Luk 24

1Ezɨ Sanden bar mɨzaraghara, amiziba borer mughuriar aghuir me arɨghɨziba, inighava dagɨar torimɨn zui. 2Egha me gari, me torim avarazir dagɨam, me a puegha ghu. 3Egha me aven ghua Iesusɨn kuam bagha garava avenge. 4Egha me kamaghɨn ganigha nɨghnɨzir avɨribagh amua tuivighav itima, gumazir pumuning zuamɨra aningɨn korotiaba onɨmarimɨn mɨn taghtagha men mɨn tughav iti. 5Ezɨ amiziba bar atiatigha avigha nguazimɨn gari, ezɨ gumazimning kamaghɨn me mɨgei, “Ia tizim bagha gumazir angamra itim gumazir ovengezibar danganimɨn a buri? 6A kagh itir puvatɨ; a ua dɨkafi! A ia ko Galilin ikia ia mɨkemezir bizim, ia a gɨnɨghnɨgh, 7‘Gumazibar Otarim, me a isɨ gumazir arazir kurabagh amibar dafarim datɨghtɨ, me a isɨ ter ighuvimɨn a guragham. Eghtɨ a dughiar mɨkezimɨn ua dɨkavigham.’” 8Ezɨ a mɨkemezir akaba me a dagh inɨrɨ. 9Egha me mozim ategha uamategha ghua bizir kabar gun Iesusɨn suren gumazir 11 plan mɨgɨava igharaz darazi sara mɨkeme. 10Amizir bizir kabar gun Iesusɨn 11 plan aposelba ko igharaz daraziv kemeziba. Makdalan nguibamɨn amizim Maria, ko Joana, ko Maria a Jemsɨn amebam, koma amizir igharazir maba uaghan me ko ikia bizir kabar gun aposelbav mɨgei. 11Ezɨ me amizibav gɨa ghaze, me ti onganighama, egha kamaghɨn me nɨghnɨzir gavgavim men akabar itir puvatɨ. 12Egha Pita kamaghɨn oregha dɨkavigha ivegha mozimɨn ghu. Egha an aviragha, mozimɨn gara bizitamɨn apizir puvatɨgha inir ghurghuribara gari da ireghav iti. Egha a uamategha ghua nɨghnɨzir avɨribagh amua ghaze, kar manmaghɨn amizir bizim. 13Ezɨ dughiar kamra gumazir pumuning Emeusɨn nguibamɨn zui, Emeusɨn nguibamɨn ikegha Jerusalemɨn zuir tuavimɨn ruarim, a 11 kilomita. 14Ezɨ aning bizir otivizir kabar gun uaningra uaningɨn mɨgei. 15Egha aning bizir kabav gɨa uaningɨn azangsɨzima, Iesus uabɨ otogha aning ko me zui. 16Ezɨ aning an garava egha deragha a gɨfozir puvatɨ. 17Ezɨ an aningɨn azara, “Gua tizibar uaningɨn mɨgɨa tuavimɨn zui?” Ezɨ aning tughava an garava bar osemegha aziasava ami. 18Ezɨ aningɨn mav, an ziam Kliopas, an azara, “Jerusalemɨn izezir gumaziba bar bizir kam gɨfo. Ezɨ nɨ ti uabɨra dughiar gɨvazibar Jerusalemɨn bizir kabagh fozir puvatɨ?” 19Ezɨ Iesus aningɨn azara, “Bizir tiziba?” Ezɨ aning a ikaragha ghaze, “Ga Nasaretɨn Iesus bativizir bizibav gei. A Godɨn akam inigha izir gumazir mam, ezɨ an akaba ko ingangariba God ko gumaziba bar men damazimɨn bar gavgafi. 20Ezɨ en ofa gamir gumazir ekiaba ko en gumazir aruaba a isa gavmanɨn dafarim gatɨzɨ, me a mɨsoghezɨ an areme, ezɨ me ter ighuvimɨn a gura. 21Ezɨ e faragha nɨghnɨzir gavgavim kamaghɨn an iti, a God Ua Israelba Iniasa Mɨsevezir Gumazim. “Ezɨ mɨgɨrɨgɨar mam ua iti, bizir kaba otivigha gɨvazɨ, ezɨ datɨrɨghɨn an aremezir dughiar mɨkezim oto. 22Ezɨ datɨrɨghɨn en amizir maba mɨzaraghara mozimɨn ghuegha an kuamɨn apizir puvatɨ. Egha iza e mɨkemezɨ, e bar aguaghfa. Egha me ghaze, e irebamɨn mɨn enselbar garima, me kamaghɨn e mɨgɨa ghaze, a ua dɨkafi. 24Ezɨ en marazi mozimɨn ghuegha amiziba mɨkemezɨ moghɨn bizibar gari da iti, ezɨ me an apizir puvatɨ.” 25Ezɨ Iesus kamaghɨn aning mɨgei, “Gua gumazir onganimning! Gua Godɨn akam inigha izir gumazimɨn akaba nɨghnɨzir gavgavim koma navim zuamɨrama adar itir puvatɨ. 26Ezɨ gua ti fozir puvatɨ? God Ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezir Gumazim, faragh mɨzaziba inigh egh gɨn Godɨn damazimɨn ziar ekiam iniam.” 27Egha Iesus aning geghari. A faragha Moses osirizir akabav gɨa, ghua Godɨn akam inigha izir gumazibar akaba bar aning mɨgei. A Godɨn Akɨnafarimɨn itir akar an gun mɨkemeziba, dar mɨngariba bar aningɨn sure gami. 28Egha me nguibar me ikiamimɨn boroghɨra ghuava, Iesus aning bada ghuavɨra itima, 29aning a mɨgɨa ghaze, “Aruem bar gɨvazɨma amɨnim pɨri. Nɨ ga ko dakuam.” Ezɨma a ghuava aning koma akui. 30Egha Iesus damasa aning koma aperaghav ikia, bret inighava Afeziar Ekiam mɨnabagha, bret abigha aning ganɨdi. 31Ezɨ aning datɨrɨghɨn an garava a gɨfofozima, a pura puvatɨ. 32Ezɨma aning maghɨra uaningɨn mɨgei, “A tuavimɨn ga batogha Godɨn Akɨnafarimɨn akabar ga mɨgeima, gan navimning dɨkafi.” 33Egha aning dɨkavigha zuamɨra ghua Jerusalemɨn uamategha ghua garima, 11 pla Iesusɨn suren gumaziba, me marazi ko me uari akuvagha itima, 34aning kamaghɨn me mɨgei, “Bar guizbangɨra! Iesus aremegha dɨkavigha ghua Saimon bato!” 35Ezɨ aning maghɨra tuavimɨn otivizir bizibar gun me mɨgɨava ghaze, a bret abɨghizɨma aning an ganighava a gɨfo. 36Iesusɨn suren gumazir 11 pla ko marazi, bizir kabar gun uariv geima, Iesus pura men tongɨn tughav ikia, a kamaghɨn me mɨgei, “Navir amɨrizim ia ko iti.” 37Ezɨ me bar atiatigha ghaze, me duamɨn gari. 38Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Ia tizim bagha atiatiava nɨghnɨzir avɨribagh ami? 39Ia kagh nan dafariba ko dagaribar gan. Egh ia fogh suam, kar kɨ Iesus uabɨ. Egh ia nan suigh ia fogh. Duam aghariba ko nivafɨziba puvatɨ. Ezɨ ia nan gari, kɨ da iti.” 40A kamaghɨn mɨkemegha uan dafariba ko dagariba men akakasi. 41Egha me bar akuegha tintinibar nɨghnɨgha, egha nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ. Ezɨ a men azara, “Ia damamin daghetam iti?” 42Ezɨ me osirir tuazimɨn akuam a ganɨngizɨma, 43a men damazibar a inighava anepi. 44Egha a kamaghɨn me mɨgei, “Fomɨra Moses Osirizir Araziba, ko Godɨn akam inigha izir gumazibar osiziriba, ko Devitɨn ighiaba, da nan gun mɨkemezir biziba, da bar moghɨra guizɨn otivam. Kar bizir kɨ ia ko ikia ia mɨkemeziba.” 45Egha a nɨghnɨzir aghuiba me ganɨngizɨma me Afeziar Ekiamɨn Akɨnafarimɨn akabar mɨngaribagh fo. 46Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Afeziar Ekiamɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme, God Ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezir Gumazim, Krais, an aremegh dughiar pumuning ko mɨkezimɨn ikegh uamategh mozimɨn dɨkavigham. 47Egh ia nan ziamɨn ia nan akam inigh mangam. Ia Jerusalem ikeghɨva nan akam inighɨva nguazimɨn mɨkebaba bar dar mangɨ. Ia gumazamizibav kɨmtɨ, me navibagh iraghtɨ kɨ men arazir kuraba gɨn amadagham. 48Ia uari uan damazibar bizir kabar ganizɨ moghɨn dar gun mɨkɨm. 49Ia oragh. Afeziam faragha akam akɨragha ghaze, a uan Duam isɨ ia danɨngam. Ezɨ kɨ a mɨkemezɨ moghɨn, ia bagh anemangam. Kamaghɨn ia nguibar ekiamɨn ikɨ. Egh mamaghɨra ikɨ mangɨ dughiar God ko itir gavgavim izighrɨtɨma ia a iniam.” 50Egha Iesus uan suren gumaziba inigha ghuava Betanin boroghɨn itir danganimɨn tu. Egha a uan agharim ghufegha arazir aghuim me damuasava Godɨn azai. 51An arazir aghuim me damuasa Godɨn azavɨra itima, God a inigha uan Nguibamɨn ghuavanadi. 52Ezɨma me an ziam fa bar akuegha uamategha Jerusalemɨn zui. 53Egha me Godɨn Dɨpenimɨn aven ikiava an ziam fa mamaghɨra iti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\