipsipbar garir gumaziba ategha Godɨn nguibamɨn ghuezɨma, ezɨ sipsipbar garir gumaziba uarira uariv gei, “Aria, e Betlehemɨn mangɨva Ekiam e mɨkemezir bizir otozimɨn ganika.” 16Egha me zuamɨra ghuava Josep ko Marian api, egha borimɨn garima a bulmakauba apir danganim girɨghav iti. 17Egha sipsipbar garir gumaziba borimɨn ganigha, egha ensel borimɨn gun me mɨkemezir akabar gun gumazir igharazibav gei. 18Ezɨ gumazamiziba sipsipbar garir gumazibar eghaghanim baregha dɨgavir kuram gami. 19Ezɨ Maria bizir kaba uan navir averiam gatɨgha, egha dagh nɨghnɨghavɨra iti. 20Ezɨ sipsipbar garir gumaziba uamatenge. Ensel me mɨkemezɨ me oraghizɨ moghɨn bizibar gari, da otifi. Kamaghɨn me bar akuegha Godɨn ziam fa zui. 21Ezɨ 7 plan dughiaba gɨvazɨma an mɨkarzir mogomem aghoramin dughiam otozɨ me ziam Iesus a gatɨ. Maria tɨghar navim asangam, ensel faragha a gatɨzir ziam. 22Ezɨ Moses Osirizir Arazibar mɨn amebam Godɨn damazimɨn zueghamin dughiam otozɨma, Maria ko Josep borim inigha Ekiam danɨngasa Jerusalemɨn zui. 23Ekiam Moses ganɨngizir arazibar osizirim iti, borir otarir ivariaba me da isɨ ua Ekiam danɨngam. 24Ezɨ aning Ekiamɨn arazir osiriziba mɨkemezɨ moghɨn, aning ofa damuasa, kuarazir bunbar pumuning, o bunbamɨn mɨn gari kuarazir igiar pumuning inigha izi. 25Ezɨ Jerusalemɨn aven gumazir mam, an ziam Simeon, a Godɨn damazimɨn deragha God baghavɨra iti. A Israelɨn gumazamizibar osɨmtɨziba a gɨvamin dughiam bagha mɨzuai iti. 26Godɨn Duam bizir kam azenarama an akagha gɨfa, a faragh Ekiamɨn Krais (Gumazir God Ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezim), an an ganighɨva, gɨn aremegham. 27Kamaghɨn amizɨma Godɨn Duam nɨghnɨzim a ganɨngizɨma a Godɨn Dɨpenir avɨzimɨn zui. Ezɨ Josep ko Maria Iesus inighava aven iza Ekiamɨn arazir osirizim mɨkemezɨ moghɨn, a damuasa. 28Ezɨ Simeon Iesus inighava uan dafarimningɨn a ifiraghava Godɨn ziam fa kamaghɨn mɨgei, 29“Ekiam, kɨ nɨn ingangarir gumazim. Eghtɨ nɨn akurvazimɨn angazangarim nɨ Kantrin Igharazibar Gumaziba me danɨngam. Egh ziar ekiam Israelbar anɨngam; me nɨn gumazamiziba. Ezɨ nɨ gumazamizibar damazibar me bagha akurvazir bizir kam gami. Ezɨ nɨ en akuragh ua e iniamin bizir kam, kɨ uan damazimɨn an ganigha gɨfa. Kamaghɨn amizɨ, nɨ fomɨra mɨkemezɨ moghɨn nɨ na ateghtɨ kɨ mangɨ, navir amɨrɨzimɨn ikiam.” 33Ezɨ borimɨn amebam ko afeziam Simeon an gun mɨkemezir mɨgɨrɨgɨaba baregha aning nɨghnɨzir avɨribagh ami. 34Ezɨ Simeon ghaze, God bizir aghuiba ia bagh a dar amu, egha Simeon an amebam Maria kamaghɨn a mɨgei, “Borir kam God a ginaba, eghtɨ Israelɨn avɨriba God bagh tugh gavgavigham. Eghtɨ avɨriba iregham. Eghtɨ gumazamiziba bizir an amibar ganɨva akar kurabar dav kɨmam. 35Kamaghɨn gumazir avɨribar nɨghnɨzir navimɨn aven itiba azenan otivam. Eghtɨ osɨmtɨzir ekiar mam uaghan nɨn mɨkarzimɨn otivam.” 36Ezɨ Godɨn akam inigha izir amizir mam iti, an ziam Ana, a Panuelɨn guivim, Aserɨn anabam. A faragha pamɨn itima aningɨn 7 plan azeniba, ezɨ an pam aremezɨma, ezɨ datɨrɨghɨn a bar ghuri. 37Egha 84 plan azeniba, a odiarimɨn iti. A Godɨn Dɨpenim ataghrazir pu, egha dɨmagariba ko arueba Godɨn ziam fa, egha dagheba ataghragha God ko mɨgei. 38Egha dughiar kamra a uaghan iza men mɨriamɨn tu. A biziba bagha God mɨnabi. Egha borir kamɨn gun gumazamizir avɨribav gei, me God ua Jerusalemɨn itir gumaziba ko amiziba iniamin dughiam mɨzuai. 39Egha Josep ko Maria biziba bar Ekiamɨn arazir osirizim mɨkemezɨ moghɨn dagh amigha gɨvagha, egha uamategha Galilin Distrighɨn aven itir nguibam Nasaretɨn zui. 40Ezɨ borim aghuiga mɨkarzimɨn gavgafi. Ezɨ fofozir aghuim bar a gizɨfa. Ezɨ bizir aghuiba God a bagha dagh ami. 41Azeniba zurara Iesusɨn amebam ko afeziam, God Israelbagh Itazir Dughiamɨn Isam bagha Jerusalemɨn zui. 42Ezɨ an azenir 12 plan otogha, arazim mɨrara me isam bagha zui. 43Isam gɨvazɨma, an gɨn, an amebam ko afeziam uamategha nguibamɨn zuima, aningɨn otarim Iesus, a Jerusalemra itima aning a gɨfozir puvatɨ. 44Aning ghaze, a ti uan namakaba ko izi. Egha aruer kamɨn ghuavɨra iti. Egha aning maghɨra uan namakaba koma anababar torimɨn a bagha rui. 45Egha aning an apizir puvatɨ, egha aning a bagh ruiasa uamategha Jerusalemɨn zui. 46Dughiar mɨkezimɨn gɨn aning Godɨn Dɨpenimɨn avɨzimɨn an api. A tisabar torimɨn aperaghav iti, egha me baragha azangsɨzibar me gami. 47Gumazir kaba bar an fofozim ko akar ikarvazir kaba baragha egha dɨgavir kuram gami. 48Ezɨ an amebam ko afeziam an apigha, egha dɨgavir kuram gami. Egha an amebam kamaghɨn a mɨgei, “Nan otarim, nɨ tizim bagha arazir kurar kamɨn ga gami? Ga nɨ bagha bar osemegha nɨ buri.” 49Ezɨ a kamaghɨn aningɨn azara, “Gua tizim bagha na buri? Gua ti fozir puvatɨ, kɨ uan Afeziamɨn Dɨpenimɨn aven ikiam?” 50Ezɨ an aningɨn mɨgeir bizimɨn mɨngarim aning a gɨfozir puvatɨ. 51Egha a aningɨn akam baregha aning ko Nasaretɨn uaghiri. Ezɨ an amebam bizir kaba baregha dagh nɨghnɨghavɨra iti. 52Ezɨ Iesus fofozim ko mɨkarzim sarama aghui. Ezɨ an araziba God koma gumazibagh amima, me a gifonge.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\