Luk 22

1Datɨrɨghɨn Yis Puvatɨzir Bretɨn Isam Damuamin Dughiam roghɨra izi. An ziam, God Israelbagh Itazir Dughiam. 2Ezɨ ofa gamir gumazir ekiaba, ko Judan arazibagh fozir gumaziba, me gumazibar atiatighava, kamaghɨn me Iesusɨn mɨsoghasa tuaviba buri. 3Iesusɨn 12-plan gumazir mam Judas, an ziar mam Iskariot. Satan an navir averiamɨn ghu. Ezɨ a Iesus isava Godɨn Dɨpenimɨn garir gumazir ekiaba, ko ofa gamir gumazir ekiabar dafaribar arɨghasa ghua me koma mɨgɨrɨgɨabagh ami. 5Ezɨ me an mɨgɨrɨgɨam gifuegha ivezim a danɨngasa, akabar kɨri. 6Ezɨ Judas ivezim inian ifuegha Iesus isɨva men dafaribar arɨghasa tuaviba buri. A ghaze, Iesus uabɨra ikɨtɨ, an an suiragh men dafarim darɨgham. 7Yis Puvatɨzir Bretɨn Isam Damuamin Dughiam datɨrɨghɨn oto. Ezɨ dughiar kamɨn me God Israelbagh Itazir Dughiamɨn isam bagha sipsipɨn nguzim mɨsuegh anemɨ ikɨva, a gɨnɨghnɨghasa. 8Ezɨ Iesus Jon koma Pita amadagha kamaghɨn aning mɨgɨa ghaze, “Gua mangɨva e God Israelbagh Itazir Dughiamɨn isam ramamin daghebar kɨr.” 9Ezɨ aning an azara, “Ga managh a bagh danganim akɨram?” 10Ezɨ a kamaghɨn aning mɨgei, “Gua nguibar ekiamɨn aven mangɨtɨ, gumazitam maghɨra mɨner dɨpam ater izɨ gua batoghtɨma, gua an gɨn a zuir dɨpenimɨn mangɨ. 11Egh dɨpenimɨn ghuavim mɨkɨm suam, ‘Tisa kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Nan danganir kɨ uan suren gumaziba ko God Israelbagh Itazir Dughiamɨn isam ramamim mana?” ’ 12Eghtɨ a ghuriamɨn aven danganir bar ekiatam guan akagham, dakoziba koma dapiagh damamin dabirabiba ko biziba bar ikɨtɨ, gua magh bizibar kɨr.” 13Ezɨ aning ghua garima, biziba bar Iesus mɨkemezɨ moghɨrama otifi. Ezɨma aning God Israelbagh Itazir Dughiam bagha dagheba ko bizibar kɨri. 14Ezɨ damamin dughiam otozɨ, Iesus uan aposelba ko me dagher dakozimɨn mɨn apiaghav iti. 15Egha a kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, kɨ ua God Israelbagh Itazir Dughiamɨn isamɨn dagher katam rameghan kogham. Kamaghɨra ikɨ mangɨ, God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn otogham. Kamaghɨn amizɨma kɨ ia ko isar kam ramasa bar ifonge. Egh kɨ gɨn mɨzazim iniam.” 17Egha Iesus wain apir itarim inighava Ekiam mɨnabagha kamaghɨn mɨgei, “Kɨ ia mɨgei, kɨ uam wainɨn ovɨzimɨn dɨpar katam raman kogham, kamaghɨra ikɨtɨma God Bizibagh Ativamin Dughiam otogham. Kamaghɨn, ia kagh a inigh ia uari danɨng.” 19Egha a bret inigha, Ekiam mɨnabagha anebighava me ganɨga kamaghɨn me mɨgei, “Kar nan nivafɨzim, kɨ ia bagha anenɨngi. Ia anemɨ, na gɨnɨghnɨgh.” 20Me amegha gɨvazɨma, ezɨ kamaghɨra a wainɨn apir itarim inighava kamaghɨn mɨgei, “Itarimɨn aven itir wainɨn kam, an Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam, kɨ uan ghuzimɨn a gamizɨma, a ia bagha iri. 21Eghtɨ ia gan, dafarir na inighɨva gumazir kurabar dafarim darɨgham, a kara na ko dakozim gaperaghavtɨ. 22Eghtɨ Gumazibar Borim tuavir Afeziam faragha a bagh atɨzimɨn gɨn mangam. Ezɨ gumazir a inigha gumazir kurabar dafarim gatɨzim, gumaka, a bar ikuvigham.” 23Ezɨ me akar kam baregha uarira uarir azangsɨsi, “Tina bizir kam damuam?” 24Egha aposelba uari adogha ghaze, tinara en faragham? 25Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Kantrin Igharazir Gumazibar atriviba, me uan gavgaviba ko ziaba fava, arazir kuraba gumazibagh amuava, egha kamaghɨn mɨgei ‘E gumazibar akurvasi.’ 26Ia kamaghɨn damuan markɨ. Gumazir ian torimɨn ikia ian faragha zuim, a uabɨ apengan ikɨva, borimɨn mɨn uabɨ arɨgh. Ezɨ gumazir ian faragha zuim, ian ingangarir gumazimɨn mɨn ikɨ. 27Tinara ekefe, gumazir pura dagher dakozimɨn aperaghav itim o gumazir dagheba anɨdim? Gumazir pura dagher dakozimɨn aperaghav itim. Ezɨma kɨ ian torimɨn ikia mati ian ingangarir gumazim. 28“Kɨ osɨmtɨziba aterima ia na ko iti. 29Kamaghɨra nan afeziam Atrivimɨn mɨn na atɨzɨma, kɨ uaghan atrivibar mɨn ia arɨghasa. 30Eghtɨ nan atrivir dughiamɨn aven ia na ko atrivimɨn dabirabir aghuaribar apiaghɨva Israelbar anabar 12 plan ganam.” 31Egha Iesus kamaghɨn mɨgei, “Saimon, Saimon, Satan nɨn nɨghnɨzir gavgavim tuisɨgh a gɨfoghasa, Godɨn azara. 32Ezɨ kɨ nɨ bagha Afeziar Ekiam ko mɨkemegha gɨfa, nɨn nɨghnɨzir gavgavim irɨghan kogham. Egh nɨ uamategh na bagh izɨva, egh uan aveghbuaba gavgavim me danɨng.” 33Egha Pita kamaghɨn mɨgɨa ghaze “Ekiam, kɨ nɨ ko kalabusɨn mangam o aremeghasa ifuegha iti.” 34Ezɨ Iesus kamaghɨn Pitan akam ikara, “Kɨ nɨ mɨgei, nɨ datɨrɨghɨn dughiar pumuning ko mɨkezimɨn mɨkɨm suam, nɨ na gɨfozir puvatɨ, eghtɨ tuarim maghɨrama akam.” 35Egha Iesus men azara, “Kɨ dughiar kamɨn ia amadagha bizir kataba sara ia amadazɨr puvatɨ, dagɨaba azuir mɨtariba koma ruagha aruir mɨtariba koma dagarir asuaba. Ezɨ ia bizitamɨn otevez o puvatɨ?” Ezɨ me kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Puvatɨ.” 36Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Eghtɨ ia datɨrɨghɨn uan dagɨar mɨtariba ikɨva, da inigh, egha ruagha aruir mɨtariba ikɨva, uaghan da inigh. Eghtɨ ia mɨdorozir sababa puvatɨghɨva, ia uan initam amadaghɨva tam givesegh. 37Kamaghɨn Godɨn Akɨnafarim ghaze, ‘Gumaziba an gara ghaze, a gumazir kuram.’ Kɨ ia mɨgei, bizir kaba na bativam. Are, Afeziar Ekiamɨn akɨnafarim osirizir moghɨn biziba na bativavɨra iti.” 38Ezɨ me mɨgei, “Ekiam, nɨ gan. E mɨdorozir sabar pumuning kagh iti.” Ezɨma a kamaghɨn me mɨgei, “A gɨfa.” 39Egha Iesus nguibar ekiam, Jerusalem, ategha, Olivɨn mɨghsɨam bagha zui. A zurara ami moghɨn. Ezɨ an suren gumaziba an gɨn zui. 40Egha me danganir kamɨn otivigha a kamaghɨn me mɨgei, “Ia uari bagh God ko mɨkɨm. Eghtɨma osɨmtɨzir ekiar kam ia damutɨma, ia ireghan kogham.” 41Egha a me ategha mong saghon ghua, mati gumazim dagɨam akuri moghɨn, egha a tevimning apɨrigha kamaghɨn God ko mɨgei, 42“Afeziam, nɨ ifueghava na da osɨmtɨzir kam inigh. Egh nan ifongiamɨn gɨn mangan markɨ. Nɨ uan ifongiamɨn gɨn mangɨ.” 43Ezɨ ensel mam Godɨn Nguibamɨn ikegha izava gavgavim a ganɨdi. 44Ezɨ Iesus nɨghnɨghava bar oseme, egha a pamtem Afeziam ko mɨgei. Ezɨ an doriba otivaghira mati ghuzim nguazim giri. 45An Afeziam ko mɨkemegha, dɨkavighava uamategha uan suren gumaziba bagha zui. Egha a men garima, me bar osemeghava akuavɨra iti. 46Ezɨ a me mɨgei, “Ia tizim bagha akui? Ia dɨkavighɨva Afeziam ko mɨkɨm. Eghtɨ osɨmtɨzir ekiam ia damutɨma, ia ireghan kogham.” 47Egha Iesus mɨgɨavɨra itima maburan gumazir bɨzim oto. An 12 plan gumazir mam Judas men faragha iza tuavim men aka. A Iesusɨn boroghɨra izeghava an torasava ami. 48Ezɨ Iesus kamaghɨn an azara, “Judas kar nɨ Gumazibar Otarimɨn toreghɨva a inighɨva, gumazir kurabar dafarim darɨghasa?” 49Ezɨ suren gumaziba Iesus ko ikia garima arazim otivasava amima, me kamaghɨn mɨgei, “Ekiam, e uan mɨdorozir sababar me mɨsogham, o?” 50Ezɨ men mav mɨdorozir sabam inighava, ofa gamir gumazibar ekiamɨn ingangarir gumazir mam mɨsoghava, an kuarim bar anetuzɨ a irɨ. 51Ezɨ Iesus kamaghɨn mɨgei, “Arazir kam atakigh!” Egha an an kuarimɨn suirazɨ, a dera. 52Ezɨ ofa gamir gumazibar ekiaba, ko Godɨn Dɨpenimɨn garir gumazir ekiaba, ko Judan gumazir dapaniba me iza Iesusɨn suighasava amim, a kamaghɨn me mɨgei, “Ia mɨdorozir sababa ko asianiba inigha iza mati ia okɨmakɨar gumazim o mɨdorozir gumazim buri? 53Kɨ zurara ia ko Godɨn Dɨpenimɨn aven itima, ia dafarim na garɨzir puvatɨ. Ezɨ datɨrɨghɨn ian dughiam. Datɨrɨghɨn mɨtarmemɨn gavgavim oto.” 54Ezɨ Iesusɨn apaniba an suighava a inigha ofa gamir gumazibar dapanimɨn dɨpenimɨn zui. Ezɨma Pita men gɨn ghua mong gɨrara iti. 55Ezɨma me dɨpenimɨn dɨvazimɨn aven avim atɨghava apiaghav itima, Pita uaghan me koma aperaghav iti. 56Ezɨ ingangarir guivir mam avir angazangarimɨn an garima, a me koma aperaghav itima, a mɨghɨgha an garava kamaghɨn a mɨgei, “Gumazir kam a ko ike.” 57Ezɨma Pita kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Puvatɨ! Amizim, kɨ a gɨfozir puvatɨ.” 58A mong ikezɨma gɨn ua mav izava an apigha kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Nɨ uaghan men mav.” Ezɨ Pita kamaghɨn mɨgei, “Ai! Kɨ bar puvatɨ!” 59Dughiam mong ghugha gɨvazɨma, gumazir igharazim izava pamtem ghaze, “Guizbangɨra kav, a Galilin gumazimra. Kamaghɨn e guizbangɨra fo, a uaghan a ko ike.” 60Ezɨ Pita kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Aiee! Nɨ tizim mɨgei? Kɨ bar fozir puvatɨ!” Eghava a mɨgɨavɨra itima tuarim ake. 61Ezɨ Ekiam raghrɨghava mɨghɨgha Pitan garima, a mɨkemezir akabagh inɨrɨ, “Nɨ datɨrɨghɨn dughiar pumuning ko mɨkezimɨn mɨkɨm suam, ‘Nɨ na gɨfozir puvatɨ,’ eghtɨ tuarim maghɨrama akegham.” 62Egha Pita inɨrɨghava azenimɨn ghua bar puvɨrama azi. 63Ezɨ gumazir Iesusɨn suighiziba dɨbovir akabar a mɨgɨava a mɨsosi. 64Egha me inir avɨzimɨn an damazimning ikegha kamaghɨn a mɨgei, “Godɨn akam inigha izir gumazim, nɨ e mɨkɨm! Tina nɨ mɨsoke?” 65Egha me akar kurar avɨrir maba saram a mɨkeme. 66Ezɨ amɨnim tirazɨma, Judan kotɨn aven itir gumazir aruaba (ofa gamir gumazir ekiaba, ko Judan arazibagh fozir gumaziba) me bar iza uari akuvaghav itima, me Iesus inighava men damazimɨn zui. 67Ezɨ me kamaghɨn mɨgei, “Nɨ e mɨkɨm, kar nɨ Krais, God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim, o ti puvatɨ?” Ezɨ, a kamaghɨn me mɨgɨa ghaze, “Kɨ ia mɨkemeghtɨma, ia nɨghnɨzir gavgavim nan ikian kogham. 68Eghtɨ kɨ ian azaraghtɨma, ia na mɨkemeghan kogham. 69Eghtɨ datɨrɨghɨn ko gɨn izamin dughiaba, Gumazibar Otarim gavgaviba bar itir Godɨn agharir guvimɨn daperaghɨv ikiam.” 70Ezɨ me bar an azara, “Kar nɨ Godɨn Otarim?” Ezɨma a me mɨgɨa ghaze, “Ia guizbangɨra mɨgei, kɨ an Otarimra.” 71Egha me kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “E tizim bagh uamategh gumaziba inightɨ me gumazir kamɨn arazibar gun e mɨkɨmam? A uabɨ bizir kam mɨkemezɨma e an akatorim baregha gɨfa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\